Portal d'Educació Civicotributària. Agencia Tributaria. - Professors versió flash

Agència Tributària, amb la col·laboració d´ Institut d´Estudis Fiscals.

Qui recapta els impostos i controla les duanes?

 1. Objectius
    
 2. Continguts
    
 3. Recordem que…
   
 4. Glossari
   
 5. Suggeriments d'ús per a Educació Primària
     
 6. Suggeriments d'ús per a Educació Secundària
     


1 Objectius

Al final de la sessió, els alumnes seran capaços de:

NOTA: Esta guia didàctica pot emprar-se per a preparar les jornades de portes obertes a les delegacions de l'Agència Tributària i les visites que realitzen al centre escolar funcionaris de l'Agència Tributària.

2 Continguts

2.1 L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
2.2 Organització de l'Agència Tributària
2.3 Funcions de l'Agència Tributària
2.4 Amb quins mitjans compta per a dur a terme la seua activitat?


2.1 L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)

L'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'ara en davant Agència Tributària, és una entitat de dret públic adscrita al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Com a tal entitat de dret públic, compta amb un règim jurídic propi diferent del de l'Administració general de l'Estat que, sense detriment dels principis essencials que han de presidir tota actuació administrativa, li conferix certa autonomia en matèria pressupostària i de gestió del personal.

L'Agència Tributària té com a principal comesa garantir l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i del sistema tributari duaner.


2.2 Organització de l'Agència Tributària

L'Agència Tributària, com tota gran organització, està formada per diversos departaments i servicis. L'organigrama de l'Agència Tributària és el següent:

Organització de l'Agència Tributària

Com es pot apreciar, juntament amb la direcció de l'Agència Tributària, hi ha:


2.3 Funcions de l'Agència Tributària

L'Agència Tributària té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió dels quals se li encomana per llei o per conveni.

Per tant, correspon a l'Agència Tributària aplicar el sistema tributari de tal manera que es complisca el principi constitucional en virtut del qual tots els ciutadans han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seua capacitat econòmica. No obstant això, l'Agència Tributària no té competències per a l'elaboració i l'aprovació de les normes tributàries, ni en el vessant de les despeses públiques per a assignar els recursos públics entre les diverses finalitats.

La funció de gestió integral del sistema tributari estatal i duaner es materialitza en un ampli conjunt d'activitats, entre les quals destaquen:

Així mateix, cal tindre en compte que, les comunitats autònomes i les entitats locals també tenen competències sobre impostos. Per això, en les seues respectives administracions hi ha també òrgans encarregats d'esta matèria.

L'objectiu essencial de l'Agència Tributària és el foment del compliment pels ciutadans de les seues obligacions tributàries. Per a portar a terme este objectiu desenvolupa dos línies d'actuació:

Els servicis d'informació i assistència al contribuent més importants són

Les actuacions de control són dutes a terme pels òrgans de gestió i inspecció tributària i duanera i estan destinades a detectar i corregir aquelles actuacions dels contribuents que no s'ajusten en les seues obligacions tributàries al que establixen les lleis, investigant, reprimint i sancionant els infractors. També els òrgans de recaptació informen i assessoren en el pagament dels impostos i recapten coactivament aquells deutes que no són atesos en els terminis establits en les lleis.

2.4 Amb quins mitjans compta per a dur a terme la seua activitat ?

En l'Agència Tributària presten els seus servicis més de 27.000 persones que fan possible l'aplicació efectiva dels tributs establits en les lleis.

Compta amb més de 350 oficines: delegacions especials, delegacions, administracions i administracions de duanes, distribuïdes per tot el territori nacional a fi de garantir la major proximitat en la informació i assistència al contribuent i la recaptació i la inspecció dels tributs.

Els ordinadors i els sistemes informàtics de l'Agència Tributària tenen un importantíssim paper en tot este treball, ja que és necessari manejar una ingent quantitat d'informació procedent de les declaracions dels contribuents i dels pagadors dels distints tipus de rendes sotmesos a tributació.

Per a finalitzar, és necessari destacar que també es compta amb automòbils, embarcacions i aeronaus destinades al control i repressió del contraban i el tràfic de substàncies d'il·lícit comerç.

   

3 Recordem que…

L'Agència Estatal d'Administració Tributària és un organisme de l'Estat dependent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que gestiona el sistema tributari estatal i duaner. L'objectiu essencial de l'Agència Tributària és el foment del compliment pels ciutadans de les seues obligacions tributàries. Per portar a terme este objectiu desenvolupa dos línies d'actuació:

Per a això hi ha una organització territorial molt extensa, que acosta les oficines de l'Agència Tributària al ciutadà. Hi ha delegacions i administracions de l'Agència disperses per les ciutats i pobles del nostre país.

També l'Agència oferix els seus servicis per Internet, de tal manera que els ciutadans poden fer les seues gestions telemàticament, sense moure's de sa casa.

4 Glossari

5 Suggeriments d'ús per a Educació Primària

5.1 Abans de començar
5.2 Exposició del professor
5.3 Activitats per al tercer cicle de Primària.
Informació per al professor
5.3.1 Visita a l'Agència Tributària
5.3.2 Investiga: la teua Delegació
5.3.3 Explica't
5.3.4 Com pots ajudar?
5.3.5 L'Agència en la premsa
5.3.6 El reporter de l'Agència
5.3.7 Història d'un viatge (Jo sóc una declaració)
5.3.8 “Els detectius de l'Agència Tributària”


5.1 Abans de començar


5.2 Exposició del professor

Sabem ja què són els impostos, perquè servixen, qui els paga i també què són les duanes. Però, qui s'ocupa que tot açò funcione?, qui recapta els impostos i controla les duanes?

Doncs bé, hi ha una organització en l'Estat que s'encarrega de tot això: és l'Agència Tributària, que depén del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Segurament haureu sentit parlar de l'Agència Tributària i haureu vist el seu símbol o logotip en anuncis o en impresos i papers que hagen utilitzat els vostres pares, o fins i tot potser haureu passat alguna vegada per davant d'algun dels seus edificis, perquè l'Agència té oficines en totes les capitals de província d'Espanya i també en molts pobles.

L'Agència Tributària té dos objectius fonamentals: un és el d'ajudar les persones a complir les seues obligacions en relació amb els impostos, i l'altre és tractar d'evitar i perseguir el frau.

Per a complir eixos objectius, l'Agència ha de realitzar moltes tasques i activitats; per això, és una organització molt gran (més de 350 oficines) on treballen moltes persones (més de 27.000). Com totes les grans organitzacions, l'Agència està formada per distintes àrees i cada una d'estes s'ocupa de realitzar una funció o un tipus de tasques determinades.

A continuació, descriurem breument les principals àrees (departaments) de l'Agència Tributària i les funcions que cada una desenvolupa.

Com déiem, l'Agència Tributària compta amb moltes oficines, almenys una en cada capital de província i a les ciutats amb més habitants. Estes oficines s'anomenen delegacions (quan estan en les capitals de província o en ciutats grans), i administracions de l'Agència Tributària (quan estan en pobles grans o en barris de ciutats molt grans). Estes oficines estan prop de les persones que han de pagar impostos per a ajudar-los quan tenen dubtes o no saben molt bé què és el que cal fer.

Finalment, cal tindre en compte que les comunitats autònomes i les entitats locals també tenen competències sobre impostos. Per això, en les seues respectives administracions hi ha igualment òrgans encarregats d'esta matèria.5.3 Activitats per al tercer cicle de Primària

Informació per al professor

L'Agència Tributària està desenvolupant un programa de portes obertes a les delegacions. Per això, si està interessat, pot sol•licitar una visita a la delegació de l'Agència Tributària de la seua ciutat mitjançant una carta adreçada al delegat. L'adreça postal de la delegació de l'Agència de la seua ciutat es pot obtindre en la pàgina web de l'Agència Tributària: www.agenciatributaria.es.


5.3.1 Visita a l'Agència Tributària

Àrea: Coneixement del medi / interdisciplinària
Tipus: Grupal
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.2 Investiga: la teua Delegació

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

Adreces i telèfons


5.3.3 Explica't

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.4 Com pots ajudar?

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.5 L'Agència en la premsa

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.6 El reporter de l'Agència

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal.
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

5.3.7 Història d'un viatge (Jo sóc una declaració)

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

5.3.8 “Els detectius de l'Agència Tributària”

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

  

6 Suggeriments d'ús per a Educació Secundària

6.1 Abans de començar
6.2 Exposició del professor
6.3 Activitats per al tercer cicle de Primària.
Informació per al professor
6.3.1 Investiga: la teua Delegació
6.3.2 Investiga la legislació
6.3.3 Investiga l'Agència
6.3.4 L'Agència i la premsa
6.3.5 Com pots ajudar?
6.3.6 Els impostos en el món
6.3.7 L'Agència i les comunitats autònomes
6.3.8 Visita a l'AEAT (2)
6.3.9 “El viatge d'una declaració d'impostos”
6.3.10 “Els detectius de l'Agència Tributària”
6.4 Activitats per al segon cicle d'Educació Secundària
Informació per al professor
6.4.1 Investiga: la teua Delegació
6.4.2 Les lleis
6.4.3 Com pots ajudar?
6.4.4 Els impostos en el món (2)
6.4.5 L'Agència i les comunitats autònomes (2)
6.4.6 Visita a l'AEAT (3)
6.4.7 Un reporter en l'Agència
6.4.8 “El viatge d'una declaració d'impostos”
6.4.9 “Els detectius de l'Agència Tributària”


6.1 Abans de començar


6.2 Exposició del professor

Sabem ja que són els impostos, per a què servixen, qui els paga i també què són les duanes. Però, qui s'ocupa que tot açò funcione? Qui recapta els impostos i controla les duanes?

Doncs bé, hi ha una organització en l'Estat que s'encarrega de tot això: és l'Agència Tributària, que depén del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Les seues sigles són AEAT, que significa Agència Estatal d'Administració Tributària. No obstant això, d'ara en davant ens referirem a esta com a Agència Tributària.

Segurament haureu sentit parlar de l'Agència Tributària i haureu vist el seu símbol o logotip en anuncis o en impresos i papers que hagen utilitzat els vostres pares, o inclús potser haureu passat alguna vegada per davant d'algun dels seus edificis, ja que l'Agència té oficines en totes les capitals de província d'Espanya i també en molts pobles.

L'Agència Tributària funciona des de 1992 i té dos objectius fonamentals, d'una banda ajudar les persones a complir les seues obligacions en relació amb els impostos i d'altra banda tractar d'evitar i corregir els casos en què hi haja persones que no complisquen la seua obligació de pagar els impostos.

Per a complir eixos objectius, l'Agència ha de realitzar moltes tasques i activitats; per això, és una organització molt gran (més de 350 oficines) on treballen moltes persones (més de 27.000). Com totes les grans organitzacions, l'Agència està formada per distintes àrees i cada una d'estes s'ocupa de realitzar una funció o un tipus de tasques determinades.

A continuació, descriurem breument les principals àrees (departaments) de l'Agència Tributària i les funcions que cada una desenvolupa:

Com déiem, l'Agència Tributària compta amb moltes oficines, i com a mínim en té una en cada capital de província i a les ciutats amb més habitants. Estes oficines s'anomenen delegacions (quan estan en les capitals de província o en ciutats grans) i administracions de l'Agència Tributària (quan estan en pobles grans o en barris de ciutats molt grans). Estes oficines estan prop de les persones que han de pagar impostos per a ajudar-los quan tenen dubtes o no saben molt bé què és el que cal fer.

Finalment, cal tindre en compte que, les comunitats autònomes i les entitats locals també tenen competències sobre impostos. Per això, en les seues respectives administracions hi ha igualment òrgans encarregats d'esta matèria.6.3 Activitats per al primer cicle de Secundària

Informació per al professor

L'Agència Tributària està desenvolupant un programa de portes obertes en les delegacions. Per això, si està interessat pot sol•licitar una visita a la delegació de l'Agència Tributària de la seua ciutat, enviant una carta al delegat. Pot obtindre l'adreça postal de la delegació de l'Agència Tributària de la seua ciutat en la pàgina web de l'Agència Tributària: www.agenciatributaria.es.


6.3.1 Investiga: la teua Delegació

Àrea: Geografia i història
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

Adreces i telèfons


6.3.2 Investiga la legislació

Àrea: Geografia i història / llengua
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.3 Investiga l'Agència

Àrea: Geografia i història / llengua
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.4 L'Agència i la premsa

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.5 Com pots ajudar?

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.6 Els impostos en el món

Àrea: Tecnologia/ llengües estrangeres / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.7 L'Agència i les comunitats autònomes

Àrea: Interdisciplinària
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.8 Visita a l'AEAT (2)

Àrea: Interdisciplinària
Tipus: Grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.9 “El viatge d'una declaració d'impostos”

Àrea: Interdisciplinària
Tipus: Grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.3.10 “Els detectius de l'Agència Tributària”

Àrea: Interdisciplinària
Tipus: Grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària


6.4 Activitats per al segon cicle d'Educació SecundàriaInformació per al professor

L'Agència Tributària està desenvolupant un programa de portes obertes en les delegacions. Per això, si està interessat pot sol•licitar una visita a la delegació de l'Agència Tributària de la seua ciutat, enviant una carta al delegat. L'adreça postal de la delegació de l'Agència Tributària de la seua ciutat es pot obtindre en la pàgina web de l'Agència Tributària: www.agenciatributaria.es.


6.4.1 Investiga: la teua Delegació

Àrea: Geografia i història
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

Adreces i telèfons


6.4.2 Les lleis

Àrea: Geografia i història / llengua
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària


6.4.3 Com pots ajudar?

Àrea: Llengua / interdisciplinària
Tipus: Individual
Nivell: segon cicle d'Educació Secundària


6.4.4 Els impostos en el món (2)

Àrea: Tecnologia/llengües estrangeres / interdisciplinària
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària


6.4.5 L'Agència i les comunitats autònomes (2)

Àrea: Interdisciplinària
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària


6.4.6 Visita a l'AEAT (3)

Àrea: Interdisciplinària
Tipus: Grupal
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària


6.4.7 Un reporter en l'Agència

Àrea: Interdisciplinària / llengua
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària


6.4.8 “El viatge d'una declaració d'impostos”

Àrea: Interdisciplinària / llengua
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

6.4.9 “Els detectius de l'Agència Tributària”

Àrea: Interdisciplinària / llengua
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària


 

 

© Copyright 2005 Agencia Tributaria.Conforme W3C