Portal d'Educació Civicotributària. Agencia Tributaria. - Professors versió flash

Agència Tributària, amb la col·laboració d´ Institut d´Estudis Fiscals.

Què són les duanes?

 1. Objectius
    
 2. Continguts
   
 3. Recordem que…
   
 4. Glossari
   
 5. Suggeriments d'ús per a Educació Primària
   
 6. Suggeriments d'ús per a Educació Secundària
    


1 Objectius

Al final de la sessió, els alumnes seran capaços de:

2 Continguts

2.1 Fronteres d'Espanya i de la Unió Europea
2.2 Les duanes i el territori duaner comunitari (TDC)
2.3 Declaració duanera i altres controls
2.4 Activitats professionals relacionades amb import/export
2.5 Contraban i blanqueig de capitals
2.6 La duana i el control de les espècies en perill d'extinció
2.7 La duana i la protecció de la propietat intel·lectual i industrial
2.8 La duana i la protecció del medi ambient
2.9 La duana i les homologacions de joguets i bicicletes


2.1 Fronteres d'Espanya i de la Unió Europea

Des de 1993, data d'implantació del Mercat Únic Europeu, ja no hi ha fronteres físiques entre els distints estats membres de la Unió Europea (aleshores 12 països, 15 en 1995, 25 en 2004, 27 en 2007 i 28 en 2013). Açò significa que les mercaderies i les persones amb equipatges poden circular lliurement d'un estat membre a un altre dins de la Unió sense que existisquen controls administratius.

Per tant, les fronteres, que determinen el règim tributari i comercial de les mercaderies a l'interior d'un territori determinat, van quedar establides en 1993 entre el conjunt dels països de la Unió Europea i la resta de països. Des d'aleshores, el que interessa és el control de l'intercanvi de mercaderies entre els estats membres de la Unió Europea i els "tercers països" no pertanyents a esta.


2.2 Les duanes i el territori duaner comunitari (TDC)

Este control del moviment de béns, tant d'entrada a la Unió Europea (importacions), com d'eixida d'esta (exportacions), es du a terme a les instal·lacions que coneixem amb el nom de duanes .

Així, a les duanes (o als llocs que determinen les autoritats duaneres), es depositen les mercaderies que entraran o eixiran del territori duaner comunitari (TDC) i que, abans de poder circular lliurement a la Unió Europea o ser transportades a altres països, estan subjectes a control amb diferents tipus de mesures.

El territori duaner comunitari bàsicament coincidix amb el territori de la Unió Europea, encara que hi ha algunes excepcions. Un exemple, a Espanya, Ceuta i Melilla formen part del territori de la Unió Europea però no s'inclouen en el territori duaner comunitari. Un altre exemple, San Marino i Mònaco no formen part del territori de la Unió Europea però sí que s'inclouen en el territori duaner comunitari.


2.3 Declaració duanera i altres controls

Abans de poder circular lliurement a la Unió Europea o ser transportades a altres països, les mercaderies estan subjectes en les duanes a control amb diferents tipus de mesures.

Una vegada realitzats estos tràmits, les autoritats duaneres concedixen el llevant de les mercaderies perquè, segons siga el cas, puguen entrar o eixir del territori duaner comunitari.

Un altre tipus de moviment d'articles, que requerix una tramitació específica, és el tràfic per la Unió Europea de béns que tenen el seu origen i destinació en països no pertanyents a esta o, en qualsevol altre cas, el pas d'un país a un altre de la Unió a través d'un estat no membre d'esta.


2.4 Activitats professionals relacionades amb import/export

Resulta significativa la diversitat d'operadors que, amb distintes funcions, intervenen en les gestions del comerç exterior: transportistes, consignataris de mercaderies, autoritats duaneres, exportadors, importadors, agents de duanes, etc.


2.5 Contraban i blanqueig de capitals

Quan s'incomplixen les normes que regulen l'activitat descrita anteriorment, es produïxen infraccions administratives o delictes, segons siga la gravetat de les conductes observades, que reben la denominació genèrica de contraban .

Entre els distints tipus de contraban es poden mencionar:

Com a conseqüència d'estes activitats il·lícites es generen fons que després tracten de ser utilitzats legalment, a través del que es coneix com "blanqueig de capitals". Per a evitar el "blanqueig de capitals" s'establixen normes per als bancs i la resta d'entitats financeres perquè identifiquen els clients, controlen les operacions, etc.


2.6 La duana i el control de les espècies en perill d'extinció

El Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES) regula el comerç internacional d'animals i plantes en perill d'extinció (estes espècies apareixen relacionades en el mateix Conveni). Este conveni exigix, perquè el comerç d'estes espècies siga legal, una sèrie de permisos i certificats que han de ser verificats per la duana abans d'autoritzar que les mercaderies entren o isquen d'un país.

Espanya forma part del Conveni CITES des del 16 de maig de 1986. Les autoritats administratives competents per a l'expedició d'eixos permisos i autoritzacions són la Direcció General de Comerç i Inversions dependent de la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economia i Competitivitat el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

La duana, en virtut de l'espècie amb què es desitge comerciar, haurà de comprovar tota la documentació que acompanya l'animal o planta protegits, com és el permís d'importació o exportació que expedix Comerç Exterior o l'autoritat competent del país de què es tracte. Després de verificar-lo, la duana procedirà a diligenciar-lo i tornar-lo a l'organisme d'origen.

En cas d'incomplir-se els requisits necessaris per a un comerç lícit, la duana podrà decomissar els espècimens de fauna i flora silvestres i iniciar un expedient sancionador per comissió d'una infracció o un delicte de contraban, segons siga la gravetat de l'operació realitzada.


2.7 La duana i la protecció de la propietat intel·lectual i industrial

La duana també té encomanada la protecció en frontera dels drets de propietat intel·lectual (drets d'autor) i industrial (marques) en la comercialització dels productes següents:


2.8 La duana i la protecció del medi ambient

La duana prohibix les importacions de productes que puguen ser perjudicials per al medi ambient, per exemple, els condicionadors d'aire han de funcionar amb un determinat gas que no siga perjudicial per a la capa d'ozó.


2.9 La Aduana y las homologaciones de juguetes y bicicletas

L'homologació acredita que l'elaboració d'un producte complix els requisits que la Unió Europea establix per a garantir la seua comercialització amb plena seguretat. Per exemple, en el cas de joguets i bicicletes, la duana ha de comprovar que porten gravada la clau de la seua homologació que es compon de les lletres BI seguit d'un codi numèric.

 

3 Recordem que…

Les fronteres marquen els límits territorials d'un país. Les mercaderies i persones amb equipatges que viatgen d'un país a un altre, al creuar la frontera, han de passar un control a la duana.

Les duanes són tot el conjunt d'instal·lacions on es controlen les mercaderies que entren o ixen d'un determinat territori.

Des de 1993, dins de la Unió Europea no hi ha fronteres entre els seus països membres. Açò significa que les mercaderies i les persones amb equipatges poden anar lliurement d'un estat a un altre de la Unió Europea sense que hagen de passar controls administratius a la duana. Per tant, les duanes controlen l'intercanvi de mercaderies amb països de fora de la Unió Europea.

Els productes que no complixen la normativa duanera són productes de contraban. Els distints tipus de contraban són:

Així mateix, la duana té importants funcions en matèria de lluita contra les falsificacions d'articles i contra la pirateria de discos, programes d'ordinador, etc.

4 Glossari

A més, formen part del territori duaner comunitari San Marino i Mònaco, a pesar de no formar part del territori de la Unió Europea.

5 Suggeriments d'ús per a Educació Primària

5.1 Abans de començar
5.2 Exposició del professor
5.3 Activitats per al tercer cicle de Primària
5.3.1 Les fronteres de la Unió Europea
5.3.2 Països de la Unió Europea: transport de mercaderies
5.3.3 Instal·lacions duaneres
5.3.4 Policies i lladres
5.3.5 Una d'acció

5.1 Abans de començar


5.2 Exposició del professor

A l'Europa actual no hi ha obstacles perquè les coses puguen anar lliurement d'un país a un altre, si és que el seu trasllat es produïx a través del territori dels estats que pertanyen a la Unió Europea.

Es pot transportar una mercaderia des de, per exemple, Portugal a França passant per Espanya, sense que cap d'estos tres països puga limitar este desplaçament.

Tots els béns i persones dins del territori de la Unió Europea poden anar d'un estat a un altre sense haver de pagar res per passar d'un país a un altre. És una de les conseqüències de l'existència, des de 1993, del mercat únic europeu.

Una altra conseqüència, complementària de l'anterior i que és com l'altra cara de la mateixa moneda, és que l'entrada o eixida de productes des de o cap als països aliens a la Unió Europea hauria de seguir sempre els mateixos tràmits, siga quin siga l'estat de la Unió que reba o envie estos productes.

Existix, per tant, una sola frontera entre la Unió Europea i la resta del món, la qual cosa suposa un sistema únic perquè les mercaderies es traslladen entre els estats membres de la Unió Europea i la resta de països.

Les duanes són els llocs on es duen a terme les operacions per a autoritzar que les mercaderies puguen intercanviar-se entre un país de la Unió Europea i un altre de fora d'esta.

A les duanes es presenta la documentació declarant les coses que s'importaran (quan s'introduïxen al territori de la Unió Europea) o s'exportaran (quan s'envien a països que no són de la Unió Europea).

A estes es depositen les mercaderies, que són revisades per les autoritats duaneres per a controlar que estiguen d'acord amb el que s'ha declarat i no tinguen cap problema.

És el moment en què ha de procedir-se al pagament per exportar o importar els articles de què es tracte.

Una vegada concloses totes estes operacions s'autoritza a traslladar els articles dins de la Unió Europea (en el cas de les importacions) o que isquen a altres països (en les exportacions).

El contraban es produïx quan es boten tots estos controls per a l'intercanvi de mercaderies.

Açò pot ocórrer perquè es tracte de substàncies o articles d'ús prohibit, com és el cas de les drogues o armes. En les drogues és el que es coneix per narcotràfic.

També hi ha contraban quan es pretén entrar o traure d'un país sense permís, béns que estan especialment protegits, per exemple obres d'art o animals i plantes en via d'extinció.

Les autoritats duaneres també vigilen que no entren per la duana falsificacions de marca (joguets falsificats, bosses de mà falsificades, etc.) o mercaderies piratejades (CD, DVD, programes d'ordinador, etc.).


5.3 Activitats per al tercer cicle de Primària

A continuació, se suggerixen distintes activitats. Els criteris de recerca d'activitats pot ser de distint tipus: l'àrea o matèria, el tipus d'activitat (individual o grupal) i el nivell educatiu per al qual es proposa.


5.3.1 Las fronteras de la Unión Europa

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.2 Països de la Unió Europea: transport de mercaderies

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual l
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.3 Instal·lacions duaneres

Àrea: Coneixement del medi
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.4 Policies i lladres

Àrea: Coneixement del medi. Interdisciplinari
Tipus: Grupal
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària


5.3.5 Una de acción

Àrea: Coneixement del medi. Interdisciplinari
Tipus: Individual
Nivell: Tercer cicle d'Educació Primària

 

 

6 Suggeriments d'ús per a Educació Secundària

6.1 Abans de començar
6.2 Exposició del professor
6.3 Activitats per al primer cicle de Secundària
6.3.1 Les fronteres de la Unió Europea
6.3.2 A través d'Europa
6.3.3 Instal•lacions duaneres
6.3.4 Pirateria moderna
6.3.5 L'ús del sufix –atge
6.3.6 Fòrum
6.4 Activitats per al segon cicle de Secundària
6.4.1 La història de Marco Polo: comerç, geografia i duana
6.4.2 Import/Export
6.4.3 Contra el delicte organitzat
6.4.4 La pirateria i el contraban
6.4.5 Fòrum

6.1 Abans de començar
 • Pot haver-hi duanes dins d'un mateix país?
 • Per a què servixen?
 • Qui les vigila?
 • Per què creus que és important el control duaner? Què passaria si es llevara?
 • Què és la primera cosa que et pregunten quan passes una duana?

6.2 Exposició del professor

A l'Europa actual no hi ha obstacles perquè les mercaderies i les persones puguen anar lliurement d'un país a un altre, si és que el seu trasllat es produïx a través del territori dels estats que pertanyen a la Unió Europea.

Es pot transportar una mercaderia des de, per exemple, Portugal a França passant per Espanya, sense que cap d'estes tres nacions puga limitar este desplaçament.

Açò vol dir que s'han eliminat les fronteres comercials existents dins de la Unió Europea i que s'ha creat un territori duaner comunitari únic que és el format per tots els països membres de la Unió. O el que és el mateix, totes les mercaderies i persones que transporten equipatges dins d'este territori poden anar d'un estat a un altre sense haver de pagar res per passar d'un país a un altre, siga quina siga la quantitat i el tipus de mercaderia transportada. És una de les conseqüències de l'existència, des de 1993, del mercat únic europeu.

Una altra conseqüència, complementària de l'anterior i que és com l'altra cara de la mateixa moneda, és que l'entrada o eixida de productes des de o cap als països aliens a la Unió Europea hauria de seguir sempre el mateix tractament, comercial i administratiu, siga quin siga l'estat de la Unió que reba o envie estos productes.

Existix, per tant, una sola frontera entre la Unió Europea i la resta del món, la qual cosa suposa un sistema únic per a realitzar els intercanvis comercials entre els països integrats a la Unió Europea i la resta de països del planeta.

Les duanes són els llocs on es duen a terme els tràmits i les operacions per a autoritzar que les mercaderies puguen intercanviar-se entre un país de la Unió Europea i un altre de fora d'esta.

A les duanes es presenta la documentació declarant les coses que s'importaran (quan s'introduïxen al territori de la Unió Europea) o a exportar (quan s'envien a tercers països).

A estes es depositen les mercaderies, que són revisades per les autoritats duaneres per a comprovar que corresponen amb el que declara i per a verificar que s'ajusten a les mesures que té establides la Unió Europea sobre política comercial.

És el moment en què, si així està assenyalat en les normes que regulen el comerç exterior, ha de procedir-se al pagament dels drets i la resta d'impostos (IVA i impostos especials) per importar els articles de què es tracte.

Una vegada concloses totes estes operacions, s'autoritza a la disposició dels articles depositats (és el que es denomina "llevant de mercaderies") per al seu lliure trasllat dins de la Unió Europea (en el cas de les importacions) o per a la seua eixida a tercers països (en les exportacions).

El contraban es produïx quan s'eludixen tots estos controls per a l'intercanvi de mercaderies.

Açò pot ocórrer perquè es tracte de substàncies o articles d'ús prohibit, com és el cas de les drogues o armes. En els estupefaents és el que es coneix per narcotràfic.

També hi ha contraban quan es pretén entrar o traure d'un país béns que estan especialment protegits. Cal recordar ací el tràfic il·legal d'obres d'art o d'animals i plantes en via d'extinció.

Finalment, una altra forma de contraban és no declarar el comerç d'articles que, encara estant permesos, el seu intercanvi està restringit i sotmés al pagament de drets duaners especials, com ocorre amb el tabac i les begudes alcohòliques.

Les autoritats duaneres també vigilen que no entren per la duana falsificacions de marca (joguets falsificats, bosses de mà falsificades, etc.) o mercaderies piratejades (CD, DVD, programes d'ordinador, etc.)

Per a finalitzar, cal fer un comentari sobre una forma de delicte que, encara que no únicament, té el seu origen en el tràfic il·lícit, es tracta del "blanqueig de capitals".

S'entén per "diners negres", o “caixa B”, el capital que s'ha generat fora del control de l'Administració Tributària en operacions no declarades que conformen el que s'ha anomenat com a "economia submergida". El “blanqueig” consistiria a tractar de convertir en diners legals els beneficis de les activitats delictives o irregulars, a través de compres, inversions i operacions financeres que introduïsquen estos beneficis en l'economia legalitzada.

Per a tractar d'evitar el "blanqueig de capitals" les lleis establixen certs controls que han de seguir els bancs i la resta d'entitats financeres respecte als seus clients i l'origen dels depòsits que reben.


6.3 Activitats per al primer cicle de Secundària

A continuació, se suggerixen distintes activitats. Els criteris de recerca d'activitats pot ser de distint tipus: l'àrea o matèria, el tipus d'activitat (individual o grupal) i el nivell educatiu per al qual es proposa.


6.3.1 Les fronteres de la Unió Europea

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • És el mateix frontera que duana?
 • Assenyala en un mapa polític d'Europa els països que s'han adherit a la Unió i marca les seues fronteres exteriors. Fes el mateix amb el territori duaner comunitari sabent que el territori duaner comunitari coincidix bàsicament amb el territori de la Unió Europea, amb determinades excepcions, per exemple:
  • A Alemanya, estan exceptuats l'illa d'Helgoland i el territori de Büsingen.
  • A Dinamarca, estan exceptuades les illes Fèroe i Groenlàndia.
  • A Espanya, estan exceptuades Ceuta i Melilla.
  • A França, estan exceptuats els territoris d'ultramar (Nova Caledònia, illa Wallis, illa Futuna, Polinèsia Francesa i Antàrtida) i Saint Pierre i Miquelon i Mayotte.
  • A Holanda, estan exceptuats l'illa d'Aruba i les Antilles Neerlandeses.
  • A Itàlia, estan exceptuats els municipis de Livigno i Campione d'Italia i les aigües nacionals del llac de Lugano.

A més, formen part del territori duaner comunitari San Marino i Mònaco, a pesar de no formar part del territori de la Unió Europea.

 

6.3.2 A través d'Europa

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Utilitzant un mapa d'Europa i tenint en compte quins són els estats membres de la Unió Europea, cal establir recorreguts de mercaderies per via terrestre per a fer portar articles de països de la Unió Europea a tercers països i viceversa. Per exemple, taronges espanyoles a Suïssa o vodka rus a França.

6.3.3 Instal•lacions duaneres

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Fes una relació de possibles instal·lacions i servicis que tenen a veure amb les duanes: aeroports, ports, oficines de duanes, depòsits de mercaderies, etc.
 • Localitza-les a la teua ciutat, província, comunitat autònoma, etc
 • Aconseguix un mapa mural de la ciutat o, si és el cas, de la província o comunitat autònoma, i assenyala eixes instal·lacions en el mapa.

6.3.4 Pirateria moderna

Àrea: Geografia.
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

Es distribuïxen els alumnes en xicotets grups perquè treballen en equip en la consulta de notícies relacionades amb l'actual "pirateria" i els moderns contrabandistes. Cada grup es dedicarà a investigar sobre un dels tipus de contraban: armes, drogues, obres d'art, animals en perill d'extinció, falsificacions de marques, begudes alcohòliques, tabac, etc. El treball conclou amb l'exposició de les investigacions de cada grup i el debat sobre estes.


6.3.5 L'ús del sufix –atge

Àrea: Llengua
Tipus: Individual
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Fixa't en les paraules següents: mecenatge, portatge, pontatge, botatge, muntatge. Totes tenen el sufix –atge. Investiga què significa eixe sufix i descobrix quines paraules de la llista anterior es referixen a tributs per pas.

6.3.6 Fòrum

Àrea: Interdisciplinari
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Visioneu la pel·lícula Esclat, de Wolfgang Petersen (1995) (No recomanada per a menors de 13 anys). L'exèrcit dels Estats Units arrasa un campament al Zaire on un virus mortal semblant a l'Ebola està acabant amb la població. Esta mesura va ser presa tant per a mantindre el virus en secret com perquè no es propagara, però no comptaven que un xicoteta mona, portadora del perillós virus, ha viatjat en un vaixell des del Zaire als Estats Units. Prompte, tot aquell que ha estat en contacte amb el simi comença a mostrar els primers símptomes, i provoca alarma...
 • Assenyaleu la relació entre contraban d'animals i importació de malalties.
 • Feu un resum de la pel·lícula.
 • Creeu un cartell anunciador de la pel·lícula.
 • Reproduïu la pel·lícula en 20 vinyetes de còmic.

6.4 Activitats per al segon cicle de Secundària

A continuació, se suggerixen distintes activitats. Els criteris de recerca d'activitats pot ser de distint tipus: l'àrea o matèria, el tipus d'activitat (individual o grupal) i el nivell educatiu per al qual es proposa.


6.4.1 La història de Marco Polo: comerç, geografia i duana

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Investiga qui va ser Marco Polo. Va fer un fabulós viatge gràcies al qual a Europa es van conéixer les cultures orientals de Xina i Japó. Va informar els europeus sobre productes que ací es desconeixien. Esmenta'n alguns d'estos. Per a seguir les seues empremtes, els comerciants van obrir una ruta comercial: la ruta de la seda. Assenyala-la en un mapamundi. Acompanya un comerciant des de Pequín fins a Antiòquia. Visita en Internet els principals llocs d'esta ruta. Fes un quadern de viatge amb els teus descobriments.

6.4.2 Import/Export

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Fes una relació dels oficis que tenen relació amb l'activitat comercial d'importació i exportació.

6.4.3 Contra el delicte organitzat

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Busca en la premsa notícies sobre operacions contra el contraban de substàncies prohibides, d'armes o d'obres d'art, realitzades enguany.
 • Fes un resum de les actuacions més importants que s'han produït.
 • Determina els llocs on eixes actuacions s'han produït.
 • Trau conclusions.

6.4.4 La pirateria i el contraban

Àrea: Geografia i Història
Tipus: Individual / grupal
Nivel: Segon cicle d'Educació Secundària

 • Busca en la premsa notícies sobre operacions contra el contraban de substàncies prohibides, d'armes o d'obres d'art, realitzades enguany.
 • Fes un resum de les actuacions més importants que s'han produït.
 • Determina els llocs on eixes actuacions s'han produït.
 • Trau conclusions.

6.4.5 Fòrum

Àrea: Interdisciplinari
Tipus: Individual / grupal
Nivell: Primer cicle d'Educació Secundària

 • Visioneu la pel·lícula Esclat, de Wolfgang Petersen (1995) (No recomanada per a menors de 13 anys). L'exèrcit dels Estats Units arrasa un campament al Zaire on un virus mortal semblant a l'Ebola està acabant amb la població. Esta mesura va ser presa tant per a mantindre el virus en secret com perquè no es propagara, però no comptaven que un xicoteta mona, portadora del perillós virus, ha viatjat en un vaixell des del Zaire a Estats Units. Prompte tot aquell que ha estat en contacte amb el simi comença a mostrar els primers símptomes, i provoca l'alarma...
 • Assenyaleu la relació entre contraban d'animals i importació de malalties.
 • Feu un resum de la pel·lícula.
 • Creeu un cartell que anuncie la pel·lícula.
 • Reproduïu la pel·lícula en 20 vinyetes de còmic.

© Copyright 2005 Agencia Tributaria.Conforme W3C