Model 247.Comunicació del desplaçament a l'estranger efectuat per treballadors per compte d'altre.

  • D'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que facilitarà seran tractades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb la finalitat de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Podrà trobar més informació sobre els possibles tractaments i el procediment per a exercir els drets establits als articles 15 a 22 del reglament en el següent enllaç:Informació a l'interessat sobre protecció de dades

  • Normativa referent al model
    • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaOrden HAC/117/2003, de 31 de enero,
      por la que se aprueban los modelos para comunicar a la Administración tributaria el cambio de residencia a los efectos de la práctica de retenciones sobre los rendimientos del trabajo y se regula la forma, lugar y plazo para su presentación.
       (BOE, 01-febrero-2003)