L'‘APP’ i el pla ‘Li Truquem’, dos nous canals que des d'avui permeten agilitzar la presentació de la declaració de la Renda

Arrenca la Campanya de Renda 2017

 • El període de presentació arrenca avui per a totes les vies no presencials i en 48 hores es rebran les primeres devolucions d'IRPF
 • L'aplicació mòbil, que permet a més de 4,8 milions de contribuents presentar la seva Renda ‘en un clic’, i la confecció telefònica de declaracions mitjançant trucades al contribuent, complementaran la via de presentació des de la pàgina de l'Agència a través de ‘RENDA WEB’
 • L'anticipació de serveis d'assistència al 15 de març ha permès que, a data d'ahir, ja s'hagin realitzat 577.000 baixades de l'APP i que més d'un milió de contribuents hagin pogut accedir a les seves dades fiscals
 • S'introdueixen millores en RENDA WEB i en la baixada de dades per seguir avançant en la facilitat de maneig per al contribuent
 • En la campanya d'aquest any està prevista la presentació de 19.945.000 declaracions, de les quals 13.774.000 seran a tornar, per import de 9.468 milions d'euros

4 d'abril de 2018.- L'Agència Tributària obre avui el termini per confirmar, modificar i presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2017 (IRPF 2017). En la Campanya de Renda que arrenca ara per a totes les vies no presencials, l'Agència ha disposat dos nous canals, la nova aplicació mòbil i el pla ‘Li Truquem’, que juntament amb la utilització tradicional de la pàgina web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es), permeten agilitzar la presentació de la declaració. Les devolucions s'iniciaran en gairebé 48 hores, el proper 6 d'abril.

Aquest any, a més, els contribuents compten amb caràcter anticipat, des del passat 15 de març, amb una sèrie de serveis d'assistència, com són les baixades i visualització de dades fiscals, l'obtenció del número de referència i els enviaments postals a determinat col·lectiu de contribuents. Des d'aquesta data fins a ahir més d'un milió de contribuents han accedit ja a les seves dades fiscals i més d'1,1 milions han obtingut el número de referència per a la gestió i presentació de la seva declaració.

D'aquesta manera, els contribuents han tingut l'oportunitat de preparar-se amb més temps per poder, si així el volen, presentar la seva declaració des del primer dia a través de ‘RENDA WEB’, l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaracions de Renda, independentment del canal de confecció i presentació (nova ‘APP’, telèfon, pàgina web de l'Agència i oficines).

Per a aquesta campanya està previst que es presentin 19.945.000 declaracions, 217.000 més que l'any anterior. D'elles, es preveu que 13.774.000 donin dret a devolució, per import de 9.468 milions d'euros, mentre que s'espera que 5.246.000 surtin amb resultat a ingressar, per import de 9.621 milions d'euros.

El termini de presentació finalitza el 2 de juliol, tant per a les declaracions a ingressar com per a aquelles amb resultat a tornar. No obstant això, en les declaracions a ingressar, si s'opta per realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini de presentació comprendrà fins al 27 de juny. L'atenció presencial en oficines començarà el 10 de maig.

La Renda, ‘en un clic’

Més de 4.850.000 contribuents que compten amb les declaracions més senzilles tenen des d'avui la possibilitat de presentar la seva Renda ‘en un només clic’ a través de la nova ‘APP’ de l'Agència Tributària, que està disponible en els ‘markets’ de Google i Apple per a tots els telèfons mòbils (i pastilles, si escau) que funcionin amb Android i iOS.

Tanmateix, l'APP és també una potent eina d'assistència per a la resta de declarants, en facilitar l'obtenció del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interès com el moment de l'emissió de la devolució. L'APP es pot utilitzar en fins a quatre dispositius diferents (mòbils i pastilles) i admet fins a 20 perfils d'usuari, cada un amb el seu número de referència, fet que permet la confecció i presentació de declaracions de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes.

Fins al dia d'ahir s'havien realitzat ja 577.000 baixades de l'APP i estaven registrats en l'aplicació 374.000 usuaris diferents. S'estima que, potencialment, la nova ‘APP’ podrà ser baixada en més de 44 milions de telèfons mòbils, permetent als contribuents accedir als serveis de l'Agència des de qualsevol ubicació i en qualsevol moment, amb el que se simplifica la gestió dels tràmits més freqüents.

Després de baixar l'aplicació, per accedir als serveis personalitzats, cas de la presentació de declaracions, per raons de seguretat es requerirà que el terminal compti amb un sistema de bloqueig de pantalla activat. A continuació, el contribuent haurà d'identificar-se mitjançant el número de referència (amb la casella 450 de la declaració de l'any anterior, el NIF i la seva data de validesa; o bé mitjançant ‘Clau PIN’ o certificat electrònic), que quedarà emmagatzemat en l'aplicació per a usos posteriors, i podrà acceptar la recepció de missatges ‘push’.

Els contribuents amb les declaracions més senzilles, aquelles sobre les quals l'Agència compta amb informació suficient per a la seva presentació directa, podran, una vegada que verifiquin les seves dades, presentar la declaració en un només clic. Al seu torn, tant als contribuents amb rendes senzilles que vulguin modificar o incorporar alguna dada, com a aquells que necessàriament hagin d'aportar informació per presentar la declaració, l'APP els redirigirà automàticament al web de l'Agència.

Pla ‘Li Truquem’

Existeix altre perfil de contribuents, cas dels 860.000 que l'any passat van acudir a una oficina de l'Agència, però es van limitar a confirmar sense canvis la proposta de declaració de l'AEAT i, en general, tots aquells menys habituats a les noves tecnologies i que comptin amb perfil d'assistència telefònica, per a qui s'ha disposat una alternativa a l'assistència presencial, de manera que puguin presentar abans i, si escau, obtenir abans també la seva devolució, el pla denominat ‘Li Truquem’.

Aquest pla, que ja va tenir l'any passat un antecedent en forma de projecte pilot, permet, des d'avui i fins al final de la campanya, que sigui l'Agència qui truqui al contribuent per assistir-li en la confecció i presentació de la declaració. El contribuent demana cita per internet o telèfon, a elecció seva en trams de 15 minuts entre les 9 i les 20.30 hores, i simplement haurà de tenir a disposició la informació necessària per realitzar la declaració en el moment en què se n'hagi recordat la trucada de l'Agència.

Millores en RENDA WEB

Ambdós canals, l'APP i el pla ‘Li Truquem’, igual que en les presentacions a través de la pàgina de l'Agència, utilitzen una mateixa eina, que és RENDA WEB. Aquesta plataforma única permet accedir a les dades fiscals més actualitzats, reprendre una proposta de declaració prèvia i obrir noves sessions de treball en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.

Després de les millores de l'any passat, RENDA WEB manté les seves característiques per a aquesta campanya, per bé que aporta noves facilitats per seguir millorant la seva usabilitat i flexibilitat, tant en matèria de baixada de dades fiscals, com durant la pròpia navegació.

Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 12.000 euros anuals.

Ambdós límits segueixen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmics

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en qualsevol cas, l'Agència pot no disposar de tots les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a la proposta de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2017)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en residència habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ segueixen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campanya de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que el necessiti el contribuent. El registre previ es podrà efectuar per dos vies:

 • Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà a qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, a més del DNI, el número de mòbil i el correu electrònic, el contribuent ha d'aportar els dígits de l'IBAN d'un compte bancari de què sigui titular com a informació de contrast.
 • En les oficines de l'Agència, aportant el DNI, un correu electrònic i un número de telèfon mòbil, amb prèvia solicitud de cita prèvia i sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent vulgui realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el propi tràmit, o a través de la icona ‘Clau PIN’. Per a això haurà de consignar el NIF, la data de caducitat del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud. A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 en la pàgina de l'Agència, o en identificar-se en l'APP, se sol·licitarà el NIF, la casella 450 de la Renda 2016 i la data de validesa del propi NIF. Als no declarants en l'exercici anterior i als nous declarants, en comptes de la casella 450 se'ls sol·licitarà determinats dígits del codi d'un compte bancari de què sigui titular el contribuent. Amb l'objecte de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

També es podrà sol·licitar el número de referència per telèfon, en el 901 200 345, o en el 91 535 68 13. A més, en els enviaments per correu de dades fiscals es remetrà la casella 450, en comptes del propi número de referència, donada la possibilitat d'obtenir diferents números de referència en funció de les necessitats del contribuent.

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat a tornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 27 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 2 de juliol, últim dia de la Campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 4 d'abril al 2 de juliol (27 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):
VIES DE PRESENTACIÓ Casos en què es pot utilitzar aquesta via
Portal de Renda 2017
www.agenciatributaria.es
TOTS
APP (mòbils i pastilles) *  A tornar i ingressar (domiciliant el pagament)
Pla ‘Li Truquem’ (prèvia cita)*
Per telèfon (operador) *
901 200 345 i 91 535 68 13 (L-V, de 9 a 21 hores)
Per banca electrònica i telefònica A tornar i ingressar (sense domiciliar)
En caixers automàtics de certes entitats 

(*) Limitat per perfils: Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries, vendes de fons d'inversió subjectes a retenció i, per al cas de l'atenció telefònica, també arrendament d'un immoble.

 • Vies presencials, del 10 de maig al 2 de juliol (27 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 2 de juliol):
VIES DE PRESENTACIÓ Casos en què es pot utilitzar aquesta via
En les oficines de l'AEAT, CA i ens locals A tornar i ingressar
(domiciliant el pagament)
En les oficines de les entitats financeres col·laboradores  A tornar i ingressar
(sense domiciliar)

Declaració de Patrimoni

En aquesta campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que comptin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros. La declaració es presenta per via electrònica a través d'internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i la residència habitual està exempta també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CA. Tots els contribuents a què correspongui declarar Patrimoni hauran de fer-ho exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença avui i s'estén fins al 2 de juliol (fins al 27 de juny per a pagaments amb domiciliació). En el supòsit de declaracions a ingressar sense domiciliació cal realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant càrrec en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtenir el nombre de justificant de pagament que aporta la pròpia entitat (Número de Referència Complet, NRC).

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet: www.agenciatributaria.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).
 • Telèfon Cita Prèvia ‘Li Truquem’:
  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)
  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)
 • Telèfon Assistència: 901 200 345 i 91 535 68 13
  (per gestionar la declaració; de 9 a 21 hores, L-V).
 • Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33 i 91 554 87 70
  (per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, L-V)