L'Agència Tributària ja ha tornat 5.000 milions d'euros a 7.800.000 contribuents de IRPF

Campanya de Renda 2019

 • Han presentat la seua declaració 13.343.000 contribuents, 850.000 més que l'any passat en el mateix període
 • A partir del dia 8 de juny, l'Agència Tributària començarà a complementar el servei personalitzat de confecció de declaracions per telèfon (pla ‘Le Llamamos’) amb el servei d'assistència en oficines
 • La cita per a assistència en oficines s'obrirà des de demà i periòdicament, davant de la necessitat que la demanda es vaja ajustant a la capacitat d'absorció que, ateses les circumstàncies sanitàries, tinguen els diferents centres d'atenció
 • Si no es troben cites disponibles per a atenció en oficines en un moment donat, l'Agència recomana no esperar a una nova obertura de cites, sinó optar pel servei ‘Li Llamamos’, amb el qual en menys d'un mes de funcionament ja han presentat la seua declaració 718.000 contribuents, el triple que l'any passat a tota la campanya

4 de juny de 2020.- L'Agència Tributària ha tornat ja 4.994 milions d'euros superats dos terços de la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 (IRPF 2019).Més de 7.796.000 contribuents han rebut, a data de hui, la seua devolució.Es manté, per tant, un increment en les devolucions, que assolix el 9,7% en número i un 15,5% en import.

En el context d'emergència sanitària, i tenint en compte que el 88% dels contribuents presenten les seues declaracions per internet, es va considerar especialment important mantindre la data d'inici de campanya prevista (1 d'abril), de manera que els contribuents pogueren anar rebent com més aviat millor les seues devolucions.

Este increment en les devolucions està lligat al creixement registrat paral·lelament en les mateixes presentacions, ja que en estos moments ja han presentat la seua declaració 13.343.000 contribuents, 848.000 més que l'any passat (+6,8%).

A la present campanya està previst que es presenten 21.030.000 declaracions, un 1,6% més que l'any anterior.D'eixe total, es preveu que 14.565.000 donen dret a devolució, quasi el 70% del total i un 0,5% més que l'any passat, per un import estimat de 10.686 milions d'euros.

L'agilitació en les presentacions continua arribant igualment a les declaracions amb resultat a ingressar, que creixen un 9,2%, superant ja la xifra de 2.700.000.Accelerar la presentació no suposa un perjuí per als contribuents amb declaracions a ingressar, ja que comencen a pagar al final de la campanya.

Quant a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), els contribuents també seguixen agilitant la presentació a través de l'aplicació mòbil de l'Agència.Per esta via s'han presentat més de 325.000 declaracions fins hui, un 28% més que l'any passat.D'eixa xifra total, més de 267.000 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents que l'aplicació ha derivat al web de l'Agència per a realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app’ per a concloure la presentació

Fort increment en les declaracions per telèfon

L'altre gran vector de l'increment de les presentacions a esta data és el pla ‘Li Llamamos’. Este sistema d'assistència personalitzada en la confecció de declaracions ha multiplicat per quasi sis vegades la seua capacitat per a suplir la tradicional assistència en oficines mentre no es donaven les circumstàncies sanitàries per a poder iniciar la reobertura dels centres de l'Agència per a un servei que implica una gran afluència de públic.

Fruit d'este redimensionament del servei telefònic, en menys d'un mes (el servei es va posar en marxa el passat 7 de maig) s'han presentat a través del ‘Le Llamamos’ més de 718.000 declaracions, el triple que les confeccionades per esta via en els tres mesos que va estar en funcionament l'any passat.Fins a la data ja s'han concertat més de 1.150.000 cites per a la confecció telefònica de declaracions, prova de la seua bona acollida entre els contribuents que requerixen una assistència personalitzada.

Els contribuents que, al sol·licitar cita prèvia per internet o telèfon per al ‘Le Llamamos’, aporten un telèfon mòbil (l'opció més recomanable), reben un SMS on se'ls indica el dia en què previsiblement seran atesos, així com un enllaç a la documentació que hauran de tindre disponible el dia de la cita.A tall d'exemple, els nous declarants han de tindre disponible el número IBAN d'un compte del qual siguen titulars.Als contribuents amb l'‘app’ de l'Agència descarregada se'ls envia un missatge ‘push’ amb la mateixa informació.

Addicionalment, als contribuents amb rendiments d'activitat econòmica en estimació objectiva (mòduls) i aquells que expliquen amb rendiments del capital immobiliari, en concertar la cita se'ls oferix un document que els ajuda a recopilar la informació necessària perquè la tinguen preparada i disponible en el moment en què l'Agència els truque, agilitant així la presentació de la declaració.

Comença l'assistència en oficines

Amb este gran reforç del sistema de confecció telefònica de declaracions, en col·laboració amb CCAA i ajuntaments, sumat a l'acceleració de les presentacions per internet i ‘app’, l'Agència pretén que, en el menor temps possible, la majoria dels contribuents puguen anar deixant ja presentada la seua declaració, sense necessitat d'esperar a una atenció presencial l'arrencada de la qual ha estat supeditat a les circumstàncies sanitàries.

L'atenció en oficines arrencarà el proper dia 8 de juny, amb sol·licitud de cita prèvia a partir de demà, i es configura com un complement de l'assistència personalitzada per telèfon, ja que el període global d'assistència en els centres de l'Agència serà la meitat que en una campanya presencial en oficines altres anys, i es veurà restringit, al seu torn, a la meitat dels espais habitualment disponibles.Açò es deu a la necessitat de mantindre les distàncies de seguretat en zones comunes i entre llocs d'atenció, així com per a una adequada gestió, des de la perspectiva sanitària, dels fluxos d'entrada i eixida de contribuents.

Per estos mateixos motius, la cita per a l'assistència en oficines s'obrirà periòdicament i per un interval reduït de dies, per a continuació obrir altres dies de cita, i així successivament fins al final de la campanya.D'esta manera s'aconseguix anar ajustant la capacitat d'absorció que, ateses les circumstàncies sanitàries, tinguen els diferents centres d'atenció.

Per tant, si en un moment donat el contribuent no troba cites disponibles, això no significarà que no queden cites, sinó que es tornaran a obrir més cites uns dies després, però l'Agència recomana no esperar a eixa nova obertura, sinó optar pel servei ‘Le Llamamos’ que continuarà comptant amb capacitat d'absorció de prou demanda i que, a partir del 8 de juny, passarà a atendre, també igual com succeirà en oficines, les rendes més complexes (fins a dos lloguers, fins a dues activitats econòmiques en mòduls i guanys o pèrdues derivades de fins a dues transmissions patrimonials).

Com tots els anys, i en esta campanya molt especialment, amb la finalitat de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'agència recorda als ciutadans que poden anul·lar la cita per la mateixa via per la qual l'han concertat si han decidit no fer ús d'ella.En anys passats, en més del 25% de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació, el contribuent finalment no es presentava.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, este límit es reduïx si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 •  Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

  Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

  Revisió de dades personals i econòmiques

  Sempre resulta necessari revisar l'esborrany de declaració que oferix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent haja d'incorporar a l'esborrany de declaració.

  Alguns casos típics que fan necessària la revisió són els següents:

 • Immobles i les seues referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2019)

 • Arrendaments d'immobles

 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions

 • Quotes sindicals

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducción por inversión en vivienda habitual

 • Deduccions autonòmiques

  Com obtindre ‘Clau PIN’ i el número de referència?

  El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

  L'obtenció de Clau PIN requerix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessite el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·liciten a través de l'opció oferida a la icona de la pàgina web de la AEAT ‘Clau PIN’. En este cas, s'haurà de proporcionar el DNI, la seua data de validesa i el número de mòbil.

  Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitge realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF, la data de validesa del DNI i un codi de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per l'‘app’ o per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per a realitzar els seus tràmits.

  Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2018 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seua Renda 2018 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual siga titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seua utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

  Principals serveis d'assistència i informació 

 • Internet:www.agenciatributaria.esy ‘app’

  (oferix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon sol·licitud cita ‘Li Llamamos’:

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores) 

 • Telèfon sol·licitud cita Renda per a atenció en oficines:

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L- V) 

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per a resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

  IRPF 2019 (Dades a 4 de juny)

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓ RENDIX WEB

(núm. de contribuents)

13.401.803

14.469.682

7,97%

Declaracions presentades

12.494.860

13.343.244

6,79%

Declaracions a ingressar

2.480.115

2.708.321

9,20%

              Import (milions de €)

3.010,934

3.213,840

6,74%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

9.577.906

10.088.622

5,33%

              Import (milions de €)

7.131,478

7.772,351

8,99%

Devolucions Pagades

7.107.832

7.796.036

9,68%

              Import (milions de €)

4.324,175

4.994,760

15,51%

La suma de les declaracions a ingressar i les devolucions no coincidix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total declaracions presentades

IRPF 2018

Total declaracions presentades

IRPF 2019

% Variació

Presentades 2019/2018

ALMERIA

200.345

222.173

10,90%

caDIS

250.007

275.672

10,27%

CÒRDOVA

209.112

228.936

9,48%

GRENADA

238.245

263.115

10,44%

HUELVA

153.702

174.423

13,48%

JAÉN

181.877

198.833

9,32%

MÀLAGA

408.655

450.199

10,17%

SEVILLA

515.063

574.956

11,63%

JEREZ

74.927

84.462

12,73%

CEUTA

20.541

21.399

4,18%

MELILLA

20.255

22.298

10,09%

ANDALUSIA

2.272.729

2.516.466

10,72%

OSCA

61.537

64.428

4,70%

TEROL

38.496

39.648

2,99%

SARAGOSSA

318.506

331.857

4,19%

ARAGÓ

418.539

435.933

4,16%

OVIEDO

215.670

216.899

0,57%

GIJÓN

110.459

111.735

1,16%

ASTÚRIES

326.129

328.634

0,77%

ILLES BALEARS

285.027

308.184

8,12%

ILLES BALEARS

285.027

308.184

8,12%

LAS PALMAS

291.037

315.608

8,44%

STA.CREU DE TENERIFE

251.593

275.583

9,54%

CANÀRIES

542.630

591.191

8,95%

CANTÀBRIA

172.127

171.781

-0,20%

CANTÀBRIA

172.127

171.781

-0,20%

ALBACETE

108.686

113.146

4,10%

CIUDAD REAL

134.638

143.149

6,32%

CONCA

50.314

54.892

9,10%

GUADALAJARA

79.012

86.034

8,89%

TOLEDO

190.824

207.827

8,91%

CASTELLA-LA MANXA

563.474

605.048

7,38%

ÀVILA  

45.814

46.534

1,57%

BURGOS

120.899

121.006

0,09%

LLEÓ

144.341

145.227

0,61%

PALÈNCIA

52.380

53.312

1,78%

SALAMANCA

100.736

103.551

2,79%

SEGÒVIA

47.724

48.884

2,43%

SÒRIA

29.274

30.090

2,79%

VALLADOLID

181.228

185.371

2,29%

ZAMORA

48.782

49.238

0,93%

CASTELLA I LLEÓ

771.178

783.213

1,56%

BARCELONA

1.626.013

1.714.226

5,43%

GIRONA

191.462

204.785

6,96%

LLEIDA

114.266

119.884

4,92%

TARRAGONA

220.257

234.709

6,56%

CATALUNYA

2.151.997

2.273.604

5,65%

BADAJOZ

174.831

187.553

7,28%

CÀCERES

112.844

116.904

3,60%

EXTREMADURA

287.676

304.457

5,83%

LA CORUNYA

310.867

324.313

4,33%

LUGO

86.483

89.563

3,56%

OURENSE

82.434

82.439

0,01%

PONTEVEDRA

147.106

154.256

4,86%

VIGO

107.346

114.924

7,06%

GALÍCIA

734.237

765.495

4,26%

MADRID

2.120.614

2.273.536

7,21%

MADRID

2.120.614

2.273.536

7,21%

MÚRCIA

307.332

328.758

6,97%

CARTAGENA

94.985

100.689

6,01%

MÚRCIA

402.316

429.447

6,74%

NAVARRA

1.239

1.002

-19,12%

NAVARRA

1.239

1.002

-19,12%

ÀLABA

610

359

-41,14%

GUIPÚSCOA

725

457

-36,95%

BISCAIA

1.271

919

-27,72%

PAÍS BASC

2.606

1.735

-33,43%

LA RIOJA

101.360

102.792

1,41%

LA RIOJA

101.360

102.792

1,41%

ALACANT

450.450

485.281

7,73%

CASTELLÓ

169.616

183.404

8,13%

VALÈNCIA

720.916

782.041

8,48%

C. VALENCIANA

1.340.982

1.450.726

8,18%

TOTAL NACIONAL

12.494.860

13.343.244

6,79%

Devolucions sol·licitades i pagades(imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2019

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Pag./sol.

Import sol·licitat

IRPF 2019

Import pagat

IRPF 2019

% Pag./Sol.

ALMERIA

179.863

146.212

81,29%

106,168

72,902

68,67%

caDIS

216.960

175.249

80,77%

171,637

123,272

71,82%

CÒRDOVA

176.695

139.898

79,17%

112,812

76,529

67,84%

GRENADA

199.041

153.963

77,35%

141,569

94,158

66,51%

HUELVA

142.273

117.213

82,39%

85,780

61,208

71,36%

JAÉN

158.238

125.265

79,16%

96,643

65,364

67,63%

MÀLAGA

341.845

263.947

77,21%

254,471

166,395

65,39%

SEVILLA

446.881

356.079

79,68%

329,067

223,476

67,91%

JEREZ

67.880

55.884

82,33%

49,775

36,032

72,39%

CEUTA

17.426

13.503

77,49%

13,099

8,938

68,24%

MELILLA

18.314

13.587

74,19%

14,112

9,016

63,89%

ANDALUSIA

1.965.416

1.560.800

79,41%

1.375,133

937,290

68,16%

OSCA

46.571

34.543

74,17%

32,356

19,933

61,61%

TEROL

28.472

21.190

74,42%

18,111

11,109

61,34%

SARAGOSSA

235.155

182.589

77,65%

171,821

114,734

66,78%

ARAGÓ

310.198

238.322

76,83%

222,287

145,775

65,58%

OVIEDO

165.322

129.751

78,48%

142,215

96,768

68,04%

GIJÓN

82.769

64.243

77,62%

67,058

44,874

66,92%

ASTÚRIES

248.091

193.994

78,19%

209,273

141,643

67,68%

ILLES BALEARS

208.513

150.585

72,22%

161,246

97,172

60,26%

ILLES BALEARS

208.513

150.585

72,22%

161,246

97,172

60,26%

LAS PALMAS

264.323

208.868

79,02%

189,211

126,726

66,98%

TENERIFE

227.175

178.078

78,39%

160,504

105,931

66,00%

CANÀRIES

491.498

386.946

78,73%

349,715

232,656

66,53%

CANTÀBRIA

133.601

101.865

76,25%

105,974

68,325

64,47%

CANTÀBRIA

133.601

101.865

76,25%

105,974

68,325

64,47%

ALBACETE

87.873

66.548

75,73%

63,016

40,118

63,66%

CIUDAD REAL

112.130

87.532

78,06%

78,558

52,906

67,35%

CONCA

42.914

32.617

76,01%

29,581

18,774

63,47%

GUADALAJARA

66.149

51.477

77,82%

52,234

35,062

67,12%

TOLEDO

162.409

124.548

76,69%

115,968

76,285

65,78%

C.-LA MANXA

471.475

362.722

76,93%

339,357

223,145

65,76%

ÀVILA  

36.447

27.798

76,27%

25,508

16,036

62,87%

BURGOS

92.662

70.752

76,35%

74,609

47,302

63,40%

LLEÓ

112.242

87.022

77,53%

83,784

54,975

65,62%

PALÈNCIA

41.292

32.474

78,64%

29,883

19,743

66,07%

SALAMANCA

79.157

61.595

77,81%

56,207

36,573

65,07%

SEGÒVIA

37.832

28.889

76,36%

26,929

16,981

63,06%

SÒRIA

23.396

17.839

76,25%

16,069

10,075

62,70%

VALLADOLID

146.213

116.079

79,39%

113,428

76,970

67,86%

ZAMORA

38.674

29.856

77,20%

25,192

16,395

65,08%

C. I LLEÓ

607.915

472.304

77,69%

451,609

295,051

65,33%

BARCELONA

1.149.170

862.457

75,05%

1.003,048

635,956

63,40%

GIRONA

139.886

102.455

73,24%

110,819

68,199

61,54%

LLEIDA

84.829

63.051

74,33%

61,163

38,091

62,28%

TARRAGONA

166.361

124.397

74,78%

134,076

84,259

62,84%

CATALUNYA

1.540.246

1.152.360

74,82%

1.309,105

826,506

63,14%

BADAJOZ

142.453

111.181

78,05%

81,406

53,784

66,07%

CÀCERES

86.580

68.329

78,92%

49,212

33,385

67,84%

EXTREMADURA

229.033

179.510

78,38%

130,618

87,169

66,74%

LA CORUNYA

239.842

179.615

74,89%

175,479

107,850

61,46%

LUGO

66.393

49.152

74,03%

44,102

26,102

59,19%

OURENSE

57.631

42.910

74,46%

36,583

21,972

60,06%

PONTEVEDRA

116.789

86.764

74,29%

83,669

50,245

60,05%

VIGO

86.324

65.316

75,66%

66,357

40,622

61,22%

GALÍCIA

566.979

423.757

74,74%

406,190

246,792

60,76%

MADRID

1.803.519

1.414.225

78,41%

1.651,293

1.016,470

61,56%

MADRID

1.803.519

1.414.225

78,41%

1.651,293

1.016,470

61,56%

MÚRCIA

257.423

199.015

77,31%

189,831

121,711

64,12%

CARTAGENA

78.858

62.201

78,88%

59,128

39,962

67,58%

MÚRCIA

336.281

261.216

77,68%

248,960

161,672

64,94%

NAVARRA

710

520

73,24%

0,392

0,225

57,33%

NAVARRA

710

520

73,24%

0,392

0,225

57,33%

ÀLABA

280

211

75,36%

0,125

0,086

68,90%

GUIPÚSCOA

335

230

68,66%

0,186

0,109

58,45%

BISCAIA

660

515

78,03%

0,326

0,216

66,22%

PAÍS BASC

1.275

956

74,98%

0,637

0,411

64,48%

LA RIOJA

79.576

59.771

75,11%

57,052

35,580

62,36%

LA RIOJA

79.576

59.771

75,11%

57,052

35,580

62,36%

ALACANT

363.928

276.191

75,89%

233,965

146,432

62,59%

CASTELLÓ

138.972

105.378

75,83%

95,081

59,646

62,73%

VALÈNCIA

591.396

454.614

76,87%

424,464

272,799

64,27%

C. VALENCIANA

1.094.296

836.183

76,41%

753,510

478,877

63,55%

TOTAL NACIONAL

10.088.622

7.796.036

77,28%

7.772,351

4.994,760

64,26%

Devolucions pagades número i import 2018/2019

(imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2018

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

Import Pagat

IRPF 2018

Import pagat

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

ALMERIA

128.739

146.212

13,57%

61,065

72,902

19,38%

caDIS

154.690

175.249

13,29%

105,303

123,272

17,06%

CÒRDOVA

118.681

139.898

17,88%

63,574

76,529

20,38%

GRENADA

130.655

153.963

17,84%

74,938

94,158

25,65%

HUELVA

97.549

117.213

20,16%

47,996

61,208

27,53%

JAÉN

104.502

125.265

19,87%

49,743

65,364

31,40%

MÀLAGA

228.629

263.947

15,45%

138,321

166,395

20,30%

SEVILLA

303.300

356.079

17,40%

185,214

223,476

20,66%

JEREZ

47.809

55.884

16,89%

29,601

36,032

21,73%

CEUTA

12.305

13.503

9,74%

7,747

8,938

15,38%

MELILLA

11.890

13.587

14,27%

7,683

9,016

17,35%

ANDALUSIA

1.338.749

1.560.800

16,59%

771,185

937,290

21,54%

OSCA

32.921

34.543

4,93%

17,695

19,933

12,65%

TEROL

20.778

21.190

1,98%

10,088

11,109

10,11%

SARAGOSSA

172.969

182.589

5,56%

102,631

114,734

11,79%

ARAGÓ

226.668

238.322

5,14%

130,414

145,775

11,78%

OVIEDO

128.017

129.751

1,35%

87,396

96,768

10,72%

GIJÓN

62.900

64.243

2,14%

41,175

44,874

8,99%

ASTÚRIES

190.917

193.994

1,61%

128,571

141,643

10,17%

ILLES BALEARS

136.008

150.585

10,72%

82,897

97,172

17,22%

ILLES BALEARS

136.008

150.585

10,72%

82,897

97,172

17,22%

LAS PALMAS

182.967

208.868

14,16%

109,197

126,726

16,05%

TENERIFE

157.942

178.078

12,75%

91,441

105,931

15,85%

CANÀRIES

340.909

386.946

13,50%

200,638

232,656

15,96%

CANTÀBRIA

97.243

101.865

4,75%

61,229

68,325

11,59%

CANTÀBRIA

97.243

101.865

4,75%

61,229

68,325

11,59%

ALBACETE

65.106

66.548

2,21%

36,237

40,118

10,71%

CIUDAD REAL

83.262

87.532

5,13%

47,173

52,906

12,15%

CONCA

30.314

32.617

7,60%

15,666

18,774

19,84%

GUADALAJARA

47.741

51.477

7,83%

31,167

35,062

12,50%

TOLEDO

116.932

124.548

6,51%

69,129

76,285

10,35%

C.-LA MANXA

343.355

362.722

5,64%

199,372

223,145

11,92%

ÀVILA  

27.697

27.798

0,36%

14,548

16,036

10,23%

BURGOS

69.531

70.752

1,76%

44,060

47,302

7,36%

LLEÓ

86.045

87.022

1,14%

50,713

54,975

8,40%

PALÈNCIA

31.374

32.474

3,51%

18,027

19,743

9,52%

SALAMANCA

59.734

61.595

3,12%

33,530

36,573

9,08%

SEGÒVIA

27.929

28.889

3,44%

15,585

16,981

8,95%

SÒRIA

17.200

17.839

3,72%

9,079

10,075

10,97%

VALLADOLID

108.721

116.079

6,77%

68,663

76,970

12,10%

ZAMORA

29.982

29.856

-0,42%

15,361

16,395

6,73%

C. I LLEÓ

458.213

472.304

3,08%

269,567

295,051

9,45%

BARCELONA

793.840

862.457

8,64%

547,040

635,956

16,25%

GIRONA

91.829

102.455

11,57%

57,587

68,199

18,43%

LLEIDA

58.820

63.051

7,19%

32,828

38,091

16,03%

TARRAGONA

112.045

124.397

11,02%

71,700

84,259

17,52%

CATALUNYA

1.056.534

1.152.360

9,07%

709,155

826,506

16,55%

BADAJOZ

100.538

111.181

10,59%

46,960

53,784

14,53%

CÀCERES

65.156

68.329

4,87%

29,761

33,385

12,17%

EXTREMADURA

165.694

179.510

8,34%

76,721

87,169

13,62%

LA CORUNYA

176.802

179.615

1,59%

102,608

107,850

5,11%

LUGO

48.828

49.152

0,66%

24,000

26,102

8,76%

OURENSE

44.240

42.910

-3,01%

21,033

21,972

4,46%

PONTEVEDRA

83.813

86.764

3,52%

46,603

50,245

7,81%

VIGO

62.054

65.316

5,26%

37,799

40,622

7,47%

GALÍCIA

415.737

423.757

1,93%

232,044

246,792

6,36%

MADRID

1.286.630

1.414.225

9,92%

878,676

1.016,470

15,68%

MADRID

1.286.630

1.414.225

9,92%

878,676

1.016,470

15,68%

MÚRCIA

178.616

199.015

11,42%

100,031

121,711

21,67%

CARTAGENA

56.374

62.201

10,34%

34,074

39,962

17,28%

MÚRCIA

234.990

261.216

11,16%

134,105

161,672

20,56%

NAVARRA

465

520

11,83%

0,184

0,225

22,45%

NAVARRA

465

520

11,83%

0,184

0,225

22,45%

ÀLABA

264

211

-20,08%

0,105

0,086

-18,03%

GUIPÚSCOA

318

230

-27,67%

0,121

0,109

-10,16%

BISCAIA

542

515

-4,98%

0,205

0,216

5,52%

PAÍS BASC

1.124

956

-14,95%

0,431

0,411

-4,63%

LA RIOJA

54.130

59.771

10,42%

30,212

35,580

17,77%

LA RIOJA

54.130

59.771

10,42%

30,212

35,580

17,77%

ALACANT

257.389

276.191

7,30%

136,831

146,432

7,02%

CASTELLÓ

94.244

105.378

11,81%

50,525

59,646

18,05%

VALÈNCIA

408.833

454.614

11,20%

231,419

272,799

17,88%

C.VALENCIANA

760.466

836.183

9,96%

418,775

478,877

14,35%

TOTAL NACIONAL

7.107.832

7.796.036

9,68%

4.324,175

4.994,760

15,51%