Comença la segona fase de l'esborrany de IVA amb més facilitats que arriben a tots els contribuents

Assistència en el compliment tributari

  • Pimes, autònoms i, en general, els 3,5 milions de declarants de IVA, comptaran amb bona part de la informació censal i algunes dades econòmiques incorporades automàticament a la liquidació
  • Els contribuents i els professionals tributaris tindran així una certesa més gran a l'hora de declarar un impost complex i podran reduir el temps dedicat a la seua gestió i liquidació
  • Addicionalment, el nombre de potencials beneficiaris del ‘Pre303 Total’, o esborrany de IVA totalment complimentat, s'estén a 41.000 contribuents SII amb l'ampliació a grans empreses, i també a uns 600.000 declarants que són exclusivament llogaters

12 de febrer de 2021.- L'Agència Tributària ha posat en funcionament la segona fase de l'esborrany de IVA, en la que passarà a oferir més facilitats per a la declaració de l'impost tots els contribuents amb la incorporació automàtica a la declaració de bona part de la informació censal i algunes dades econòmiques que pot oferir al declarant ja emplenades.Tota la informació rellevant sobre el servei es troba en la pàgina web de l'Agència (www.agenciatributaria.es) en un espai específic denominat ‘Pre303’.

Per tant, en la segona fase del projecte, recollit en el Pla Estratègic de l'Agència Tributària 2020-2023, les millores en el ‘Pre303’ assolixen molt especialment a pimes, a autònoms i, en general, als prop de 3,5 milions de declarants de IVA, així com als professionals tributaris que, en el seu cas, realitzen en nom seu les liquidacions, ja que tots ells podran comptar amb una certesa més gran a l'hora de declarar un impost complex i podran també reduir el temps dedicat a la seua gestió i liquidació.

Estes millores arribaran a l'abril al conjunt de contribuents, quan comence el període de liquidació del primer trimestre, però abans, ja en la declaració mensual de gener que es presenta este mes de febrer, les millores assoliran les grans empreses acollides al Subministrament Immediat d'Informació (SII).

Fins ara l'anomenat ‘Pre303 Total’, o esborrany de IVA totalment complimentat, es facilitava, amb caràcter general, als declarants acollits al SII amb volum de vendes anual inferior als 6 milions d'euros.Amb l'ampliació, el nombre de potencials beneficiaris del ‘Pre303 Total’ pujarà de 17.000 a 41.000.

Al seu torn, prop de 600.000 declarants que són exclusivament llogaters, estiguen o no acollits al SII, també podran utilitzar este esborrany de IVA totalment complimentat.

Les millores per a tots els declarants de IVA

Les millores censals que ara ja s'oferixen a tots els declarants de IVA per a la presentació del model 303 d'autoliquidació comencen abans, fins i tot, que el presentador accedisca al contingut específic del model, amb la posada a la seua disposició de la ‘Finestra Censal IVA’, que mostrarà la informació censal més rellevant a efectes de l'impost en el període de liquidació corresponent –per exemple, la informació del mes de febrer, o del primer trimestre, per a les pròximes liquidacions mensuals i trimestrals, respectivament.

Així, apareixeran camps com els epígrafs d'IAE, els règims especials, les dades de prorrates, etc, però únicament aquells que tinguen transcendència i els que afecten el contribuent, obviant la resta per a facilitar la lectura.

Conéixer i mantindre actualitzada la informació censal és un procés laboriós per al contribuent i no sempre exempt de complicacions, que pot implicar haver de dedicar un temps elevat a estes tasques.A partir d'ara, en un primer instant i de manera àgil, s'oferix al contribuent la possibilitat de conéixer els aspectes més rellevants de la seua situació censal a efectes de detectar possibles incoherències o dades desactualitzades i, en el seu cas, procedir a la seua esmena per a evitar possibles actuacions administratives.

Rere la ‘Finestra Censal IVA’, el contribuent ja accedix a la primera secció del model 303, que és la d'identificació.Fins ara, esta secció constava de certes preguntes censals que els contribuents havien de contestar.El ‘Pre303’ elimina este format de preguntes i oferix ja preemplenada la situació censal en el moment de la liquidació.

Amb caràcter general, el contribuent únicament haurà d'omplir aquelles caselles que impliquen una opció a manifestar necessàriament per ell, com per exemple l'acolliment o renúncia a la prorrata especial.De tots els camps a complimentar a la secció d'identificació, entre el 85 i el 90% passaran a estar precomplimentats per l'Agència, amb el consegüent estalvi de temps i comoditat per al declarant o professional tributari que realitze la presentació.

Al seu torn, a la nova secció ‘Les meues dades censals IVA’, s'introduïx com a principal novetat la possibilitat de modificar des del mateix model 303 les dades censals generals –els que ja es corresponen amb el moment present del declarant, actualitzats–, amb accessos directes a l'apartat concret de la declaració o model censal corresponent.

Les quotes a compensar i altres facilitats generals

Si bé el conjunt dels contribuents no pot obtindre un esborrany amb resultat final en no conéixer l'Agència prou dades per a això, sí que les millores per a tots els declarants arriben a algunes caselles de la secció de resultat, la que inclou ja les dades econòmiques de la declaració.

Especialment destacada és la incorporació de millores en l'apartat de quotes a compensar de períodes previs i la creació de la ‘Cartera de quotes a compensar’, donant resposta a una demanda històrica dels contribuents perquè se simplifique i facilite el seguiment, comptabilització, control i declaració d'estes quotes pendents.Cal tindre en compte que el contribuent pot arribar a haver de realitzar un seguiment i auditoria de fins a 48 autoliquidacions dels exercicis anteriors.

A partir d'ara, a més d'un desglossament més gran de caselles que facilita el seguiment (quotes pendents d'anys anteriors, quotes aplicades en la declaració present i quotes pendents a futur), la ‘Cartera de quotes a compensar’ oferirà precomplimentada la casella de les quotes pendents d'exercicis anteriors.El contribuent únicament haurà de decidir l'import que vol aplicar en la declaració present i l'Agència mostrarà també les quotes pendents per al futur.L'eina oferix, a més, una taula per a consultar el període de generació de totes les quotes pendents per a evitar possibles caducitats.

Existixen altres camps que s'oferiran precomplimentats a tots els declarants quan dispose l'Agència de la informació corresponent –tots ells amb possibilitat de modificació pel contribuent–, cas del número de compte corrent a partir de les declaracions prèvies, el IVA a la importació pendent d'ingrés (casella 77), o en el cas de presentació de declaracions complementàries, el número de justificant i l'import de la liquidació objecte de la complementària (casella 70).

Nous declarants amb opció a l'esborrany complet

Més enllà de les millores universals en el ‘Pre303’, des de l'any passat ja un col·lectiu potencial de 17.000 contribuents venia explicant amb la possibilitat d'accedir a un esborrany totalment emplenat, el denominat ‘Pre303 Total’. Eren aquells contribuents acollits al SII que, per eixe motiu, mantenen els seus llibres a la mateixa seu electrònica de l'Agència, i que, a més, no superaven en volum de vendes anual els 6 milions d'euros i no tributaven per algun règim especial, ni aplicaven prorrates, ni comptaven amb sectors diferenciats d'activitat.

Dos són els principals avenços en aquest sentit.D'una banda, s'elimina el límit dels 6 milions, de manera que qualsevol empresa acollida al SII que no tinga les especialitats esmentades podrà comptar amb un esborrany complet i podrà també accedir i revisar el contingut dels denominats ‘Llibres Agregats’, que expliquen ja amb el tractament dels imports a efectes d'incorporació a l'esborrany.

D'altra banda, tots aquells llogaters de locals i habitatges urbans que no duguen a terme cap altra activitat podran comptar també amb l'esborrany complet, encara que no estiguen en el SII, ja que a partir d'abril podran traslladar automàticament al model 303, en un sol clic, els imports calculats amb el servei específic d'ajuda a llogaters, que funcionava de manera separada de la declaració, mentre que ara serà accessible des del mateix model.

Esta segona fase del ‘Pre303’ no es planteja com a definitiva, sinó com un pas més al camí marcat pel Pla Estratègic de l'Agència de continuar treballant a l'ampliació progressiva de potencials beneficiaris de l'esborrany de IVA.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda