Comença la Campanya de Renda amb reforç de l'assistència per a afectats per ERTE i perceptors de l'IMV, i amb més facilitats per a autònoms, llogaters i inversors

Campanya de Renda 2020

 • Les presentacions per internet comencen hui i en 48 hores es rebran les primeres devolucions d'una campanya en la qual es preveuen 21.570.000 declaracions, d'elles dues terços per retornar per import de 10.857 milions
 • Els afectats per ERTE i perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) estan rebent cartes informatives i tindran assistència personalitzada per a la presentació, mentre s'establix una opció de fraccionament en sis mesos sense interessos per a contribuents en ERTE amb resultat de la declaració a ingressar
 • Els contribuents amb activitats econòmiques en estimació directa que porten els seus llibres d'acord amb el format proposat per l'Agència podran abocar el contingut automàticament a ‘RENDA WEB’ i agilitar la presentació de la seua declaració
 • El pla ‘Li Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions arrencarà el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 4 de maig, mantenint el reforç de la seua capacitat disposat l'any passat per la pandèmia

7 d'abril de 2021.- L'Agència Tributària obri hui el termini per a confirmar o modificar i presentar per internet la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2020 (IRPF 2020).Les devolucions s'iniciaran en 48 hores, divendres vinent.L'Agència ha dissenyat la campanya que arrenca ara amb un reforç de l'assistència personalitzada per a dos col·lectius que poden requerir una ajuda singular en estos moments:els afectats per regulacions temporals d'ocupació (ERTE) i els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).Al seu torn, i com a via de facilitació de liquiditat, s'establix una opció de fraccionament en sis mesos sense interessos per a contribuents en ERTE amb resultat de la declaració a ingressar.

La campanya també compta amb millores que faciliten la presentació de la declaració a contribuents amb activitats econòmiques en règim d'estimació directa i objectiva, llogaters i inversors.

Està previst que es presenten 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l'any anterior.D'eixe total, es preveu que 14.330.000 donen dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l'any anterior, per un import estimat de 10.857 milions d'euros.Aquells contribuents que compten amb declaracions a ingressar (prop de 5.960.000, un 5,7% més, per import de 12.976 milions), no realitzaran els primers pagaments fins al final de la campanya.

El termini de presentació finalitza el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 25 de juny.L'atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (pla ‘Li Llamamos’) comença el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 4 de maig, i l'atenció presencial en oficines s'inicia el 2 de juny (sis dies abans que l'any passat), amb sol·licitud de cita a partir del 27 de maig.L'atenció personalitzada, per telèfon i en oficines, continuarà comptant amb el suport de CCAA i ajuntaments.

Anticipació de serveis

De nou en esta campanya els contribuents han explicat amb caràcter anticipat amb els principals serveis d'assistència en campanya, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals, l'obtenció del número de referència per a la presentació i l'‘App’, que comptarà amb noves millores per a facilitar la navegació i la usabilitat, com la incorporació del mateix accés directe (‘click to call’) al telèfon d'informació tributària existent al web de l'Agència.

Gràcies a eixa anticipació de serveis, més d'un milió de contribuents han accedit ja a les seues dades fiscals per a la gestió i presentació de la seua declaració, de manera que han tingut l'oportunitat de preparar-se amb temps per a poder presentar, si el desitgen, la declaració des del primer dia a través de RENDA WEB, agilitant així també les devolucions que, en el seu cas, els corresponguen.

Assistència per a afectats per ERTE i perceptors de l'IMV

Les previsions de campanya venen clarament condicionades per l'augment d'obligats a declarar com a conseqüència dels ERTE (més declaracions previsiblement a ingressar) i per l'obligatorietat de presentar declaració per a tots els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (un 26,9% més de declaracions amb resultat zero –ni a ingressar, ni per retornar–, ja que l'IMV és renda exempta i es tracta de perceptors amb rendes baixes).

Sense l'efecte d'ambdós col·lectius, el nombre de declaracions descendiria lleugerament respecte a l'any anterior, igual com les declaracions amb saldo a ingressar, a causa de l'efecte que ha tingut la paralització d'activitat per la pandèmia en les rendes derivades d'activitats econòmiques, les del capital i els guanys patrimonials derivats de transmissions d'immobles.

Pensant especialment en la necessitat d'ajuda que puguen tindre ambdós col·lectius, l'Agència ha dissenyat un reforç de l'assistència personalitzada en esta campanya, tant per a la resolució de dubtes, com per a la confecció, en el seu cas, de la declaració.Addicionalment, s'estan enviant cartes informatives a perceptors de prestacions per ERTE que passen a ser nous declarants i a sol·licitants de l'IMV, amb instruccions per a la presentació de la declaració.Prèviament, i amb motiu de la posada a disposició de les dades fiscals, el passat 24 de març, l'Agència Tributària ja va oferir en la seua pàgina web una sèrie de recomanacions per a estos contribuents.

Específicament per als perceptors de prestacions per ERTE pendents d'un possible reintegrament d'excessos per part del Servei Públic d'Ocupació, l'Agència Tributària recomana retardar la presentació si el contribuent no té confirmació de la quantitat que s'ha de reintegrar.D'esta forma, dona més temps al SEPE per a haver pogut comunicar l'actualització de les seues dades a l'Agència, de manera que les dades fiscals i l'esborrany puguen recollir la informació correcta.

En aquest sentit, es pot recordar que RENDIX WEB (l'eina universal per a la gestió de totes les declaracions amb independència del canal de confecció i presentació) cada vegada que el contribuent inicia sessió, o reprén una d'anterior, oferix les dades més actualitzades possibles en disposició de l'Agència Tributària.Paral·lelament, l'Agència ha dissenyat este any el servei de manera que el trasllat de la informació disponible en el cas dels ERTE serà automàtic i modificable, en tot cas, pel contribuent.

Millores per a autònoms en mòduls

Addicionalment, RENDIX WEB facilitarà la declaració als autònoms en mòduls (estimació objectiva) que es van beneficiar l'any de mesures de suport passat els sectors més afectats per la pandèmia mitjançant reduccions en el rendiment net subjecte a tributació (el sistema incorporarà automàticament els percentatges incrementats del 20% i el 35% en les activitats corresponents) i mitjançant l'eliminació dels dies d'activitat afectats per l'estat d'alarma i per suspensions d'activitat decidides posteriorment per les CCAA.

En el cas de l'eliminació de dies d'activitat, RENDIX WEB no permetrà reduir del còmput menys dies que els 99 de l'estat d'alarma en el primer semestre, i recordarà la possibilitat d'eliminar també els dies en què l'activitat va estar suspesa per unes o altres CCAA en el segon semestre de l'any.

Tampoc no es computarà com a període treballat les hores corresponents a eixos dies, ni es computarà en els mòduls corresponents la part proporcional a eixos dies de distàncies recorregudes i consums energètics.D'esta manera, es facilita als autònoms el màxim aprofitament possible d'estes mesures de suport introduïdes l'any passat.

Més facilitats per a activitats econòmiques, lloguers i accions

D'altra banda, s'introduïxen en RENDA WEB una sèrie de millores per a facilitar la declaració especialment a tres col·lectius, com són els contribuents que declaren rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, els llogaters i els inversors en general.

En el cas d'activitats econòmiques, la present campanya és la primera en la qual els contribuents en règim d'estimació directa podran agilitar la presentació mitjançant el bolc automàtic a RENDA WEB de la informació dels seus llibres registre necessària per a la declaració, sempre que el format de llibres que utilitzen siga el que oferix l'Agència a través de la seua pàgina web.En tal cas, l'exportació serà immediata i es facilitarà sensiblement la declaració.

En relació amb els llogaters, este any RENDIX WEB ja permetrà determinar automàticament l'amortització (principal despesa deduïble en matèria de lloguers) a què el contribuent té dret pels seus immobles llogats, emplenament automàtic que serà possible en aquells casos en què l'any passat ja haja complimentat la informació necessària.

Al seu torn, l'eina ‘cartera de valors’ posada en marxa fa dos anys, permet a partir d'ara un bolc automàtic de les operacions amb accions cotitzades realitzades a l'exercici i oferix un resultat net a efectes de declaració, també per a suposats complexos d'operacions societàries que poden implicar diferimiento de tributació, o d'operacions de ‘split’ i ‘contrasplit’ que afecten futurs càlculs de guanys derivats de les vendes posteriors d'accions.

Esta millora suposa un important avenç en la facilitació de la declaració als xicotets inversors, que amb la cartera de valors ja podien visualitzar en RENDA WEB la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a esta campanya, 2020) i les operacions de l'exercici, i també abocar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, però encara havien de completar dades en operacions complexes.Més de 92.000 contribuents van utilitzar esta eina l'any passat a la Campanya de Renda.A partir d'este any, el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses és automàtic per a la gran majoria de supòsits.

Predicció d'errors en la declaració

Com ja s'havia anticipat en les Directrius de Control de l'Agència per a 2021, esta Campanya de Renda comptarà amb una nova eina que facilitarà als contribuents evitar errors recurrents en la declaració i, amb això, el risc d'una posterior regularització per part de l'administració.

Amb tècniques d'aprenentatge automàtic a partir de regularitzacions d'anys anteriors, la nova eina farà una selecció de contribuents que poden cometre equivocacions a determinades caselles de l'apartat de rendiments del treball (retribucions dineràries i en espècie, ingressos a compte, cotitzacions i retencions, entre d'altres).Si el contribuent modifica alguna d'estes caselles, se li recordarà que ha modificat els imports que figuren en les dades fiscals perquè confirme que està modificant correctament les dades.

Millores en l'‘app’

Per a la present campanya l'aplicació mòbil compta amb certes millores per a continuar reforçant la seua accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari.D'altra banda, i com tots els anys, a més de presentar la declaració, l'‘app’ permet modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Quant al funcionament general de l'‘app’, és la mateixa de l'any passat.Aquells contribuents amb declaracions més senzilles podran presentar la seua Renda ‘en un sol clic’, o, si requerixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb esta potent eina d'assistència que els facilita l'obtenció i renovació del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interés, com el moment de l'emissió de la devolució.

L'‘app’ es pot utilitzar en dispositius diferents (mòbils i tauletes) i admet fins a 20 usuaris identificats, cada un amb el seu número de referència, el que permet la confecció i presentació de declaracions de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes. 

Pla ‘Li Llamamos’

A més de la presentació per internet a través de la pàgina de l'agència (www.agenciatributaria.es) i de l'aplicació mòbil, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requerisquen assistència personalitzada tornaran a tindre en el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions una potent alternativa a l'assistència presencial en oficines.

El pla ‘Li Llamamos’ manté el reforç de la seua capacitat dissenyat l'any passat per la pandèmia, arrencant el 6 de maig (sol·licitud de cita a partir del 4 de maig) i amb servei fins al final de la campanya.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 901 12 12 24) i tria horari de demà o de vesprada, el sistema li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada del funcionari de l'Agència Tributària.En favor de la mateixa agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tinga disponible la informació i documentació necessària per a realitzar la declaració quan li truque l'Agència.

Qui no està obligat a declarar 

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, este límit es reduïx si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

  Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

  Revisió de dades personals i econòmiques 

  Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que oferix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent haja d'incorporar a l'esborrany de declaració.

  Alguns casos típics que aconsellen esta revisió són els següents:

 • Percepció de prestacions per ERTE

 • Immobles i les seues referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2020)

 • Arrendaments d'immobles

 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions

 • Quotes sindicals

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducción por inversión en vivienda habitual

 • Deduccions autonòmiques

  Com obtindre ‘Clau PIN’ i el número de referència?

  El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

  L'obtenció de Clau PIN requerix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessite el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·liciten a través de l'opció oferida a la icona de la pàgina web de la AEAT ‘Clau PIN’. En este cas, haurà de proporcionar el DNI, la seua data de validesa i el número de mòbil.També és possible efectuar el registre previ per videotrucada, o a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de documentació addicional.

  Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitge realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, a la qual cosa s'afig una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per a realitzar els seus tràmits.

  Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2019 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seua Renda 2019 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual siga titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seua utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

  Vies de presentació de la declaració

  Existixen diverses vies per a presentar la declaració, segons siga el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 7 d'abril al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

VIES DE PRESENTACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar esta via

Portal de Renda 2020

www.agenciatributaria.es

TOTS

APP (mòbils i tauletes)

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

Pla ‘Li Llamamos’ (sol·licitud des del 4 de maig)

  

 • Vies presencials, del 2 de juny al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

   

VIES DE PRESENTACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar esta via

En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals

Per retornar i ingressar

(domiciliant el pagament)

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

A ingresar

(sense domiciliar)

Declaració de Patrimoni

A la present campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que expliquen amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.La declaració es presenta per via electrònica a través d'internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i la vivenda habitual està exempta també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CCAA.Tots els contribuents a qui corresponga declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença demà i s'estén fins al 30 de juny (25 de juny per a pagaments amb domiciliació).En el supòsit de declaracions a ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant deute en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtindre el número de justificant de pagament que aporta la mateixa entitat (Número de Referència Complet, NRC).

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet:www.agenciatributaria.esi ‘app’

  (oferix informació i gestions sense horaris). 

 • Telèfon sol·licitud ‘Li Llamamos’ (a partir del 4 de maig):

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V) 

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per a resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda