5,8 milions de contribuents ja han presentat la seva declaració d'IRPF abans de l'inici d'atenció en oficines, 776.000 més que l'any passat

Campanya de Renda 2017

 • L'Agència Tributària ha retornat fins a la data més de 2.473 milions d'euros a 3.741.000 contribuents, un 14% més que en el mateix període de la passada campanya
 • Gairebé 150.000 declaracions s'han presentat fins a ara amb la nova aplicació mòbil i més de 37.600 mitjançant el pla ‘Li Truquem’ de confecció telefònica de declaracions, les dos noves vies que complementen la presentació des de la pàgina de l'Agència a través de ‘RENDA WEB’
 • L'assistència en oficines per a la confecció de la declaració comença avui i es mantindrà fins al 2 de juliol, últim dia de campanya

10 de maig de 2018.- Més de 5.789.000 contribuents han presentat ja la seva declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2017 (IRPF 2017) avui dia, quan l'Agència Tributària inicia l'atenció en oficines per als contribuents que requereixin assistència presencial.

La nova i fort acceleració en les presentacions, impulsada per l'avenç dels serveis d'assistència i amb el suport de les dos vies incorporades aquest any, la nova aplicació mòbil i el pla ‘Li Truquem’ de confecció telefònica de declaracions, ha portat a què en aquest primer terç de campanya s'hagin presentat ja 776.000 declaracions més que en el mateix període de l'any passat.

D'aquest increment, més de 235.000 es corresponen amb contribuents que en l'anterior campanya van esperar a rebre assistència en les oficines a partir de maig i, tanmateix, aquest any han aprofitat les diferents vies de presentació no presencial per accelerar el procés i igualment l'eventual devolució que els correspongui.

Agilitació de la campanya

I és que aquesta agilitat en la presentació ha tingut el seu corresponent efecte en l'acceleració de les pròpies devolucions. A data d'avui, l'Agència Tributària ha retornat ja 2.473 milions d'euros, un 14,1% més que en les mateixes dates de l'any passat, a 3.741.000 contribuents, fet que suposa 467.000 més (+14,3%) que en l'anterior campanya.

Les declaracions amb sol·licitud de devolució sumen 4,8 milions (+13% respecte a l'any anterior) i, en aquests moments, gairebé el 78% dels contribuents que han sol·licitat la seva devolució, ja l'han rebut. Però l'agilitació de les presentacions ha assolit novament també a aquelles declaracions amb resultat a ingressar, que totalitzen 826.000, amb un creixement interanual de més del 32%.

Aquest any, els contribuents han tingut l'oportunitat de preparar-se amb més temps, des del 15 de març, per poder, si així el volen, presentar la seva declaració des del primer dia a través de ‘RENDA WEB’, l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaracions, independentment del canal de confecció i presentació (nova ‘APP’, telèfon, web de l'Agència i oficines).

Per a aquesta campanya està previst que es presentin 19.945.000 declaracions, 217.000 més que l'any anterior. D'elles, es preveu que 13.774.000 donin dret a devolució, per import de 9.468 milions d'euros, mentre que s'espera que 5.246.000 surtin amb resultat a ingressar, per import de 9.621 milions d'euros.

El termini de presentació finalitza el 2 de juliol, tant per a les declaracions a ingressar com per a aquelles amb resultat a tornar. No obstant això, en les declaracions a ingressar, si s'opta per realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini de presentació comprendrà fins al 27 de juny. L'atenció presencial en oficines començarà el 10 de maig.

Cuatro canals a elecció del contribuent

La presentació de declaracions per vies no presencials, bé a través del web de l'AEAT mitjançant RENDA WEB, bé amb la nova APP o amb el pla Li Truquem, accelera la devolució i evita al contribuent els desplaçaments a les plataformes d'assistència presencial.

Així, aquest any, a l'acceleració generada per la utilització del web de l'Agència se suma el fet que 149.000 contribuents han presentat la seva declaració amb la nova APP (més de 121.000 declaracions senzilles presentades ‘en un només clic’ i la resta previ pas pel web per realitzar alguna modificació) i altres 37.600 contribuents menys habituats a les noves tecnologies i amb perfil d'assistència telefònica han optat per fixar data i hora perquè l'AEAT els truqui i han presentat per aquesta via la seva declaració.

A això últim s'afegeixen les presentacions d'altres contribuents que, per bé que han concertat cita i han rebut l'assistència telefònica, finalment han presentat per altres vies no presencials. La presentació per via telefònica, sumant les tradicionals trucades d'entrada a l'AEAT i el pla ‘Li Truquem’, està creixent gairebé un 94%.

Al costat d'aquests tres canals, des d'avui l'Agència posa a disposició del contribuent les seves oficines. Cal recordar que, igual que en anys anteriors, l'oferta de cita prèvia per a l'assistència presencial es va obrint progressivament, de manera que es recomana als contribuents una utilització igualment gradual del servei.

Al seu torn, i per tal de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència Tributària vol recordar als ciutadans que poden modificar l'hora i dia assignats per a la seva cita, o comunicar, si escau, a la pròpia Agència que han decidit no fer ús de la mateixa. En anteriors campanyes, en més del 25% de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació el contribuent finalment no es presentava.

Qui no estan obligats a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 12.000 euros anuals.

Ambdós límits segueixen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmics

Sempre resulta convenient revisar la proposta de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible, però, en qualsevol cas, l'Agència pot no disposar de tots les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a la proposta de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2017)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en residència habitual
 • Deduccions autonòmiques

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat a tornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 27 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 2 de juliol, últim dia de la Campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 5 de novembre).

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins al 2 de juliol (27 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

VIES DE PRESENTACIÓCasos en què es pot utilitzar aquesta via
Portal de Renda 2017
www.agenciatributaria.es
TOTS
APP (mòbils i pastilles) * A tornar i ingressar (domiciliant el pagament)
Pla ‘Li Truquem’ (prèvia cita per internet i en els telèfons 901 22 33 44 / 91 553 00 71 o 901 12 12 24 / 91 535 73 26) *
Per telèfon (operador) *
901 200 345 i 91 535 68 13 (L-V, de 9 a 21 hores)
Per banca electrònica i telefònica A tornar i ingressar (sense domiciliar)
En caixers automàtics de certes entitats

(*) Limitat per perfils: Fonamentalment, rendiments del treball, capital mobiliari, imputacions de rendes immobiliàries, vendes de fons d'inversió subjectes a retenció i, per al cas de l'atenció telefònica, també arrendament d'un immoble.
 
Vies presencials, del 10 de maig al 2 de juliol (27 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 2 de juliol):

VIES DE PRESENTACIÓCasos en què es pot utilitzar aquesta via
En les oficines de l'AEAT, CA i ens locals A tornar i ingressar (domiciliant el pagament)
En les oficines de les entitats financeres col·laboradores A tornar i ingressar (sense domiciliar)

Principals serveis d'assistència i informació

 • Internet: www.agenciatributaria.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).
 • Telèfon Cita Prèvia ‘Li Truquem’:
  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)
  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)
 • Telèfon Cita Prèvia oficines:
  901 22 33 44 o 91 553 00 71
 • Telèfon Assistència: 901 200 345 i 91 535 68 13
  (per gestionar la declaració; de 9 a 21 hores, L-V).
 • Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33 i 91 554 87 70
  (per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, L-V)

Annex:

 • IRPF 2017 (Dades a 10 de maig)
 • Declaracions presentades
 • Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)
 • Devolucions pagades nombre i import 2016/2017 (imports en milions d'euros)