Text del Projecte d'Ordre

PROJECTE D'ORDRE HAC //2018, DE DE, PER LA QUAL ES MODIFICA L'ORDRE HAP/2652/2012, DE 5 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'APROVEN LES TAULES DE DEVOLUCIÓ QUE HAURAN D'APLICAR LES ENTITATS AUTORITZADES A INTERVENIR COM ENTITATS COL·LABORADORES EN EL PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT EN RÈGIM DE VIATGERS REGULAT EN L'ARTICLE 21, NÚMERO 2n, DE LA LLEI 37/1992, DE 28 DE DESEMBRE, DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018, modifica la lletra a) del número 2n, lletra A), de l'article 21 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, per eliminar l'import total mínim de factura que es venia exigint per poder aplicar el reemborsament de l'Impost suportat en les adquisicions realitzades pels viatgers.

El Reial decret 1075/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995, de 29 de maig, el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle, aprovat pel Reial decret 1042/2013, de 27 de desembre, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, el Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d'organismes internacionals i de modificació del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, i el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, va modificar en l'apartat segon del seu article primer la redacció de la lletra B) del número 2n de l'apartat 1 de l'article 9 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

En conseqüència, es procedeix en aquesta ordre a la modificació tant de l'article 2, com de l'Annex, de l'Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les taules de devolució que hauran d'aplicar les entitats autoritzades a intervenir com entitats col·laboradores en el procediment de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit en règim de viatgers regulat en l'article 21, número 2n, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

L'article tres del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, estableix que correspon al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques determinar les condicions a què s'ajustarà l'operativa de les entitats autoritzades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a intervenir com entitats col·laboradores en el procediment de devolució a què es refereix l'article 117.tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, en relació amb el procediment de devolució de l'Impost en règim de viatgers regulat en l'article 21.2º de l'esmentada Llei 37/1992.

L'habilitació al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques recollida en aquest preàmbul ha d'entendre's realitzades a la Ministra d'Hisenda d'acord amb la nova estructura ministerial establerta pel Reial decret 355/2018, de 6 de juny, pel qual es reestructuren els departaments ministerials.

En la seva virtut disposo:

Article únic. Modificació de l'Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les taules de devolució que hauran d'aplicar les entitats autoritzades a intervenir com entitats col·laboradores en el procediment de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit en règim de viatgers regulat en l'article 21, número 2n, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

U. Es modifica l'article 2 de l'Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les taules de devolució que hauran d'aplicar les entitats autoritzades a intervenir com entitats col·laboradores en el procediment de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit en règim de viatgers regulat en l'article 21, número 2n, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que queda redactat com segueix:

«Article 2. Forma d'aplicació de les taules.

Per a operacions gravades al tipus general del 21 per 100 del qual «valor de compra (IVA inclòs)», sigui superior a 100 euros i inferior a 1.000,01 euros, la quantia mínima a tornar serà la quantitat fixa indicada en el tram corresponent de la taula que figura en l'annex. Per als restants operacions, la quantia mínima a tornar resultarà de l'aplicació dels percentatges previstos en les taules contingudes en aquest annex.

Per determinar l'import del «valor de compra (IVA inclòs)» a què es refereixen les taules de devolució, s'addicionaran els imports documentats en les corresponents factures emeses pel mateix proveïdor afiliat a l'entitat col·laboradora.

No obstant això, en cas que el viatger hagi efectuat adquisicions gravades a tipus impositius diferents, l'anterior s'aplicarà a les adquisicions efectuades pel viatger que estiguin gravades a un mateix tipus.

Així mateix, en cas que el viatger hagi efectuat adquisicions en diferents Estats membres de la Comunitat Europea s'aplicaran, a les factures que documentin adquisicions efectuades en Estats membres diferents del Regne d'Espanya, les taules de devolució, els criteris i, si escau, els límits previstos a l'efecte en l'Estat membre de que es tracti.»

Dos. Se substitueix l'annex, «Taules de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit a viatgers», pel qual figura com a annex d'aquesta ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».