Recordatori de les vies disponibles per a la realització de tràmits per via electrònica

RECORDATORIO DE LAS OPCIONES DISPONIBLES PARA PODER ACCEDER POR INTERNET A SERVICIOS QUE PRECISAN DE ALGÚN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

1.- SISTEMA DE FIRMA ELECTRÒNICA CL@VE (PER A PERSONES FÍSIQUES)

En el cas de persones físiques, una opció molt útil i fàcilment accessible que es pot gestionar sense necessitat de cita prèvia i sense haver de fer cap tràmit presencial és donar-se d'alta en el sistema de firma electrònica Cl@ve, basat en la identificació mitjançant telèfon mòbil (Cl@ve temporal) o bé mitjançant un codi d'usuari i una contrasenya (Cl@ve permanent).Les alternatives per a donar-se d'alta en Cl@ve sense necessitat de realitzar un tràmit presencial són estes 3:

1.1.- Si el interesado cuenta con DNI electrónico (u otro tipo de certificado de electrónico), puede darse de alta en Cl@ve de forma inmediata, a través de la Sede electrónica de la AEAT.

NOTA:Si l'interessat no té operativa la funcionalitat de firma del seu DNI electrònic, pot activar-la en un punt d'actualització del DNIe (terminal d'autoservici disponible a les comissaries de policia, que es pot utilitzar sense necessitat de cita prèvia):

Què fa falta per a utilitzar el DNIe?

Renovació claus DNIe

1.2.- Hi ha un procediment d'alta en Cl@ve per internet i de manera immediata, mitjançant la realització d'una videoconferència amb un teleoperador de l'AEAT.Es pot fer tant des d'un ordinador amb accés a internet que dispose de càmera de vídeo i micròfon, com des d'un telèfon mòbil o una tauleta tàctil amb accés a internet.Este servici està accessible des de l'apartat següent de la pàgina web de l'AEAT:

Alta en Cl@ve per videotelefonada

1.3.- Una altra possibilitat és sol·licitar per internet l'enviament d'una carta-invitació a Cl@ve, que rep l'interessat al seu domicili fiscal els dies següents i que permet l'alta en Cl@ve, sense necessitat de fer cap tràmit presencial.És una opció equivalent a la de la videoconferència, però no és tan ràpida i no requerix la disponibilitat d'un equip amb capacitat de fer videotelefonades (accés a internet + càmera + micròfon).El procediment està descrit en esta pàgina web:

Sol·licitud de carta d'invitació per a registre en Cl@ve

2.- TRAMITACIÓ DE CERTIFICATS FNMT SENSE NECESSITAT D'ACUDIR A LES OFICINES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

Si el que es desitja o necessita és un certificat de firma electrònica de la FNMT, hi ha unes quantes alternatives per a poder obtindre'l sense necessitat de realitzar un tràmit presencial en l'AEAT.Són estes:

2.1.- Les persones físiques que disposen de DNIe poden sol·licitar (i baixar de manera immediata per internet) un certificat electrònic de la FNMT, si s'identifiquen mitjançant el DNIe (veja el punt 1.1).El procediment està descrit ací:

Obtenció certificat FNMT per persones físiques

2.2.- Els administradors únics o solidaris d'entitats inscrites en el Registre Mercantil, per a poder obtindre el certificat electrònic de la FNMT, han de sol·licitar-lo en línia identificant-se mitjançant el DNIe o mitjançant un certificat FNMT de persona física.Este procediment permet la baixada de manera immediata del certificat.El procediment està descrit ací:

Obtenció certificat FNMT administrador únic o solidari

2.3.- Los Representantes de aquellas entidades cuyos NIFempiezan por las letras A, B, C y D pueden solicitar por Internet (en la web de la FNMT) la emisión de un Certificado de Representante de Persona Jurídica, y realizar la acreditación a través de un servicio que hay actualmente en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.El requisit és que el representant (legal o voluntari) dispose prèviament d'un certificat (de la FNMT o de qualsevol prestador de servicis de confiança) de persona física o bé de DNIe (veja el punt 1.1).El procediment està descrit ací:

Obtenció de certificat FNMT representant de persona jurídica

Acreditació en línia per a la sol·licitud dels certificats de representant de persona jurídica

Addicionalment, en el cas d'administradors mancomunats, quan se sol·licite el certificat de representant de persona jurídica utilitzant este procediment en línia, hauran de presentar el Formulari de sol·licitud per a mancomunats, que ha d'anar firmat electrònicament per tots els administradors mancomunats.Es pot consultar el formulari a l'enllaç següent:

Obtenció de certificat FNMT representant de persona jurídica

2.4.- Qualsevol representant (legal o voluntari) de qualsevol tipus d'entitat, amb o sense personalitat jurídica, pot tramitar l'emissió d'un certificat electrònic FNMT de representant (de persona jurídica o d'entitat sense personalitat jurídica) sense necessitat de cita prèvia i sense haver de fer cap tràmit presencial en l'AEAT, utilitzant la via alternativa que hi ha actualment de presentació de la documentació en una oficina de Correos.El procediment està descrit ací:

Acreditació representant persona jurídica certificats FNMT a una oficina de Correos

Acreditació certificat d'entitat sense personalitat jurídica a una oficina de Correos

2.5.- Les persones físiques poden tramitar l'obtenció d'un certificat FNMT de persona física en altres oficines d'inscripcions, com a alternativa a les oficines de l'Agència Tributària.Per exemple, les oficines de la Seguretat Social també presten este servici, tal com indica esta pàgina web:

Llocs d'acreditació de persones físiques certificats FNMT

3.- UTILITZACIÓ DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS D'ALTRES PRESTADORS DE SERVICIS DE CONFIANÇA

Alternativament, hi ha la possibilitat de recórrer als servicis d'altres prestadors de servicis de confiança, com a alternativa a la FNMT, que també operen a Espanya i que permeten l'obtenció de certificats de firma electrònica de persona física, així com certificats de representant de persona jurídica o de representant d'entitat sense personalitat jurídica.En la pàgina web següent es pot consultar la llista de prestadors de servicis de confiança acreditats a Espanya:

Prestadors de servicis de confiança

4.- REGISTRE D'APODERAMENTS:

Sense perjuí de la figura de la col·laboració social, es recorda que els tràmits electrònics els pot fer un tercer sempre que hi estiga apoderat.

Esta opció per a fer tràmits a la Seu electrònica en nom de tercers és el Registre d'Apoderaments de l'Agència Tributària.Una vegada atorgat l'apoderament, el poderdant no necessita disposar de cap firma electrònica.Les alternatives que hi ha perquè un obligat tributari puga atorgar, en favor d'un tercer, un apoderament per a la realització de tràmits tributaris per via electrònica són els següents:

4.1.- Si es tracta d'una persona física, es pot atorgar l'apoderament a través d'internet i de manera immediata, si disposa d'algun sistema de firma electrònica.Eixa firma electrònica pot ser, entre altres alternatives, el DNI electrònic (veja el punt 1.1) o el sistema Cl@ve (veja els punts 1.2 i 1.3)

4.2.- Si la persona que ha d'atorgar l'apoderament no disposa de cap sistema de firma electrònica, es pot gestionar l'alta de l'apoderament de la forma descrita a la pàgina web següent, que no requerix la realització de cap tràmit presencial en l'AEAT:

Nova forma d'apoderament electrònic

No obstant això, esta forma d'atorgament d'apoderaments sense personació en l'AEAT no arriba a les escriptures atorgades a l'estranger la informació de les quals no haja sigut prèviament remesa pels corresponents fedataris públics partint del Conveni subscrit entre l'AEAT i el Consell General del Notariat en matèria de subministrament d'informació de 5 de febrer de 2020.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda