Reial Decret Llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per la borrasca «Filomena» (BOE 19 de maig 2021)


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


L'article 4 (beneficis fiscals) del Reial Decret llei 10/2021, en el seu apartat 2 concedix una reducció en l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2020 per als sinistres que hagen tingut lloc el 2020, i a l'exercici 2021 per als sinistres que ocórreguen el 2021.

Esta reducció es concedix a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, maritimopesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a eixa activitat del qual hagen sigut fets malbé com a conseqüència directa dels sinistres causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des de l'1 d'abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021, sempre que hagueren hagut de ser objecte de reallotjament o s'hagen produït danys que obliguen al tancament temporal de l'activitat.

La indicada reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s'haja produït el cessament de l'activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja siga als mateixos locals, ja siga en altres d'habilitats a l'efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts done origen a això, el supòsit de cessament a l'exercici d'aquella, que assortirà efectes des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre haja tingut lloc el 2020, i des del 31 de desembre de 2020 quan el sinistre s'esdevinga el 2021.

Esta reducció en la quota d'IAE també s'estendrà als recàrrecs legalment autoritzats.

Els contribuents que, tenint dret a estos beneficis haurien satisfet els rebuts corresponents als esmentats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍCAS


L'article 4 del Reial Decret llei 10/2021 en el seu apartat 7 concedix la exempció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a les ajudes excepcionals per danys personals a les quals es referix l'article 2.

El article 2 de la mateixa norma es referix a les ajudes destinades a pal·liar  danys personals :en l'apartat contempla els supòsits de mort i d'incapacitat causats directament pels fets esmentats a l'article 1 (episodi “Filomena” 1/2021), i danys materials en habitatge i estris ,en què seseñala que es concediran les ajudes previstes al Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en consideració a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'establix el procediment per a la seua concessió que serà finançada amb càrrec al pressupost del Ministeri de l'Interior.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda