Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1074/2017, DE 29 DE DESEMBRE (BOE DEL 30) EN EL REGLAMENT DE EL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, APROVAT PER REIAL DECRET 439/2007, DE 30 DE MARÇ


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍQUES


Beques a l'estudi i de formació d'investigadors

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'augmenten els imports exempts de les beques en les següents quanties:

  • Amb caràcter general, 6.000 euros anuals.
  • Quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament per a la realització d'estudis reglats del sistema educatiu, fins al nivell de màster inclòs o equivalent, 18.000 euros anuals. Quan es tracti d'estudis a l'estranger, 21.000 euros anuals.
  • Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de doctorat, fins a un import màxim de 21.000 euros anuals si es cursen a Espanya. Si s'efectuen a l'estranger, fins a un import màxim de 24.600 euros anuals.

(Es modifica l'apartat 2 de l'article 2 del RIRPF)

Despeses d'estudi per a la capacitació o reciclatge del personal

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2017, s'amplien els supòsits en què no tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directa o indirectament ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan vingui exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la seva prestació efectiva s'efectuï per altres persones o entitats especialitzades.

Després de la modificació, s'entendrà que els estudis han estat disposat i finançats indirectament per l'empleat quan es financin per altres empreses o entitats que comercialitzin productes per a què resulti necessari disposar d'una adequada formació de part del treballador, sempre que l'ocupador autoritzi tal participació.

(Es modifica l'article 44 del RIRPF)

Rendiments del treball exempts per despeses per menjadors d'empresa

Amb efectes a partir d'1 de gener de 2018, s'eleva la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, això és, els vals-menjars o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador per atendre aquesta necessitat.

L'import diari exempt s'eleva de 9 euros a 11 euros diaris.

(Es modifica l'apartat 2 de l'article 45 del RIRPF)

Mínim familiar per descendents

Con efectos a partir del 1 de enero de 2017, se asimilan a los descendientes, a los efectos de la aplicación del mínimo familiar por descendientes, además de aquellas personas vinculadas al contribuyente por tutela o acogimiento en los términos previstos en la legislación civil, a quienes tengan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia.

(S'afegeix apartat 2 a l'article 53 del RIRPF)

Rectificació d'autoliquidacions

S'introdueix una nova via per presentar sol·licitud de rectificació d'autoliquidació amb què reparar un error que hagués perjudicat a l'obligat tributari utilitzant el propi model de declaració.

Aquest procediment, en cas que l'Administració es limiti a contrastar la documentació presentada per l'interessat amb les dades i antecedents obrants que tingui i acordi rectificar l'autoliquidació en els termes sol·licitats pel contribuent, tindrà les següents especialitats pel que fa a les normes generals previstes per als procediments de gestió:

  • Al no realitzar-se actuacions formals de comprovació, l'acord estimatori no tindrà l'efecte de tancament a ulteriors comprovacions, això és, no impedirà la posterior comprovació objecte del procediment.
  • Si l'acord donés lloc a una devolució i no procedís l'abonament d'interessos de demora, no hi ha necessitat de que l'Administració tributària efectuï una liquidació provisional, sinó que s'entendrà notificat aquest acord per la recepció de la transferència bancària.

(S'afegeix article 67 bis del RIRPF)

Retencions

Com a conseqüència de la consideració de guany patrimonial de la transmissió de drets de subscripció a partir d'1 de gener de 2017, es regulen les retencions a practicar:

  1. Estan subjectes a retenció els guanys patrimoniales derivats de la transmissió dels drets de subscripció previstes en les lletres a) i b) de l'apartat 1 de l'article 37 LIRPF.
  2.     Estaran obligats a retenir o ingressar a compte, l'entitat dipositària i, si no, l'intermediari financer o el fedatari públic que hagi intervingut en la transmissió.
  3. L'obligació de practicar retenció o ingrés a compte naixerà en el moment en què es formalitzi la transmissió, qualssevol que siguin les condicions de cobrament pactades. Quan l'obligació recaigui en l'entitat dipositària, aquesta practicarà retenció o ingrés a compte en la data en què rebi l'import de la transmissió per a la seva entrega al contribuent.
  4. La retenció a practicar serà el 19 per cent.

(Es modifiquen els articles 75.1, 76.2, 78.3 i 99.3 del RIRPF)