Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1074/2017 DE 29 DE DESEMBRE (BOE DEL 30) EN EL REGLAMENT DE EL IMPOST SOBRE SOCIETATS, APROVAT PER REIAL DECRET 634/2015, DE 10 DE JULIOL I EN EL REGLAMENT DE EL IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, APROVAT PER REIAL DECRET 439/2007, DE 30 DE MARÇ.


IMPOST SOBRE SOCIETATS


Modificació de la regulació de la informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, es modifica l'apartat 1 de l'article 13 del Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, aclarint l'àmbit subjectiu de les entitats que han d'aportar informació i documentació sobre entitats i operacions vinculades. En aquest sentit, s'hi entén la inclusió, dels establiments permanents en territori espanyol d'entitats no residents del grup de l'obligació d'aportar la documentació recollida en l'article 14 del Reglament. Se suprimeix la circumstància prevista en l'anterior lletra a) de l'apartat 1 de l'article 13 pel que fa a l'obligació d'aportar informació.

Així mateix, s'incorpora la següent excepció, no existirà l'obligació d'aportar la informació per les entitats dependents o establiments permanents en territori espanyol quan el grup multinacional hagi designat perquè present la referida informació a una entitat dependent constitutiva del grup que sigui resident en un Estat membre de la Unió Europea, o bé quan la informació hagi estat ja presentada en el seu territori de residència fiscal per altra entitat no resident nomenada pel grup com subrogada de l'entitat matriu a l'efecte d'aquesta presentació. En cas que es tracti d'una entitat subrogada amb residència fiscal en un territori fora de la Unió Europea, haurà de complir les condicions previstes en l'apartat 2 de la secció II de l'annex III de la Directiva 2011/16/UE del Consell, de 15 de febrer de 2011, relativa a la cooperació administrativa en l'àmbit de la fiscalitat i per la qual es deroga la Directiva 77/799/CEE.

S'introdueix la següent matisació, en el cas de què existint diverses entitats dependents residents en territori espanyol, una d'elles hagués estat designada o nomenada pel grup multinacional per presentar la informació, serà únicament aquesta l'obligada a aquesta presentació.

Finalment s'incorpora les conseqüències davant la negativa d'aportar la informació establint-se què si l'entitat no resident es negués a subministrar tot o part de la informació corresponent al grup a l'entitat resident en territori espanyol o a l'establiment permanent en territori espanyol, aquests presentaran la informació de que disposin i notificaran aquesta circumstància a l'Administració tributària.

Modificació de la regulació de la informació país per país

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, es modifica la lletra e) de l'apartat 2 de l'article 14 del Reial decret 634/2015, incorporant entre la informació a aportar, a més de l'Import de la xifra de capital, altres resultats no distribuïts en la data de conclusió del període impositiu.

El Títol III, del Reial decret 634/2015, “Gestió de l'Impost” passa a ser el Títol IV

Modificació de la regulació de les excepcions a l'obligació de retenir i ingressar a compte

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 es modifiquen les lletres u), y) i z) de l'article 61 del Reial decret 634/2015, exceptuant de l'obligació de retenir pel que fa a les quantitats satisfetes pels fons de pensions oberts com a conseqüència del reintegrament o mobilització de participacions dels fons de pensions inversors o dels plans de pensions inversors, d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en les seves normes de desenvolupament, així com en les rendes derivades del reemborsament o transmissió de participacions o accions en els fons i societats regulats per l'article 79 del Reglament de desplegament de la Llei 35/2003. Finalment, s'exceptua de l'obligació de retenir les remuneracions i compensacions per drets econòmics que percebin les entitats de contrapartida central per les operacions de préstec de valors realitzades en aplicació del que preveu l'apartat 2 de l'article 82 del Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial. Així mateix, les entitats de contrapartida central tampoc no estaran obligades a practicar retenció per les remuneracions i compensacions per drets econòmics que abonin com a conseqüència de les operacions de préstec de valors a què es refereix el paràgraf anterior. L'establert anteriorment s'entendrà sense perjudici de la subjecció de les esmentades rendes a la retenció que correspongui, d'acord amb la normativa reguladora del corresponent impost personal del beneficiari d'aquestes rendes, la qual, quan escaigui, haurà de practicar l'entitat participant que intermediï en el seu pagament a aquell, per a la qual cosa no s'entendrà que efectua un simple mediació de pagament.

Modificació de la regulació dels subjectes obligats a de retenir o a efectuar ingrés a compte

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 es modifica l'apartat 8 de l'article 62 del Reial decret 634/2015, establint-se que en les operacions realitzades a Espanya per entitats asseguradores domiciliades en altre Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu que operin a Espanya en règim de lliure prestació de serveis, estarà obligada a practicar retenció o ingrés a compte l'entitat asseguradora.

Adaptació a la Llei del 27/2014, de l'Impost sobre Societats

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 es modifiquen diversos apartats de l'article 69 del Reial decret 634/2015 per adaptar-los a la Llei de l'Impost sobre Societats i en concret estableix respecte al procediment de compensació i abonament de crèdits exigibles davant la Hisenda Pública que els actius per impost diferit corresponents a dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no deguts amb entitats de dret públic i de la qual deduïbilitat no es produeixi per aplicació del que disposa l'article 13.1.a) de la Llei de l'Impost, així com els derivats dels apartats 1 i 2 de l'article 14 de la Llei de l'Impost, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, podran convertir-se en un crèdit exigible davant l'Administració tributària, en els termes establerts en els apartats 1 i 2 de l'article 130 de la Llei de l'Impost.