Principals mesures tributàries en matèria d'IVA recollides al Reial Decret llei 3/2020 de 4 de febrer de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenació jurídica espanyola diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals


MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


L'article 214 del RD-Llei 3/2020 introduïx les següents modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (LIVA):

A) COMERÇ INTRACOMUNITARI – “QUICK FIXES”

Per tal d'incorporar a la nostra ordenació interna la Directiva (UE) 2018/1910 del Consell, de 4 de desembre de 2018, s'establixen les següents modificacions:

 • Venda d'existències de reserva o vendes en consigna(art. 9.3º, 9 bis, 15, 75.Uno.8º LIVA)

  A partir de l'1 de març de 2020, se simplifica l'aplicació de l'exempció en les transferències d'“existències de reserva” (call-off estoc) dels denominats “acords de venda de béns en consigna”.

  Es tracta d'acords celebrats entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en les quals un empresari (proveïdor) envia béns des d'un Estat membre a un altre, dins de la Unió Europea, perquè queden emmagatzemats en l'Estat membre de destinació a disposició d'un altre empresari o professional (client), que pot adquirir-los en un moment posterior a la seua arribada.

  Actualment, esta operació dona lloc a una transferència de béns o operació assimilada a un lliurament intracomunitari de béns en l'Estat membre de partida i a una operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns en l'Estat membre d'arribada, efectuades en ambdós casos pel proveïdor. Posteriorment, quan el client adquirix el bé, el proveïdor en realitzarà una lliura interior en l'Estat membre d'arribada en la que serà d'aplicació la regla d'inversió del subjecte passiu corresponent tal condició al seu client. S'exigix que el proveïdor es trobe identificat a efectes de l'IVA en l'Estat membre de destinació de la mercaderia.

  Amb l'objectiu de simplificar estes operacions i reduir les càrregues administratives dels empresaris, la nova regulació establix que els lliuraments de béns efectuats en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna donaran lloc a una única operació: un lliurament intracomunitari de béns exempt en l'Estat membre de partida efectuat pel proveïdor, i a una adquisició intracomunitària en l'Estat membre d'arribada duta a terme pel client quan retire les mercaderies del magatzem. En concret, la meritació de l'operació es produirà el 15 del mes següent a aquell en el qual els béns es posen a disposició de l'adquirent, o en la data en què s'expedisca la corresponent factura de ser anterior.

  En tot cas, els empresaris o professionals podran optar per no acollir-se a la simplificació incomplint les condicions previstes per a la seua aplicació, que són les següents:

  • El venedor no tinga la seu de la seua activitat econòmica o un establiment permanent en l'Estat membre d'arribada.
  • L'empresari que adquirirà els béns tinga un número d'identificació fiscal (N-VAT) en l'Estat membre d'arribada.
  • El venedor conega en el moment de l'inici del transport el nombre d'identificació fiscal (N-VAT), nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'adquirent.
  • Els béns es transporten a l'Estat membre fixat en l'acord de vendes en consigna.
  • El venedor haja inclòs l'enviament dels béns al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en el model 349.
  • En el termini de 12 mesos des de l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació s'ha d'haver produït alguna de les següents situacions:
   1. Els béns són adquirits per l'empresari indicat en l'acord de vendes en consigna.
   2. Els béns són adquirits per un empresari que substituïx el destinatari inicial quan dispose d'un número d'identificació fiscal (N-VAT) en l'Estat membre d'arribada i el venedor incloga la substitució al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries i en el model 349.
   3. Els béns siguen tornats al territori d'aplicació de l'IVA espanyol sense que s'haja transmés el poder de disposició i el venedor incloga tal devolució al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  S'entendrà que s'ha produït una transferència de béns (art. 9.3º LIVA) quan dins del termini de dotze mesos s'incomplisquen qualssevol de les condicions assenyalades anteriorment, en particular:

  • Quan els béns no hagueren sigut adquirits per l'empresari o professional a qui anaven destinats inicialment els mateixos.
  • Quan els béns foren expedits o transportats a una destinació diferent de l'Estat membre fixat en l'acord de vendes de béns en consigna.
  • En el supòsit de destrucció, pèrdua o robatori dels béns.
 • Operacions en cadena. (art. 68.Dos.1º LIVA)

  A partir de l'1 de març de 2020, la LIVA incorpora l'harmonització de la tributació de les “operacions en cadena”.

  Este tipus d'operacions s'efectuen quan uns mateixos béns, que seran enviats o trasportados amb destinació a un altre Estat membre directament des del primer proveïdor a l'adquirent final de la cadena, són objecte de lliuraments successius entre diferents empresaris o professionals. Així els béns seran lliurats almenys a un primer mitjancer que, al seu torn, els lliurarà a altres mitjancers o al client final de la cadena, existint un únic transport intracomunitari.

  A fi d'evitar diferents interpretacions entre els Estats membres, impedir la doble imposició o l'absència d'imposició i reforçar la seguretat jurídica dels operadors, el transport s'entendrà vinculat:

  • Al lliurament de béns efectuat pel proveïdor a favor del mitjancer, que constituirà un lliurament intracomunitari de béns exempt. Per a això, el mitjancer haurà comunicat un número d'identificació fiscal facilitat per un Estat membre diferent d'Espanya.
  • Al lliurament efectuat pel mitjancer quan haja comunicat al seu proveïdor un NIF-IVA subministrat pel Regne d'Espanya. El lliurament del proveïdor al mitjancer constituirà un lliurament interior subjecte i no exempt de l'IVA i el lliurament efectuat pel mitjancer al seu client serà un lliurament intracomunitari exempt.
 • Exempcions en els lliuraments intracomunitaris de béns. (art. 25.Uno i Quatre, 84.Uno.2º.c’, 164.Uno.5º LIVA)

  Amb efectes des de l'1 de març de 2020, es modifiquen els requisits exigits per a l'aplicació de l'exempció als lliuraments intracomunitaris de béns a fi de reforçar la lluita contra el frau en este tipus d'operacions.

  A tal efecte, per a l'aplicació de l'exempció, al costat del requisit del transport dels béns a un altre Estat membre, com condició material i no formal, serà necessari que:

  • L'adquirent haja comunicat al proveïdor un número d'identificació a efectes d'IVA (N-VAT) atribuït per un Estat membre diferent del Regne d'Espanya.
  • El proveïdor haja inclòs l'operació en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).

B) ÀMBIT D'APLICACIÓ TERRITORIAL DE L'IVA (art. 3.Dos.1º,a) i b) LIVA)

A partir del 6 de febrer de 2020, partint de la Directiva (UE) 2019/475 del Consell, de 18 de febrer de 2019, el municipi italià Campione d'Italia i les aigües italianes del Llac de Lluer passen a formar part del territori duaner de la Unió i de l'àmbit d'aplicació de la Directiva 2008/118/CE del Consell, a efectes dels Impostos Especials, però queden fora de l'àmbit d'aplicació territorial de l'IVA.


MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


L'article 216 del RD-Llei 3/2020 introduïx les següents modificacions en el Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (RIVA), per tal d'adaptar la nostra ordenació interna a la Directiva (UE) 2018/1910 del Consell, de 4 de desembre de 2018 i al Reglament d'Execució (UE) 2018/1912 del Consell, de 4 de desembre de 2018:

 • Venda d'existències de reserva o vendes en consigna: Llibre registre i model 349 (art. 66.1.3º, 66.2 Y 3, 79, 80.1.4º, 80.2, 80.3, DT única RIVA)

  El Reglament d'Execució (UE) 2018/1912 determina la informació que s'ha d'incloure als Llibres registres d'‘existències de reserva’ (call-off estoc), requisit substantiu per a la consideració de la transferència de béns a un altre Estat membre i posterior lliurament interior com una sola operació intracomunitària. D'altra banda, la Directiva IVA establix l'obligació que el venedor que expedisca béns a un altre Estat membre en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna presente la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

  En conseqüència, amb efectes des de l'1 de març de 2020, es modifica el RIVA per a:

  1r Incloure dins dels obligats a presentar la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349) a aquells empresaris o professionals que envien béns amb destinació a un altre Estat membre en el marc d'acords de venda en consigna, que hauran d'indicar:

  • El nombre d'identificació a efectes de l'IVA de l'empresari o professional a qui van destinats els béns, així com l'import inicial estimat del valor dels mateixos, en el període de declaració relatiu a la data de l'expedició.
  • El número d'identificació a efectes de l'IVA de l'empresari o professional que substituïx el destinatari inicial dels béns, en cas de produir-se tal substitució, en el període de declaració en què s'haja anotat al Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  2n Regular com registrar estes operacions dins del Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  1. El venedor haurà de fer constar les següents dades:
   • L'Estat membre a partir del qual els béns han sigut transportats i la data d'expedició.
   • El número d'identificació a efectes de l'IVA de l'empresari o professional a qui van destinats els béns, assignat per l'Estat membre al qual es transporten.
   • L'Estat membre al qual es transporten els béns, el número d'identificació a efectes de l'IVA del dipositari dels béns en cas de ser diferent al destinatari, la direcció del magatzem i la data d'arribada al mateix.
   • El valor, la descripció i la quantitat dels béns que han arribat al magatzem.
   • El número d'identificació a efectes de l'IVA de l'empresari que substituïx el destinatari inicial dels béns.
   • Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns entregats, data de lliurament i número d'identificació a efectes de l'IVA de l'empresari adquirent.
   • Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns el moviment dels quals done lloc a una transferència per incompliment dels requisits de les vendes en consigna, data en què es van produir les circumstàncies i motiu.
   • Descripció, quantitat i valor dels béns que, en el seu cas, hagen sigut tornats i data de devolució.
  2. El empresari a qui vagen destinats els béns o el seu substitut haurà de fer constar les següents dades:
   • El número d'identificació a efectes de l'IVA del venedor.
   • La descripció i quantitat dels béns enviats per a ser posats a la seua disposició.
   • Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns adquirits i data en què es realitza l'adquisició intracomunitària.

   En cas d'encarregar-se del depòsit dels béns, haurà a més de registrar:

   • La data d'arribada al magatzem dels béns.
   • Descripció i quantitat dels béns que són retirats del magatzem pel venedor i deixen d'estar a la seua disposició, així com la data en què es retiren.
   • Descripció i quantitat dels béns destruïts o desapareguts del magatzem i la data en què es produïx o descobrix tal circumstància.

   Per a aquells empresaris que apliquen el Subministrament Immediat d'Informació (SII), l'obligació de registrar les vendes en consigna en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través de la seu electrònica de l'AEAT es retarda al 1 de gener de 2021.

 • Exempcions en els lliuraments intracomunitaris de béns: model 349.  (art. 81.4 i 81.5 RIVA)

  La Directiva (UE) 2018/1910 disposa que la declaració del lliurament intracomunitari en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349) es convertix en un requisit substantiu per a l'aplicació de l'exempció.

  En aquest sentit, perquè el compliment d'este requisit s'aproxime en el temps a la data d'operació, i tenint en compte el seu escàs ús per part de les empreses, se suprimix la possibilitat de presentació anual amb efectes des de l'1 de març de 2020.

 • Prova del transport intracomunitari. (art. 13.2, 13.3, 13.4.1º RIVA)

  A partir de l'1 de gener de 2020, el Reglament d'Execució (UE) 2018/1912 al seu article 45 bis establix un sistema harmonitzat de presumpcions, sense perjudici que admeten prova en contrari, que té per objectiu simplificar la prova dels requisits per a l'aplicació de l'exempció en els lliuraments intracomunitaris.

  Per tant, el transport dels béns a l'Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol medi de prova admés en dret i, en particular, quedarà acreditat mitjançant els següents elements de prova:

  1. Quan el venedor indica que els béns han sigut transportats per ell o per un tercer en el seu nom i:

  1. Es troba en possessió de almenys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Carta o document CMR firmats
   • Coneixement d'embarcament
   • Factura de noli aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió de un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Pòlissa d'assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que proven el pagament del mateix.
   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acrediten l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació.
   • Rebut estés per un dipositari en l'Estat membre de destinació que confirme l'emmagatzemament dels béns en eixe Estat membre.

  2. Quan el venedor està en possessió d'una declaració escrita de l'adquirent que certifique que els béns han sigut transportats per ell o per un tercer en el seu nom, esmentant l'Estat membre de destinació de les mercaderies y:

  1. Es troba en possessió de almenys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Carta o document CMR firmats
   • Coneixement d'embarcament
   • Factura de noli aeri
   • Factura del transportista dels béns
  2. Es troba en possessió de un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):
   • Pòlissa d'assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que proven el pagament del mateix.
   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acrediten l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació.
   • Rebut estés per un dipositari en l'Estat membre de destinació que confirme l'emmagatzemament dels béns en eixe Estat membre.