Nou règim especial d'acreditació de la residència a efectes de l'aplicació de l'exempció de l'article 14.1.c) del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents (TRLIRNR).

El 19 d'octubre s'ha publicat en BOE el Reial Decret 595/2019, de 18 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret 1776/2004, de 30 de juliol.

L'objectiu d'esta modificació és l'aprovació d'un règim especial d'acreditació de la residència per fons de pensions i institucions d'inversió col·lectiva a efectes de l'aplicació de l'exempció prevista a l'esmentat article 14.1.c) del TRLIRNR.

Esta modificació s'introduïx afegint una nova disposició addicional tercera al Reglament de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

Els models d'acreditació que previsiblement es publicaran en BOE, mitjançant la modificació de l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, tindran el següent contingut:

  • Per als fons de pensions previstos en la lletra a) de l'apartat 1 de la disposició addicional tercera (diferents dels previstos en el tercer paràgraf d'esta lletra):

    MODEL 1 – Fons de pensions UE - Model de Declaració de residència a efectes de l'aplicació de les exempcions previstes als articles 14.1.c) i 14.1.k) Llei IRNR.

  • Per a les institucions d'inversió col·lectiva alternatives previstes en la lletra c) de l'apartat 1 de la disposició addicional tercera:

    EN MODELE 2 - Institucions d'Inversió Col·lectiva alternatives [D.A. Tercera.1.c) RIRNR] - Model de Declaració de residència a efectes de l'aplicació de l'exempció prevista a l'article 14.1.c) Llei IRNR [D.A.Tercera. 2.c) 2n]

  • Per a les entitats compreses en les lletres b) i c) de l'apartat 1 de la disposició addicional tercera que tinguen la consideració d'entitats en règim d'atribució de rendes:

    MODEL 3 – Model de Declaració a efectes d'acreditar la condició d'entitat en règim d'atribució de rendes i el percentatge de participació dels seus membres amb dret a l'exempció prevista a l'article 14.1.c) Llei IRNR [D.A. Tercera.3]

Madrid, 21 d'octubre de 2019