Nova forma d'apoderament electrònic

El context actual de crisi sanitària aconsella potenciar mesures que faciliten la realització de tràmits per via electrònica.

Amb este objectiu, s'ha establit un nou tràmit per a poder realitzar l'apoderament davant de la AEAT sense necessitat de realitzar desplaçaments a les oficines.

En aquest sentit, s'ha d'assenyalar que l'alta del poder per a tràmits tributaris podia realitzar-se, fins al moment, mitjançant les següents formes:

  • Per internet, mitjançant l'ús de certificat electrònic reconegut o Cl@ve (del poderdant).
  • Mitjançant compareixença personal a les oficines de la AEAT.
  • Mitjançant document públic o document privat amb firma notarialment legitimada presentat davant de l'Agència Tributària.

Per a facilitar la tramitació electrònica d'este procediment, i especialment per a aquells casos en els quals el poderdant no tinga identificació electrònica per a apoderar, se n'ha habilitat una nova manera de donar d'alta el poder de representació, a través de la Seu Electrònica de la AEAT, sense intervenció del poderdant.

Per a eixos casos s'ha previst la possibilitat de presentació de l'escriptura de poder en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària per a generar l'apoderament, a través del tràmit Sol·licitar alta de poder per a tràmits tributaris, inclòs en el procediment Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet

En esta modalitat de sol·licitud d'incorporació de poders al Registre d'apoderaments no és necessari que participe el poderdant, doncs ja en el seu moment va atorgar el poder davant del fedatari públic corresponent.

Així, estes escriptures de poder atorgades per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària poden ser presentades pel mateix apoderat amb el seu certificat electrònic o Cl@ve.

Després de la presentació, s'incorporaria el poder en el Registre d'apoderaments, prèvia revisió per la AEAT de la subsistència del poder atorgat en l'escriptura notarial.

Com es presenten les escriptures de poder atorgades?

L'apoderat les presentaria per Internet davant de l'Agència Tributària amb el seu certificat electrònic o Cl@ve, després de la qual cosa s'incorporaria el poder en el Registre d'apoderaments, prèvia revisió pel funcionari habilitat per a això, i mitjançant dues formes:

  • Aportació en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària d'escriptures electròniques d'apoderament o còpies electròniques de les mateixes, regulades a l'art. 17 bis de la llei del Notariat i que complisquen els requisits en ell establits.

  • Aportació de les escriptures d'apoderament en format pdf presentades a tal efecte en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda