Aprovació de models per a facilitar a l'obligat tributari la regularització voluntària prevista als articles 305 CP i 252 LGT

El dia 16.06.2020 es va publicar en el BOE l'Ordre HAC/530/2020, que aprova els models 770 "Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària i 771 "Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu electrònica de la AEAT per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei General Tributària.

L'esmentada Ordre Ministerial entra en vigor el dia 26.06.2020, data a partir de la qual estaran habilitats tals models, així com la possibilitat d'efectuar l'ingrés de les quotes, recàrrecs i interessos de demora que corresponga efectuar.