Principals mesures tributàries recollides en el Reial decret-Llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Prestacions per maternitat o paternitat

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, es modifica la LIRPF per declarar expressament exemptes, juntament amb les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social, amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, això és, els períodes impositius 2014, 2015, 2016 i 2017, les següents prestacions:

 • Les prestacions públiques per maternitat o paternitat i els familiars no contributives regulades en la Llei General de la Seguretat Social (Capítols VI i VII del Títol II i en el Capítol I del Títol VI del Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre).
 • Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com alternatives a aquest règim.

  La quantia exempta en aquest cas tindrà com límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L'excés tributarà com rendiment del treball, entenent-se produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i d'aquestes mutualitats, en les prestacions d'aquestes últimes.

 • Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no de dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat (regulada en les lletres a), b) i c) de l'article 49 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre o en la legislació específica que resulti aplicable).

  La quantia exempta en aquest cas tindrà com límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L'excés tributarà com rendiments del treball.

(Es modifica la lletra h) de l'article 7 LIRPF)

Rendiments en estimació objectiva

Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació de mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d'ingressos l'any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, llevat de les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d'expedir factura. Les operacions en què existeixi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
  • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis l'any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

(Es modifica el DT 32a LIRPF)

A més, s'estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l'any 2019 al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquest termini serà d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació al BOE del Reial decret-llei 27/2018, això és, fins al 30 de gener de 2019.

IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT

Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació del règim simplificat i del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Magnituds excloents de caràcter general:

 • Volum d'ingressos l'any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, llevat de les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres i importacions en béns i serveis l'any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

(Es modifica el DT 13a LIVA)

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Incorporació en l'Impost sobre Societats dels efectes de la Circular de la 4/2017, de 27 de novembre.

Amb efectes per a períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018, l'article 2 del Reial decret-Llei 27/2018, de 28 de desembre (RDLey 27/2018) modifica l'article 17.1 Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (LIS) i incorpora una nova Disposició Transitòria trenta-novena.

L'article 2 RDLey 27/2018 modifica el LIS per tal d'introduir en l'Impost sobre Societats els efectes de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

La comptabilització de la primera aplicació dels canvis que la Circular 4/2017 incorpora es realitzarà, llevat d'algunes excepcions expressament recollides en la norma, de forma retrospectiva, registrant els impactes en reserves. Els càrrecs i abonaments a comptes de reserves que es generin amb motiu dels ajustos de primera aplicació tindran, quan així procedeixi per l'aplicació de la normativa reguladora de l'Impost, efectes fiscals, és a dir, hauran de tenir-se en consideració per a la determinació de la base imposable de l'Impost corresponent al període impositiu 2018.

Per tal d'atenuar l'impacte fiscal d'aquest mandat comptable, s'estableix un règim transitori per integrar en la base imposable els esmentats càrrecs i abonaments a comptes de reserves, quant tinguin efectes fiscals d'acord amb el que disposa la normativa de l'Impost, de manera que aquesta integració s'efectuarà per parts iguals en la base imposable corresponent a cadascun dels tres primers períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018.

A més, la modificació del LIS degut als canvis de la Circular 4/2017 pels quals les inversions en instruments de patrimoni net han de valorar-se a valor raonable amb canvis en resultats, fora que l'entitat opti irrevocablement i des de l'inici per reconèixer aquests canvis de valor en altre resultat global.

Per tal d'adaptar els efectes d'aquesta modificació a les regles generals de valoració de l'Impost i garantir la seva integració en la base imposable al moment que causin baixa, es procedeix a modificar la seva norma reguladora, encara que, amb una regulació de caràcter general, sense referència expressa a la Circular.

Per tot l'anterior en el LIS s'han introduït les següents novetats:

 • S'ha modificat l'article 17.1 LIS s'ha afegint l'indicat en negreta: “(…) les variacions de valor originades per aplicació del criteri del valor raonable no tindran efectes fiscals mentre no hagin d'imputar-se al compte de pèrdues i guanys, sense perjudici de l'assenyalat a la lletra l) de l'article 15 d'aquesta Llei, o mentre no hagin d'imputar-se a un compte de reserves si així l'estableix una norma legal o reglamentària. (…)”.
 • S'ha incorporat una nova Disposició Transitòria trenta-novè LIS relativa a laIntegración en la base imposable dels ajustos comptables per la primera aplicació de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers:

  “Els càrrecs i abonaments a comptes de reserves, que tinguin la consideració de despeses o ingressos, respectivament, quant tinguin efectes fiscals d'acord amb el que estableix aquesta Llei, com a conseqüència de la primera aplicació de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, s'integraran per parts iguals en la base imposable corresponent a cadascun dels tres primers períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018, sense que per aquesta integració resulti d'aplicació el que estableix l'article 130 d'aquesta Llei.

  La integració per parts iguals assenyalada al paràgraf anterior seguirà sent aplicable encara que causi baixa del balanç l'element a què es refereix l'import pendent.

  En cas d'extinció del contribuent dins aquest termini, l'import pendent s'integrarà en la base imposable de l'últim període impositiu, llevat que la mateixa sigui conseqüència d'una operació de reestructuració a què resulti d'aplicació el règim fiscal establert en el Capítol VII del Títol VII d'aquesta Llei.

  En la memòria dels comptes anuals dels exercicis corresponents a aquests períodes impositius hauran d'esmentar-se les quantitats integrades en la base imposable i les pendents d'integrar”.

Aprovació de la relació d'activitats prioritàries de mecenatge

La Disposició addicional segona del RDLey 27/2018 indica que durant l'any 2019 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la Disposició addicional setanta-unena de la Llei 6/2018, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2018.

La incorporació d'aquesta llista d'activitats mitjançant un reial decret-llei es justifica amb la intenció del principi de seguretat jurídica, ja que d'altra manera la seva aplicació durant aquest exercici no podrà dur-se a terme fins que no aprovi per una norma de rang legal atès que no cal entendre prorrogat automàticament el precepte que les regula per a l'any 2018, el que incidiria negativament en la promoció i foment de tals activitats

IMPOST SOBRE PATRIMONI NET

Es modifica el Reial decret-Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es prorroga per a 2019 el manteniment del gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni per a l'exercici 2019.

Madrid, 2 de gener de 2019