Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les taules de devolució que hauran d'aplicar les entitats autoritzades a intervenir com entitats col·laboradores en el procediment de devolució de l'IVA en règim de viatgers regulat en l'article 21, número 2n, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA, que previsiblement es publicarà al BOE