Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret-llei 20/2017, de 29 de desembre: pròrroga dels límits d'exclusió per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva

PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 20/2017, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES PRORROGUEN I APROVEN DIVERSES MESURES TRIBUTÀRIES I ALTRES MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL

El 30 de desembre de 2017 s'ha publicat al BOE el Reial decret-llei 20/2017, de 29 de desembre, pel qual, entre altres mesures, es prorroguen per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'aplicació de mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest mètode, a excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos.

Així mateix, es prorroguen per al període impositiu 2018 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Per tant, per bé que l'Ordre de mòduls va modificar les magnituds excloents per a l'any 2018 en establir les mateixes per remissió a les contingudes en l'article 31 de la LIRPF, es mantindran en vigor les vigents en els exercicis 2016 i 2017 per a l'exercici 2018 (Disposició transitòria trenta-dosena de la LIRPF i disposició transitòria tretzena de la LIVA).

Magnituds excloents de caràcter general:

  • Volum d'ingressos l'any immediatament anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, llevat de les agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d'expedir factura. Les operacions en què existeixi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari, no podran superar 125.000 euros.
  • Volum d'ingressos per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
  • Volum de compres en béns i serveis l'any immediatament anterior, excloses les adquisicions de l'immobilitzat, superior a 250.000 euros.

A més, s'estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l'any 2018 al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquest termini serà d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació al BOE del Reial decret-llei 20/2017, això és, fins al 31 de gener de 2018.