Informació sobre l'exempció en IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

La Direcció General de Tributs interpreta que esta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social.

En l'aplicació d'esta doctrina poden distingir-se els següents supòsits:

 1. Prestacions percebudes o que es perceben durant l'any 2018:

  A la pròxima campanya de renda els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seues declaracions utilitzant les dades fiscals que se'ls oferisquen.

  El programa d'ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant tals prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.

  Després del coneixement de la sentència del Tribunal Suprem, l'Institut Nacional de la Seguretat Social ha deixat de practicar retencions sobre les prestacions abonades, per tractar-se de rendes exemptes.

 2. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017:

  Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions de IRPF en les quals hagueren inclòs tals rendes.

  Si les rendes van ser percebudes en més d'un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració de IRPF de cada any.

  S'ha habilitat un formulari específic per a facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible en la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en el qual la persona perceptora de la prestació haurà d'indicar en quins d'eixos anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seua titularitat, on s'abonarà la devolució que procedisca.

  El gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

  No és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en cada cas la AEAT recollirà directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment.

  El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o Certificat Electrònic.

  El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se al portal de la AEAT a Internet indicant les següents dades:

  • Nombre de DNI i la seua data de validesa.
  • Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d'algun compte bancari en el qual l'interessat figure com titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016.

  Alternativament, podrà utilitzar-se el formulari en paper per a la seua presentació a qualsevol de les oficines d'inscripcions de la AEAT, si bé no és vàlid l'ús d'este formulari per a fer constar dades no contemplades en el mateix, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d'eixes dades addicionals.En eixe supòsit s'haurà de substituir l'ús d'este formulari per un escrit en el que es descriguen detalladament les circumstàncies concurrents, acompanyat, en el seu cas, de la corresponent documentació.

 3. Sol·licituds prèviament presentades que es troben pendents de resolució d'un recurs o reclamació.

  L'aplicació de l'exempció correspondrà a l'òrgan que estiga coneixent del recurs o reclamació, sense que siga precisa la presentació de cap sol·licitud addicional.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda