2017

 • 27-06-17Disponible la presentación del modelo 231 (CbC-DAC4)

  Ya se puede realizar la presentación del modelo 231, mediante Servicio Web, de acuerdo con lo aprobado en la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.

  A través del enlace de esta noticia se puede acceder a la sección donde se encuentran las especificaciones técnicas:WSDL, XSD i manual tècnic.

  Como una vía alternativa de presentación, y con el objetivo de facilitar la presentación a todos los contribuyentes obligados, próximamente estará disponible un formulario web para la introducción de los datos de la declaración.

 • 16-06-17Documentación para realizar pruebas en preproducción de la presentación del modelo 231 (CbC-DAC4)

  Está disponible la posibilidad de realizar pruebas en preproducción de la presentación del modelo 231, mediante servicio web.

  A través del enlace que figura más abajo accederá a la documentación y especificaciones técnicas necesarias:WSDL, XSD y manual técnico (dentro del cual se incluye la URL de preproducción, en su apartado 6).

  El manual técnico podrá ser objeto de variaciones hasta la puesta en producción definitiva.

  En los próximos días se pondrá en producción el servicio web para la presentación del modelo 231.

 • 15-06-17Novetats sobre la implantació del Subministrament Immediat d'Informació

  Envio copia d'autorizacion de simplificació en matèria de facturació o de sistemes de registre autoritzats a partir del 15 de juny i envios en l'entorn real abans de l'1 de juliol.

 • 02-06-17Responsabilitat patrimonial IVMDH

  Les sol·licituds d'indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador, en relació amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, que al seu dia van ser presentades davant del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, estan sent tramitades per l'Agència Tributària.

 • 02-06-17Manual pràctic de Societats 2016

 • 24-05-17Nou portal de Duanes i Impostos Especials

  El 24 de maig de 2017 s'ha publicat, dins de la pàgina web de l'Agència Tributària, el nou portal de Duanes i Impostos Especials, amb un format i estructura més senzills, accessibles i fàcils d'utilitzar.
  El nou portal explica amb una navegació dirigida a través d'icones que facilita l'accés als continguts informatius i als diferents procediments i tràmits ubicats a la Seu electrònica, amb l'objectiu últim de facilitar als usuaris la recerca i localització dels continguts, així com la gestió dels diferents tràmits electrònics.

 • 11-05-17Preguntes freqüents del model 289

  S'han publicat preguntes freqüents relatives al model 289:Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS) per a facilitar la presentació d'este model.

 • 09-05-17Servicis telefònics de cita prèvia aliens a l'Agència Tributària

  S'ha detectat que determinats números de telèfon oferixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a la confecció de declaracions o la modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que estos números de telèfon i les pàgines web en les quals s'inserixen li són totalment aliens i que, a més de suposar elevats costos de tarifació per als usuaris, les cites que s'obtinguen a través dels esmentats números podrien no ser vàlides i per tant no atendre's.

  L'Agència Tributària recorda, davant d'estos intents de confondre els usuaris, que els telèfons del servei de cita prèvia per a Renda són 901 22 33 44 o 91 553 00 71, i que l'usuari només assumirà, en el seu cas, el cost compartit de la trucada a un número 901.

  A continuació figuren els enllaços per a sol·licitar cita prèvia de forma gratuïta a través d'Internet, així com als telèfons d'informació de l'Agència Tributària:

 • 04-05-17Apertura del plazo de petición de cita previa para Renta 2016

  El jueves 4 de mayo se inicia el plazo de petición de cita previa para la confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones.Puede solicitar cita por Internet, en cualquier momento del día, o llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71 de lunes a viernes, en horario de 9 a 19 horas.

  El plazo para solicitar cita previa finalizará el próximo 29 de junio.

 • 05-04-17Intentos de fraude durante la Campaña de Renta

  En ocasió de l'inici de cada campanya de Renda, se solen produir diversos intents de frau sol·licitant dades bancàries dels contribuents i simulant ser l'Agència Tributària a través de xarxes socials, plataformes de missatgeria instantània o correus electrònics.

  Tinga en compte les següents recomanacions per a evitar els esmentats intents:

 • 05-04-17Inicio Campaña Renta y Patrimonio 2016

  El 5 de abril comienza la campaña de Renta 2016 cuya novedad más significativa es la generalización de Renta WEB para todo tipo de rentas, incluidas las de actividades económicas.Esto supone que Renta 2016 es la primera campaña sin el programa PADRE, desde su creación.

 • 23-03-17Portal de campaña Renta 2016

  El 5 d'abril comença la campanya de Renda 2016 la novetat més significativa del qual és la generalització de Renda WEB com a únic servei de confecció i presentació de la declaració de la Renda, per a tota mena de rendes, incloses les d'activitats econòmiques.

 • 13-03-17TEAC:La prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social no està exempta en l'IRPF

  En resolució de 2 de març de 2017 el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha acabat que no es troba exempta en l'IRPF la prestació de maternitat percebuda de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 • 06-03-17Novetats publicades en Preguntes freqüents (INFORMA)

  S'han incorporat al portal d'"Impuestos" les novetats publicades en "Preguntes freqüents (INFORMA)" durant els mesos de gener i febrer.A partir d'ara, s'utilitzarà esta ubicació per a publicitar les noves referències del programa INFORMA que recullen els criteris d'aplicació de la normativa de l'IRPF, Impost sobre Societats i IVA més importants.

  En concret estes novetats es penjaran dins dels bàner “IRPF”, “Impost sobre Societats” i “IVA”, a la icona de “Novedades”.

 • 16-02-17Aclariment de la tributació en IVA del torn d'ofici

  Atesos els dubtes suscitats en relació amb la tributació en l'IVA del torn d'ofici, s'ha d'aclarir que la repercussió en factura de l'IVA al beneficiari de l'assistència jurídica gratuïta per part d'advocats i procuradors no obsta perquè l'Administració Pública competent assumisca totes les despeses derivades de la prestació d'este servei, inclòs l'IVA.

  El destinatari del servei d'assistència jurídica gratuïta, la identificació del qual s'ha de consignar a la corresponent factura, és el beneficiari del dret, amb independència que l'Administració Pública competent efectue el pagament material dels esmentats serveis.

 • 06-02-17Manual d'activitats econòmiques 2017

  Està disponible el Manual d'activitats econòmiques per a l'exercici 2017, que podrà consultar temporalment en un bàner específic i amb caràcter definitiu  en el bàner "Impostos", dins de l'apartat "Normativa, Guia i Manuals" dels següents impostos:IRPF, Impost sobre Societats i IVA.

 • 03-02-17Tributació en l'IVA del torn d'ofici

  Els serveis deixats per advocats i procuradors als beneficiaris del dret a l'assistència jurídica gratuïta a l'empara de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta es troben subjectes i no exempts de l'IVA, havent de repercutir-se en factura l'IVA al tipus impositiu general del 21%.

  La Direcció General de Tributs (d'ara endavant DGT) en Resolució de 18 de juny de 1986 (BOE del 25 de juny) va considerar que estos serveis no estaven subjectes a l'IVA en ser deixats amb caràcter obligatori i gratuït en virtut de l'article 7.10º de la Llei 37/1992, de l'Impost sobre el Valor Afegit (d'ara endavant LIVA).

  No obstant això, este Centre directiu canvia el criteri en les seues consultes V0173-17 i V0179-17, de data 25 de gener de 2017, basat en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de juliol de 2016, dictada en l'Assumpte C-543/14 i en la consideració que els esmentats serveis es realitzen a títol onerós.

 • 27-01-17Unificació de criteri TEAC Impost sobre Societats.Tributació de rendes per activitats de visat en Col·legis Professionals

 • 24-01-17Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra.

  Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener.

 • 13-01-17Iniciat el termini de presentació del Model 289 (CRS-DAC2)

  Està disponible el servei web per a la presentació del model 289, relatiu a l'obligació d'informació de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS-DAC2).

  D'acord amb l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, el termini de presentació es va iniciar l'1 de gener i finalitza el 31 de maig per a la informació financera relativa a l'exercici el 2016

Imatge Carregant