2014

 • 22-04-14Venciment termini presentació autoliquidacions primer trimestre 2014

  Conforme a la normativa reguladora de cada impost, aquells models el termini de liquidació del qual corresponga amb el primer trimestre, així com els corresponents al període de liquidació del mes de març, tindran com a termini de presentació el període comprés entre el dia 1 i el 20 d'abril.En aquells casos, com en este any en què l'últim dia del període coincidisca amb un diumenge o dia festiu, l'esmentat període finalitza el dia immediat següent.Per això este any el període de presentació d'estes autoliquidacions finalitza amb caràcter general el dia 21 d'abril i en algunes Comunitats Autònomes el dia 22 d'abril.

  En el cas d'autoliquidacions amb resultat a ingressar en les quals s'opten per la domiciliació bancària el termini de presentació finalitza el 15 d'abril.

  L'Agència Tributària no ha modificat en cap moment el termini general de presentació de les autoliquidacions corresponent a este primer trimestre.

  L'Agència Tributària, a dia 21 d'abril de 2014, no ha girat cap recàrrec per presentació fora de termini corresponent al primer trimestre ja que el termini encara no havia finalitzat.

 • 08-04-14Acabament del termini de presentació de les autoliquidacions amb domiciliació

  Tras las conversaciones mantenidas con las entidades colaboradoras, el plazo de presentación con domiciliación bancaria para las autoliquidaciones que deban presentarse en el mes de abril de 2014 será del 1 al 15 de abril, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio.

 • 02-04-14Nuevos portales de IVA y Módulos

  S'ha publicat un nou portal que reunix tota la informació sobre l'impost sobre el valor afegit recollida en diversos apartats de la pàgina web.El portal mostra de manera ordenada i a través de diferents icones els accessos als tràmits de l'impost ubicats en la Seu electrònica, així com els seus aspectes informatius, amb la qual cosa facilita la cerca al contribuent.

  També s'incorpora un nou portal de Módulos dirigit als empresaris i professionals que tributen en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF i en el règim simplificat de l'IVA, on trobaran la informació i tràmits necessaris per a la presentació de les declaracions per ambdós impostos.

 • 26-03-14Nuevas preguntas frecuentes relativas al Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

  Les noves preguntes es troben a continuació de les publicades anteriorment.

 • 18-03-14Devolució de l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs ("cèntim sanitari")

  La Agencia Tributaria ha diseñado un modelo normalizado de solicitud, de utilización voluntaria para quienes hubieran soportado la repercusión del impuesto y deseen solicitar la devolución del impuesto soportado.Este modelo normalizado está disponible para su presentación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.El modelo se acompaña de instrucciones y de un listado de preguntas frecuentes.

 • 14-03-14Nuevas preguntas frecuentes del modelo 720

  Se han incluido nuevas preguntas frecuentes relacionadas con la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720), cuyo plazo de presentación finaliza el 31 de marzo.
  Estas preguntas vienen a completar las anteriormente publicadas y se refieren a la obligación de informar sobre determinados bienes y derechos.

 • 03-02-14Nota informativa modelo 347 de 2013

  Formas y plazo de presentación del modelo 347 (declaración anual operaciones con terceras personas)

 • 28-01-14Resolución de dudas y asistencia para la presentación del modelo 390 (Resumen Anual de IVA)

  La Agencia Tributaria ha ampliado sus servicios de información durante la campaña de presentación del modelo 390 (Resumen Anual de IVA), reforzando los puestos de atención presencial en su red de oficinas.

 • 24-01-14Solicitud de carta invitación para alta en PIN24H

  La Agencia Tributaria le ofrece la posibilidad de registrarse en el sistema PIN24H  sin necesidad de acudir a nuestras oficinas.

 • 10-01-14Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2014

  Amb este instrument el contribuent podrà calcular la quantia i el tipus de retenció que li corresponguen en funció de les retribucions abonades o satisfetes, tal com s'establix en el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en els seus articles 80 i següents.

Imatge Carregant