Denúncies de vigilància duanera


  • Telèfon: 900 35 13 78
    Adreça electrònica: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

    Si coneix qualsevol fet o circumstància relacionat amb un delicte o infracció de contraban o qualsevol altre relacionat o que sigui competència del Servei de Vigilància Duanera, pot comunicar la seva denúncia per qualsevol dels mitjans dalt esmentats, facilitant de manera clar i precís quin és el seu coneixement sobre els fets denunciats, persones implicades, circumstàncies i elements rellevants, aportant tots els mitjans de prova que pugui disposar.

    No es considerarà al denunciant interessat en l'actuació que s'iniciï arran de la denúncia, ni legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats de la mateixa, llevat que es trobi entre els supòsits previstos en l'article article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.