Adaptació del procediment d'adhesió al Reglament general de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), el Fòrum de Grans Empreses, reunit en sessió plenària l'11 de juliol de 2018, va acordar la modificació del tercer paràgraf del punt 2 de l'Annex del Codi de Bones Pràctiques Tributàries, aprovat en la reunió del Fòrum de Grans Empreses de 20 de juliol de 2010, relatiu al procediment d'adhesió, quedant com seguix:"L'Agència Tributària podrà informar de quines són les entitats adherides al Codi, previ consentiment exprés de les mateixes, a través de la Secretaria Tècnica del Fòrum".