Addenda a les normes de funcionament

Logo de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Fòrum de Grans Empreses

 

Fòrum de Grans Empreses
 

D'acord amb el disposat al dispositiu IV de les Normes de Funcionament del Fòrum, s'aprova una addenda referida a l'establiment de regles per a l'admissió de nous participants i per a la renovació dels existents.

JUSTIFICACIÓ

Atenent l'objectiu principal de la creació del Fòrum de  Grans Empreses no és cap altre que promoure una col·laboració més gran entre empreses i l'Administració Tributària de l'Estat.

Les funcions més importants que s'atribuïxen al Fòrum són l'establiment  de canals fluids de comunicació i l'anàlisi, estudi i avaluació constants que coadjuven a la simplificació i afavoriment del compliment d'obligacions tributàries.

Per a poder assumir amb garanties d'èxit l'efectiu desenvolupament d'estes facultats, es requerix al fòrum una estructura flexible, que permeta tant la incorporació de nous membres, com la valoració periòdica dels existents amb l'objectiu de renovar la condició de membres a les empreses que hagen coadjuvat de manera efectiva al propòsit del Fòrum.

En tot cas, en l'admissió de noves incorporacions es tindran en compte criteris objectius com el volum de facturació, el deute tributari ingressat, la informació subministrada a l'Administració tributària, el nombre de treballadors, el sector d'activitat i la seua distribució geogràfica.

PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES AL FÒRUM DE GRANS EMPRESES

I. PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ DE NOUS COMPONENTS

  1. Adhesió formal per part de l'empresa sol·licitadora al Codi de Bones Pràctiques tributàries (CBPT), si prèviament no haguera dut a terme la mateixa.

  2. Sol·licitud d'entrada al Fòrum i de participació en un grup de treball, dels ja constituïts o de nova creació. En cas d'estar ja participant o haver participat en grups de treball s'indicarà a la sol·licitud d'entrada.

  3. Admissió de la sol·licitud de participació en un determinat grup de treball per part de la Secretaria del Fòrum en funció del grau de desenvolupament dels treballs i del nombre existent de participants.

  4. Comunicació per part de la Secretaria del Fòrum de la designació expressa com a membre.

II. PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ PERIÒDICA

  1. Amb certa periodicitat, es valorarà el grau d'involucració de les empreses participants en el compliment dels objectius del Fòrum, atenent a elements tals com la seua adhesió al CBPT, la participació en algun dels grups de treball constituïts i la seua implicació.

  2. Per a garantir el bon funcionament del Fòrum i el compliment de les seues finalitats, quan l'activitat desenvolupada per l'empresa siga mínima o testimonial, es comunicarà a l'entitat l'esmentada situació perquè es valore la seua continuïtat com a membre.

III. FORMALITZACIÓ DE RENÚNCIES

Sense perjudici de l'anterior, qualsevol dels membres del Fòrum adherits al CBPT i participant en algun dels grups de treball, podrà sol·licitar, en qualsevol moment, la seua baixa o renuncia davant de la Secretaria del Fòrum perquè esta la faça pública.