Ventanilla Única de la Directiva de Servicios

  • La Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006), relativa a los servicios en el mercado interior, entró en vigor el 28 de diciembre de 2006. Els Estats Membres havien de dur a terme la transposició abans del 28 de desembre de 2009.

    L'objectiu d'esta Directiva va ser establir les disposicions generals per a facilitar la llibertat d'establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació dels mateixos; es pretenia per tant, assolir un autèntic mercat únic de serveis a la Unió Europea, a través de l'eliminació de les barreres legals i administratives que limitaven el desenvolupament d'estes activitats entre Estats Miembros.

    Amb esta finalitat s'han establit finestretes úniques perquè els prestadors de serveis puguen realitzar els procediments i tràmits que estan obligats en cada Estat membre per a l'accés o exercici d'una activitat de serveis.