Nota informativa

Amb efectes des de l'1 de gener de 2014, l'article 23 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització introduïx el Règim Especial del criteri de caixa al Capítol X del Títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (art. 163 decies i sig.)

Este nou Règim Especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA transferit fins al moment del cobrament als seus clients encara que es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment en què efectue el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble);tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat.

Les principals característiques del Règim Especial del criteri de caixa són:

  • Requisits subjectius:

Podran aplicar este règim especial els subjectes passius de l'impost el volum d'operacions del qual durant l'any natural anterior no haja superat els 2.000.000 d'euros, entenent que les operacions es realitzen quan s'haguera produït la meritació de l'IVA si no els haguera sigut d'aplicació el règim especial.

S'exclouen els subjectes passius els cobraments en efectiu del qual respecto un mateix destinatari durant l'any natural superen la quantia de 100.000 euros.

  • Règim optatiu:

El règim podrà aplicar-se pels subjectes passius que complisquen els requisits anteriors i opten per la seua aplicació al temps de presentar la declaració de començament d'activitat, o bé, en la declaració censal durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.

Per a l'any 2014, l'opció pel RECC podrà realitzar-se tant al llarg del mes de desembre de 2013 com durant el primer trimestre de 2014, fent efecte en el primer període de liquidació que s'inicie posteriorment a la data en què s'haja exercitat la mateixa.

L'opció s'entendrà prorrogada tret de renúncia.Esta renúncia tindrà una validesa mínima de 3 anys.

La renúncia o exclusió del règim determinarà el manteniment de les normes regulades en el mateix respecte de les operacions efectuades durant la seua vigència.

  • Requisits objectius:

El règim especial es referirà a totes les operacions del subjecte passiu realitzades al territori d'aplicació de l'impost

S'exclouen:

a)   Les acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d'equivalència, de l'or d'inversió, aplicable als serveis deixats per via electrònica i del grup d'entitats.

b)   Els lliuraments de béns exempts a les que es referixen els articles 21, 22, 23, 24 i 25 d'esta Llei (exportacions i lliuraments intracomunitaris de béns)

c)   Les adquisicions intracomunitàries de béns.

d)   Aquelles en les quals el subjecte passiu de l'impost siga l'empresari o professional per a qui es realitza l'operació així que article 84.Uno.2º, 3r i 4t (supòsits d'inversió del subjecte passiu).

e)   Les importacions i les operacions assimilades a importacions.

f)   Aquelles a les quals es referixen els articles 9.1º i 12 (autoconsums de béns i serveis)

  • Contingut del règim:

-L'impost es meritarà:

·     En el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.

·     El 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el cobrament no s'ha produït.
S'haurà d'acreditar el moment del cobrament, total o parcial, del preu de l'operació.

-     La repercussió haurà d'efectuar-se al temps d'expedir i lliurar la factura però s'entendrà produïda en el moment de la meritació de l'operació.

-     Els subjectes passius acollits al règim podran practicar els seus deduccions en els termes establits en el Títol VIII de la LIVA amb la particularitat que el dret a la deducció naix:

·     En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets

·     El 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït

S'haurà d'acreditar el moment del pagament total o parcial del preu de l'operació.

-    Las obligacions formals específiques d'este règim són les següents:

S'hauran d'incloure en el llibre registre de factures expedides les dates del cobrament de l'operació amb indicació per separat de l'import corresponent i indicar el compte bancari o medi de cobrament utilitzat.

S'hauran d'incloure en el llibre registre de factures rebudes les dates del pagament de l'operació amb indicació per separat de l'import corresponent i indicar el mitjà de pagament.

S'hauran d'incloure en les factures que s'emeten la menció "règim especial del criteri de caixa"

S'hauran d'incloure en el model 303 les dades totals de les operacions realitzades seguint el criteri general de la meritació de l'IVA.

  • Destinataris de les operacions afectades pel règim:

En el cas dels subjectes passius no acollits al règim però que siguen destinataris de les operacions incloses en el mateix, el dret a la deducció de les quotes suportades per eixes operacions naix:

·     En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets

·     El 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït

Quant a les obligacions formals, hauran d'incloure en el llibre registre de factures rebudes les dates del pagament de l'operació amb indicació per separat de l'import corresponent i indicar el mitjà de pagament.

  • Modificació de bases imposables de l'article 80.Cuatro LIVA

La modificació de la base imposable per crèdits incobrables efectuada per subjectes passius que no es troben acollits al règim especial del criteri de caixa, determinarà el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit a l'esmentat règim especial corresponents a les operacions modificades i que estigueren encara pendents de deducció.

Respecte a la modificació de la base imposable per crèdits incobrables efectuada per subjectes passius acollits al règim especial del criteri de caixa, s'introduïx una regla especial per a declarar un crèdit incobrable quan es produïsca la meritació per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a la data de realització de l'operació.El termini de tres mesos per a realitzar la modificació es computarà a partir de l'esmentada data límit del 31 de desembre.

  • Efectes de l'auto de declaració de concurs

La declaració de concurs del subjecte passiu acollit al règim especial del criteri de caixa o del subjecte passiu destinatari de les seues operacions determinarà, en la data de l'auto de declaració del concurs, la meritació de les quotes repercutides i la deducció de les quotes suportades respecte de les operacions a les que haja sigut d'aplicació este règim, que estigueren encara pendents de meritació o deducció.

Normativa continguda als articles 163 decies a 163 sexiesdecies de la Llei 37/1992 (redacció donada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització- BOE de 28 de setembre), als articles 61 septies a 61 undecies, apartats 3, 4 i 6 de l'article 63, apartats 4 i 5 de l'article 64, apartat 5 de l'article 69 del Reial Decret 1624/1992, en l'apartat 6é de la lletra b) de l'article 5, lletra c) de l'apartat 3 de l'article 9 del Reial Decret 1065/2007, en la lletra p) de l'article 6.1, apartat 3 de l'article 11 del Reial Decret 1619/2012 (redacció donada pel Reial Decret 828/2013, de 25 d'octubre- BOE de 26 d'octubre).