Obligacions tributàries de les entitats

Obligacions d'informació:

Les entitats en règim d'atribució de rendes que exercisquen una activitat econòmica o les rendes de les quals excedisquen de 3.000 euros anuals hauran de presentar durant el mes de març de cada any una declaració informativa (model 184) en la qual, a més de les seues dades identificatives i, en el seu cas, els del seu representant, haurà de constar la següent informació:

 • Identificació, domicili fiscal i NIF dels seus membres, residents o no en territori espanyol, incloent-hi les variacions en la composició de l'entitat al llarg de cada període impositiu. 
 • Import total de les rendes obtingudes per l'entitat i de la renda atribuïble a cadascun dels seus membres.
 • Base de les deduccions a què tinga dret l'entitat. < li/>
 • Importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y los atribuibles a cada uno de sus miembros. 
 • Importe neto de la cifra de negocios de acuerdo con lo dispuesto en la normativa mercantil aplicable al respecto. (Vegen-se l'article 35.2 del Codi de Comerç, a la redacció donada per la Llei 16/2007, de 4 de juliol (BOE del 5); la Norma d'elaboració comptable 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), així com el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (BOE del 3), que ha derogat, amb efectes des d'1 de setembre de 2010, el text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

Altres obligacions tributàries:

Por lo que a la gestión del IRPF respecta, las obligaciones y deberes tributarios a cargo de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas y las de cada uno de sus miembros se distribuyen de la forma siguiente:

Obligacions a càrrec de l'entitat en règim d'atribució de rendes:

 • Presentació de declaracions censals. < li/>
 • Administració de la comptabilitat o llibres registres de l'activitat.
 • Emisión de facturas 
 • Les pròpies dels retenidors o obligats a efectuar ingressos a compte 
 • Determinació de la renda atribuïble i pagaments a compte 
 • Declaracions IVA
 • Declaració operacions amb tercers (model 347)
 • Declaració informativa anual (model 184)

Obligaciones a cargo de cada uno de los socios, comuneros o partícipes: 

 • resentación de la declaració censal. 
 • Realització de pagaments fraccionats 
 • Declaració de la renda anual atribuïda (l'IRPF o IS)