Càlcul de la renda

Regla general:

 1. La renda es determina en seu de l'entitat d'acord amb la normativa de l'IRPF, amb independència que algun dels membres de l'entitat siga contribuent per l'IRPF, subjecte passiu de l'IS o contribuent de l'IRNR.

  No resulten d'aplicació les reduccions sobre el rendiment net previstes per a les següents rendes, tret que el membre de l'entitat en règim d'atribució de rendes siga contribuent per l'IRPF, en el cas de les quals sí que pot aplicar la reducció sobre:

  • els rendiments nets obtinguts per arrendament de béns immobles destinats a habitatge;
  • els rendiments nets del capital immobiliari, mobiliari o d'activitats econòmiques amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.
 2. La part de la renda atribuïble als socis, hereus, comuners o partícips, contribuents per l'IRPF o per l'IS, que formen part d'una entitat en règim d'atribució de rendes constituïda a l'estranger, es determina igualment d'acord amb les normes de l'IRPF.

Regles especials:

 1. Quan tots els membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes siguen subjectes passius de l'IS o contribuents de l'IRNR amb establiment permanent, la renda neta a atribuir es determina d'acord amb les normes de l'IS.
 2. Quan l'entitat en règim d'atribució de rendes cedisca a tercers capitals propis, els membres de l'entitat que siguen subjectes passius de l'IS o contribuents per l'IRNR amb establiment permanent, han d'integrar a la seua declaració els rendiments que s'hagueren meritat a favor de l'entitat, encara que els mateixos no siguen exigibles al llarg del període impositiu de l'entitat.

  Igualment, quan l'entitat en règim d'atribució invertisca en Institucions d'Inversió Col·lectiva, els membres de l'entitat que siguen subjectes passius de l'IS o contribuents per l'IRNR amb establiment permanent, han d'integrar a la seua declaració l'import de les rendes comptabilitzades o que hagen de comptabilitzar-se procedents de les esmentades IIC.

 3. Per al càlcul de la renda atribuïble als membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen contribuents per l'IRNR sense establiment permanent s'apliquen les normes de l'IRNR (Capítol IV del text refós de la Llei de l'IRNR aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març).Açò s'aplica a totes les rendes que no procedisquen de l'exercici d'activitats econòmiques a través d'un establiment permanent.
 4. Per al càlcul de la renda atribuïble als membres de l'entitat en règim d'atribució de rendes que siguen subjectes passius de l'IS o contribuents per l'IRNR amb establiment permanent o sense establiment permanent que no siguen persones físiques, procedent de guanys patrimonials derivats de la transmissió d'elements no afectes al desenvolupament d'activitats econòmiques, no resulten d'aplicació els coeficients d'abatiment de la disposició transitòria 9a de la Llei 35/2006, de l'IRPF.