Àmbit d'aplicació

Les rendes obtingudes per determinades entitats, que no són contribuents de l'IRPF ni subjectes passius de l'IS han de tributar en la imposició personal dels seus membres:Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats o Impost sobre la Renda de No Residents, segons que els respectius socis, comuners o partícips siguen contribuents o subjectes passius de cadascun d’estos impostos.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Tenen la consideració d'entitats sotmeses al règim especial d'atribució de rendes les societats civils, amb personalitat jurídica o sense, les herències jacents, les comunitats de béns, incloses les comunitats de propietaris i altres entitats que no tenen personalitat jurídica i constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

Asimismo, están incluidas en el régimen de atribución de rentas las entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas.

No tributen en el règim especial d'atribució de rendes sinó que són subjectes passius de l'IS, per disposició expressa de les lleis que els regulen, les següents entitats:les unions temporals d'empreses;els fons d'inversió;els fons de titulització;els fons de pensions;els fons de capital-risc;els grups de societats;  les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú i les societats agràries de transformació.