Limitació de pagaments en efectiu

 • L'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, establix la limitació de pagaments en efectiu respecte de determinades operacions.

  En particular s'establix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actue en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

  No obstant això, l'esmentat import serà de 15.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, quan el pagador siga una persona física que justifique que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actue en qualitat d'empresari o professional.

  A efectes del càlcul de les quanties indicades, se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s'haja pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

  S'entendrà per efectiu els mitjans de pagament definits a l'article 34.2 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.En particular, s'inclouen:

  • El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.
  • Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
  • Qualsevol altre medi físic, inclosos els electrònics, concebut per a ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

  Respecte de les operacions que no puguen pagar-se en efectiu, els intervinents en les operacions hauran de conservar els justificants del pagament, durant el termini de cinc anys des de la data del mateix, per a acreditar que es va efectuar a través d'algun dels mitjans de pagament diferents a l'efectiu.Així mateix, estan obligats a aportar estos justificants a requeriment de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Esta limitació no resultarà aplicable als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.

  L'incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu esmentades és constitutiu d'infracció administrativa.

  Seran subjectes infractors tant les persones o entitats que paguen com les que reben totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació indicada.Tant el pagador com el receptor respondran de forma solidària de la infracció que es cometa i de la sanció que s'impose.L'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà adreçar-se indistintament contra qualsevol d'ells o contra ambdós.

  La infracció serà greu.

  La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d'import igual o superior a 2.500 euros o 15.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, segons es tracte d'un o un altre dels supòsits anteriorment esmentats.

  La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 25 per cent de la base de la sanció.

  Esta acció no donarà lloc a responsabilitat per infracció respecte de la part que intervinga en l'operació quan denuncie davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, dins dels tres mesos següents a la data del pagament efectuat en incompliment de la limitació, l'operació realitzada, el seu import i la identitat de l'altra part intervinent.La denúncia que poguera presentar posteriorment l'altra part intervinent s'entendrà per no formulada.

  La presentació simultània de denúncia per ambdós intervinents no exonerarà de responsabilitat cap d'ells.

  La infracció esmentada prescriurà als cinc anys, que començaran a explicar-se des del dia en què la infracció s'haguera comés.La sanció derivada de la comissió de la infracció prescriurà als cinc anys, que començaran a explicar-se des de l'endemà a aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció.

 • Presentar denúncia de pagaments en efectiu
 • Preguntes més freqüents (INFORMA)