A quién se aplica el régimen simplificado

 • S'aplica el règim simplificat als qui complisquen els següents requisits:

  • Que siguen persones físiques o entitats en règim d'atribució de rendes en el IRPF, sempre que en este últim cas, tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguen persones físiques.
  • Que cada una de les seues activitats estiga inclosa en l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que desenvolupa el règim especial simplificat i no depassen els límits establits en la mateixa per a cada activitat.
  • Que el volum d'ingressos l'any immediat anterior, no supere qualsevol dels següents imports:
   • 250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes.
   • 250.000 euros per al conjunt d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes.

   Quan l'any immediat anterior s'haguera iniciat una activitat, el volum d'ingressos s'elevarà a l'any.

  • Que el volum d'adquisicions i importacions de béns i serveis a l'exercici anterior excloses les adquisicions d'immobilitzat no supere la quantitat de 250.000 euros anuals (IVA exclòs).

   Si es va iniciar l'activitat, el volum de compres s'elevarà a l'any.En el supòsit d'obres i serveis subcontractats, l'import dels mateixos
   es tindrà en compte per al càlcul d'este límit.

  • Que no hayan renunciado expresa o tácitamente a la aplicación de este régimen.
  • Que no hagen renunciat o estiguen exclosos de l'estimació objectiva en el IRPF.
  • Que cap activitat exercida pel contribuent no es trobe en estimació directa en el IRPF o en algun dels règims del IVA incompatibles amb el simplificat.Només existix compatibilitat amb els règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca, amb el del recàrrec d'equivalència i amb determinades activitats (operacions exemptes de l'article 20 LIVA i arrendaments de béns immobles que no suposen el desenvolupament d'una activitat econòmica).

  La renúncia al règim d'estimació objectiva en IRPF per a l'exercici 2021 no impedirà de tornar a aplicar el règim simplificat el 2022.

  Si va renunciar  a l'exercici 2020, de forma tàcita mitjançant la presentació del pagament fraccionat de IRPF (model 130) i model 303 aplicant el règim general de IVA en el primer trimestre, o posteriorment, de forma expressa (amb l'inici de l'activitat), es permet que puga tornar a aplicar ambdós règims als exercicis 2021 o 2022.

  Es fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions a l'estimació objectiva del IRPF i simplificat de IVA per a l'any 2021:des del dia 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

  Les renúncies i revocacions ja presentades des de l'1 de desembre s'entenen presentades en període hàbil encara que podran modificar-se fins al 31 de gener de 2021.

  Normativa:Article 122 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre i 34 a 37 del Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.

  Última actualització:art. 10 i 12 reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (BOE del 23).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda