A qui s'aplica el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca?

Als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres que no hagen renunciat ni estiguen exclosos del mateix.

La renúncia es realitzarà:

 1. Expressament, mitjançant la presentació del model 036 o 037 de declaració censal de començament, o durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.
 2. Tácitamente, cuando la declaración-liquidación del primer trimestre del año natural o, en caso de inicio, la primera declaración-liquidación tras el comienzo, se presente en plazo, aplicando el régimen general en el modelo 303.

La renuncia produce efectos durante un período mínimo de tres años y se entenderá prorrogada tácitamente en los años siguientes, salvo que sea revocada en el mes de diciembre anterior al año natural en que deba surtir efecto.

La renuncia al régimen de la agricultura, ganadería y pesca, determina la renuncia a la estimación objetiva del IRPF y la exclusión del régimen simplificado del IVA.

Queden exclosos d'este règim:

 • Las sociedades mercantiles.
 • Les societats cooperatives i societats agràries de transformació.
 • Els qui hagueren realitzat operacions relatives a les activitats compreses en este règim l'any anterior per import superior a 250.000 euros.
 • Els qui superen per a la totalitat de les operacions realitzades, diferents de les compreses en este règim especial, durant l'any immediat anterior 250.000 euros.
 • Els empresaris o professionals que hagueren renunciat a l'aplicació del règim d'estimació objectiva de l'IRPF per qualsevol de les seues activitats econòmiques.
 • Els empresaris o professionals que hagueren renunciat a l'aplicació del règim simplificat.
 • Aquells empresaris o professionals les adquisicions del qual i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seues activitats empresarials o professionals hagen superat l'any anterior 250.000 euros anuals, IVA exclòs (sense tindre en compte les adquisicions d'immobilitzat).

La renúncia al règim d'estimació objectiva en el IRPF per a l'exercici 2021 no impedirà de tornar a aplicar el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca el 2022. 

Si va renunciar a l'exercici 2020, de forma tàcita mitjançant la presentació del pagament fraccionat de IRPF (model 130) i model 303 aplicant el règim general de IVA en el primer trimestre, o posteriorment, de forma expressa (amb l'inici de l'activitat), es permet que puga tornar a aplicar ambdós règims als exercicis 2021 o 2022. 

Es fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions a l'estimació objectiva del IRPF i al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca del IVA per a l'any 2021:des del dia 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021. 

Les renúncies i revocacions ja presentades des de l'1 de desembre s'entenen presentades en període hàbil encara que podran modificar-se fins al 31 de gener de 2021. 

Normativa:Article 124 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre i 43 del Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre. 

Última actualització:art. 10 i 12 reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (BOE del 23).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda