Renúncia

En compliment del disposat per l'article 111.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, perquè tinga efectes davant de l'òrgan actuant la renúncia als apoderaments rebuts és necessari acreditar prèviament la comunicació fefaent de la renúncia al representat. 

En qualsevol moment l'apoderat per a actuar per Internet en virtut d'un apoderament incorporat al Registre d'apoderaments de l'Agència Tributària podrà renunciar a l'esmentat apoderament sempre que acredite davant de l'Agència Tributària que l'esmentada renúncia s'ha comunicat de manera fefaent al representat.Fins a eixe moment no es produirà la seua baixa en l'esmentat Registre.  

La renúncia als apoderaments rebuts i incorporats al Registre d'apoderaments de l'Agència Tributària es realitzarà a través d'Internet a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.La manera de renunciar a l'apoderament rebut es realitzarà adjuntant un fitxer amb format PDF amb la còpia escanejada del burofax que envia l'apoderat al poderdant informant-lo de la renúncia a l'apoderament inscrit en el Registre. 

En concret, per a renunciar a l'apoderament l'apoderat accedirà a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, i dins dels TRÀMITS DESTACATS trobarà “Apoderar i atorgar representació”. 

Accedirà als tràmits del procediment “Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet”, entre els quals figura  “Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts.” 

Una vegada allà podrà  llistar els apoderaments rebuts amb el botó “Buscar”. Fent clic en el número de referència de cada apoderament podrà accedir, en la part superior de la pantalla, a l'opció “Renunciar al poder rebut”, on annexarà el fitxer amb la imatge de l'esmentat burofax."