Introducción

L'article 46.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària establix que "per a interposar recursos o reclamacions, desistir-ne, renunciar a drets, assumir o reconéixer obligacions en nom de l'obligat tributari, sol·licitar devolucions d'ingressos indeguts o reemborsos i en els restants supòsits en què siga necessària la firma de l'obligat tributari en els procediments regulats en els títols III, IV i V d'esta Llei, la representació s'haurà d'acreditar per qualsevol medi vàlid en Dret que deixe constància fidedigna o mitjançant declaració en compareixença personal de l'interessat davant de l'òrgan administratiu competent.A estos efectes, seran vàlids els documents normalitzats de representació que aprove l'Administració tributària per a determinats procediments.L'apartat 3 afig: "Per als actes de mer tràmit es presumirà concedida la representació". 

Amb la finalitat de pal·liar les dificultats d'acreditar la representació que actua qui ho fa a través d'Internet i impulsar l'actuació davant de l'Administració Pública en representació de tercers per via telemàtica, es crega un registre d'apoderaments que permet inscriure els poders atorgats pels ciutadans i empreses per a la realització d'aquells tràmits i actuacions que, en matèria tributària, poden realitzar-se per Internet a través de la pàgina web de l'Agència Tributària.Actualment està regulat en la Resolució de 18 de maig de 2010 de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors i impossibilitats per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària. 

S'incorporaran al registre els apoderaments acreditats de les següents formes: 

  1. Poder atorgat mitjançant compareixença personal en les Delegacions i Administracions de l'Agència i en el cas de persones jurídiques o entitats mancades de personalitat jurídica a què es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, mitjançant compareixença del representant legal de l'entitat o de qui ostente prou poder per a atorgar els apoderaments. 
  2. Poder atorgat mitjançant document públic o document privat amb firma notarialment legitimada presentat davant de l'Agència Tributària. 
  3. Poder atorgat per Internet mitjançant l'ús d'algun dels sistemes d'identificació i firma previstos als articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

L'apoderament podrà ser atorgat a una o diverses persones tant físiques com jurídiques.En tot cas, l'apoderament per a la recepció telemàtica de notificacions implicarà el consentiment del poderdant a la utilització de mitjans electrònics per a la pràctica de notificacions per part de l'Agència Tributària, quan la notificació es practique el representant. 

Els qui vulguen actuar a través de representant per Internet poden optar per delimitar l'extensió del poder que atorguen mitjançant l'elecció singular de cada un dels tràmits als quals volen que s'estenga, o apoderar per a realitzar algunes o totes de les següents categories generals de tràmits: 

  • Tràmits que, de conformitat amb l'article 46.2 de la Llei General Tributària, exigixen la seua acreditació mitjançant qualsevol medi vàlid en dret que deixe constància fidedigna o mitjançant compareixença davant l'òrgan administratiu competent.Si s'opta per esta possibilitat, una vegada atorgat el referit poder general per a tots els tràmits de l'article 46.2 de la Llei General Tributària, este s'estendrà a la realització de tots els tràmits de l'article 46.2 de la Llei General Tributària la realització de la qual per Internet estiga habilitada o s'habilite en el futur. 
  • Consulta de dades personals.La representació s'estendrà a totes les consultes de dades personals habilitades o que s'habiliten en el futur. 
  • Recepció de notificacions. 
  • Pago de deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante ordenación telemática de adeudos directos en cuentas de titularidad del poderdante.