Forma i procediment

 • D'acord amb l'actual redacció de la Resolució de 18 de maig de 2010, és possible l'atorgament del poder per a la realització dels tràmits habilitats de les formes següents: 

  1. Por Internet, mediante el uso de firma electrónica admitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

   Esta opció permet a qualsevol obligat tributari, apoderar a un tercer (persona física o jurídica) perquè este últim (l'apoderat) puga realitzar per Internet, amb el seu propi certificat electrònic d'usuari, qualsevol dels tràmits i actuacions en matèria tributària, que es troben habilitats a l'efecte, relatius a qui ha atorgat el poder (el poderdant).Es tracta de facilitar i incentivar la realització de tràmits i actuacions a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, ja que permet que no només el propi obligat tributari siga qui puga realitzar el tràmit o actuació, sinó que, també, el seu apoderat puga realitzar-lo amb el seu propi certificat electrònic en nom del poderdant. 

  2. Per compareixença personal del poderdant en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   Si el poderdant opta per comparéixer personalment en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a atorgar l'apoderament a una tercera persona, això es formalitzarà mitjançant l'ús del formulari de l'Annex I de la Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària. 

  3. Mitjançant document públic o document privat amb firma legitimada notarialment, presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   La Resolució preveu addicionalment que el poder puga ser atorgat mitjançant document públic o document privat, amb firma notarialment legitimada, presentat davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

   En estos casos el document d'acreditació de l'apoderament s'haurà d'ajustar al contingut recollit al formulari de l'Annex I de la Resolució de 9 de març de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 18 de maig de 2010, en relació amb el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals de menors i impossibilitats, per a la realització de tràmits i actuacions per Internet davant de l'Agència Tributària.