Guia per a la posada en marxa del "Conveni de col·laboració AEAT-FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals"

El Conveni de Col·laboració en matèria d'Intercanvi d'informació tributària i Col·laboració en la gestió recaptatòria entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) recull dos aspectes diferents: intercanvis d'informació tributària y col·laboració en la gestió recaptatòria.

Una vegada sol·licitada i acceptada l'adhesió al Conveni, els passos a seguir per part de les Entitats Locals per a posar en marxa cada un dels aspectes que recull el Conveni són els següents:

Intercanvis d'informació

 1. Subministraments de l'Agència Tributària a les Entitats Locals

  1. Subministraments per a finalitats tributàries

   1. Cens de contribuents

    • Contingut:cognoms i nom, en el cas de persones físiques, o raó social, per a les persones jurídiques, NIF i domicili fiscal dels contribuents que pertanguen a l'àmbit territorial de l'Entitat Local.

    • Terminis: las entidades locales podrán solicitarlo una vez al año (con datos a 31 de diciembre del año anterior) a través del trámite www.agenciatributaria.es < Sede electrónica < Administraciones Públicas < Suministro de información a Administraciones Públicas para finalidades tributarias. La informació es remetrà de manera immediata una vegada es truque al servei per la persona física identificada amb certificat electrònic i degudament autoritzada en el subministrament. Els detalls sobre este tràmit s'especifiquen en el Protocol o guia de procediments Entitats Locals (PROTEELL), que figura com a document d'ajuda a la pestanya d'Informació general del procediment Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries.

   2. Informació patrimonial

    • Contingut:  depòsits  bancaris  i participacions  en  fons d'inversió,    la titularitat dels quals corresponga als deutors de l'Entitat Local per deutes tributaris en fase d'embargament.

    • Terminis: este subministrament d'informació no està sotmés a límit de periodicitat i les Entitats Locals podran sol·licitar-ho les vegades que el consideren necessari.

   3. Dades identificatives

    • Contingut: cognoms i nom o raó social, NIF i domicili fiscal; i en el cas de societats civils i comunitats de béns, a més, la identificació dels partícips i el seu grau de participació.

    • Terminis: este subministrament d'informació no està sotmés a límit  de periodicitat i les Entitats Locals podran sol·licitar-ho les vegades que el consideren necessari.

    El procediment que han de seguir les Entitats Locals per a l'obtenció dels subministraments anteriors (cens de contribuents, informació patrimonial i dades identificatives) es detalla en el Protocol per a la posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a Entitats Locals adherides al Conveni d'Intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria (www.agenciatributaria.es / Ajuda / Manuals, fullets i vídeos / Manuals tècnics / Subministrament i intercanvi d'informació amb Administracions Públiques / Finalitats tributàries / Protocol o guia de procediments Entitats Locals - PROTEELL).

   4. Impost sobre Activitats Econòmiques

    La informació i periodicitat del subministrament es realitzarà conforme a la normativa vigent.

    El procediment es pot consultar en el Protocol d'intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques          entre  l'AEAT    i  les  Entitats Locals (www.agenciatributaria.es / Ajuda / Manuals, Fullets i Vídeos/ Manuals tècnics /Subministrament i intercanvi d'informació amb Administracions Públiques / Intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques / Protocol d'intercanvi d'informació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques amb les Entitats Locals).

   5. Cens d'obligats

    S'ha acordat, al si de la Comissió Mixta Agència Tributària-Federació Espanyola de Municipis i Províncies de Coordinació i Seguiment del Conveni, que este subministrament no s'efectue.

  2. Subministraments per a finalitats no tributàries (evitar certificats en paper)

   • Contingut: se subministra, en substitució dels certificats en suport paper, informació necessària per a l'exercici de les competències de les Entitats Locals en el marc dels corresponents procediments administratius, relativa a la situació del compliment d'obligacions tributàries, al nivell de l'IRPF i a l'alta al cens de l'IAE.

   • Terminis: este  subministrament  d'informació    no  està  sotmés  a  límit  de periodicitat i les Entitats Locals podran sol·licitar-ho les vegades que el consideren necessari.

   El procediment que han de seguir les Entitats Locals per a l'obtenció d'estos subministraments es descriu en la Guia per al subministrament d'informació tributària per via telemàtica les Administracions Públiques a l'exercici de les seues competències (www.agenciatributaria.es / Ajuda / Manuals, fullets i vídeos / Manuals tècnics / Subministrament i intercanvi d'informació amb Administracions Públiques / Finalitats no tributàries / Protocol o guia de procediments - PROTGEN).

 2. Subministraments de les Entitats Locals a l'Agència Tributària

  1. Padró municipal

   Este subministrament només l'hauran d'efectuar les entitats locals a requeriment individualitzat de l'Agència Tributària.

  2. Informació urbanística (model 995)

   • Contingut: dades acordades per la Comissió Mixta del Conveni de les liquidacions de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i les de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana; de béns immobles de no residents; de canvis en la classificació del terra i de llicències urbanístiques.

   • Terminis: La informació es presenta a través del model 995, de caràcter anual. La informació de cada exercici es presentarà durant el mes de març de l'exercici següent (les Entitats Locals que realitzen el subministrament per primera vegada, podran fer-ho en qualsevol moment de l'any següent a què es referix la informació).

   El disseny de registre del model 995 - Informació urbanística pot consultar-se en www.agenciatributaria.es / Ajuda / Dissenys de Registre / Subministraments i intercanvi d'informació a Administracions Públiques / Cessió d'informació urbanística per Entitats Locals. Per a la seua elaboració es pot utilitzar el programa d'ajuda disponible al mateix lloc.

   La declaració es presenta per via telemàtica (Internet o EDITRAN).

Col·laboració en la gestió recaptatòria

 1. Embargament de devolucions tributàries gestionades per l'Agència Tributària (Model 996)

 2. Embargament de pagaments pressupostaris efectuats per les Entitats Locals (Model 997)