Exempció per reinversió de la vivenda habitual

Els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de la vivenda habitual del contribuent poden resultar exemptes, quan l'import total obtingut per la transmissió es reinvertisca en l'adquisició d'una altra vivenda habitual o en la rehabilitació d'aquella que vaja a tindre tal caràcter .

Quan per a adquirir la vivenda habitual transmesa el contribuent  haguera utilitzat finançament alié, es considerarà com a import total obtingut en la transmissió, el valor de transmissió, en els termes previstos en la Llei de l'Impost, menys el principal del préstec pendent d'amortitzar

 • Concepte de vivenda habitual.

  A efectes fiscals, es considera vivenda habitual del contribuent la edificació que constituïsca la seua residència durant un termini continuat de, almenys, tres anys. No obstant això, s'entendrà que l'habitatge va tindre el caràcter d'habitual, quan, malgrat no haver transcorregut l'esmentat termini, es produïsca la mort del contribuent o  es presenten altres circumstàncies que necessàriament exigisquen el canvi de domicili, tals com celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o canvi de feina o altres d'anàlogues justificades.

  Perquè l'habitatge adquirit constituïsca la residència habitual del contribuent, és precís que siga habitada de manera efectiva i amb caràcter permanent pel mateix contribuent, en un termini de dotze mesos, explicats a partir de la data d'adquisició o acabament de les obres. Això no obstant, s'entendrà que la vivenda adquirida no perd el caràcter d'habitual quan es produïsquen les circumstàncies establertes en el Reglament de l'Impost.

  La rehabilitació de la vivenda que haja de tindre el caràcter d'habitual ha de complir els requisits exigibles per atorgar dret a deducció per tal concepte.

 • Termini de la reinversió.

  La reinversió de l'import obtingut en l'alienació s'haurà d'efectuar, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys, comptats de data a data, que poden ser no només els posteriors sinó també els anteriors a la venda de l'anterior vivenda habitual.

  No obstant això i excepcionalment , en aquells casos que s'adquirisca un nou habitatge prèviament a la transmissió de la seua vivenda habitual i l'esmentada adquisició hauria tingut lloc durant els exercicis 2006, 2007 o 2008 , el termini de dos anys per a la transmissió de la vivenda habitual, establit amb caràcter general en la normativa de l'Impost, s'ampliarà per a totes elles fins al dia 31 de desembre de 2010.

  En els casos anteriors, sentén que el contribuent està transmetent la seua vivenda habitual:

  • Quan la vivenda que es transmet constituïsca la seua vivenda habitual en el moment de la venda o haguera tingut esta consideració fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors a la data de transmissió.
  • Quan l'habitatge que es transmet haguera deixat de ser vivenda habitual per haver-hi trasllat el contribuent la seua residència habitual al nou habitatge en qualsevol moment posterior a la seua adquisició.
 • Reinversió parcial.

  En el cas que l'import de la reinversió siga inferior al total obtingut en l'alienació, solament s'exclourà de gravamen la part proporcional del guany patrimonial que corresponga a la quantitat efectivament reinvertida en les condicions assenyalades anteriorment.