Obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual per raons de discapacitat

Qui té dret a esta deducció a partir de l'1 de gener de 2013


Tindran dret a aplicar el règim transitori de deducció per inversió en vivenda habitual els contribuents que hagueren satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual de les persones amb discapacitat anteriorment a l'1 de gener de 2013 sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguen concloses abans de l'1 de gener de 2017.


 • Concepte d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual:

  A efectes de la deducció, tenen la consideració d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual per raó de la discapacitat del mateix contribuent, del seu cònjuge, ascendents o descendents que convisquen amb ell, les següents:

  • Les obres que n'impliquen una reforma de l'interior de l'habitatge.
  • Les obres de modificació d'elements comuns de l'edifici que servisquen de passada necessari entre la via pública i la finca urbana, tals com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic.
  • Les obres necessàries per a la aplicació de dispositius electrònics que servisquen per a superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seguretat.
 • Acreditació de la necessitat de les obres i instal·lacions:

  Les obres i instal·lacions d'adequació hauran de ser qualificades com a necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilite el desenvolupament digne i adequat de la persona amb discapacitat, mitjançant certificat emés per l'IMSERSO o òrgan competent de les Comunitats Autònomes.

 • Requisits subjectius de la deducció:

  Los requisitos subjetivos que deben cumplirse para aplicar esta deducción son los siguientes:

  1. Que la discapacitat siga el mateix contribuent, el seu cònjuge, ascendents o descendents que convisquen amb ell.
  2. Que l'habitatge estiga ocupat per qualsevol de les persones a què es referix el número anterior a títol de propietari, arrendatari, sotsarrendatari o usufructuari.
 • Quantitats invertides amb dret a deducció (base de la deducció):

  La base de la deducció està constituïda per l'import satisfet pel contribuent a l'exercici en concepte d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge per raons de discapacitat.

 • Límit de la deducció (inversió màxima deduïble):

  L'import màxim de la inversió amb dret a esta deducció està establit en 12.080 euros anuals, sense que l'eventual excés de les quantitats invertides sobre l'esmentat import puga traslladar-se a exercicis futurs.

 • Percentatges de deducció aplicables:

  S'establix un tram estatal i un altre d'autonòmic de la deducció.