Construcció o ampliació de la vivenda habitual

Qui té dret a esta deducció a partir de l'1 de gener de 2013

Tindran dret a aplicar el règim de deducció per inversió en vivenda habitual per les quantitats satisfetes a l'exercici les 2013, els contribuents que complisquen els següents requisits:


 1. En el cas de construcció de vivenda habitual, quan el contribuent haguera satisfet quantitats anteriorment a l'1 de gener de 2013.
  No és necessari que les obres s'hagen iniciat abans d'eixa data, havent-n'hi prou que s'haja realitzat algun desemborsament amb esta finalitat.
  Importante:l'aplicació del règim transitori no finalitza amb l'acabament de les obres, sinó que continua respecte de les quantitats que continue satisfent el contribuent una vegada construïda per l'adquisició de la mateixa, sempre que es complisquen els requisits d'acabament en termini, ocupació i residència efectiva i permanent.
 2. En el cas d'ampliació de la vivenda habitual, quan s'hagen satisfet quantitats per tal concepte anteriorment l'1 de gener de 2013, sempre que a més les obres estiguen acabades abans de l'1 de gener de 2017.
  Si s'incomplix este termini, s'hauran de regularitzar les deduccions practicades.

 • Concepte de construcció de vivenda habitual:

  A efectes de la deducció, es considera construcció de vivenda habitual, quan el contribuent satisfaça directament les despeses derivades de l'execució de les obres, oentregue quantitats a compte al promotor de les mateixes, sempre que finalitzen en un termini no superior a quatre anys des de l'inici de la inversió.

  Malgrat l'anterior, l'esmentat termini de quatre anys pot veure's ampliat, sense perdre el dret a les deduccions, en les següents situacions:

  1. El promotor de les obres es troba en situació de concurs de creditors.
  2. Quan es produïsquen altres circumstàncies excepcionals no imputables al contribuent, que suposen paralització de les obres.
 • Concepte d'ampliació de vivenda habitual:

  S'entén per ampliació de vivenda habitual l'augment de la seua superfície habitable, produït mitjançant el tancament d’una part descoberta o per qualsevol altre mitjà, de forma permanent i durant totes les èpoques de l'any.

 • Quantitats invertides amb dret a deducció (base de la deducció):

  Amb subjecció al límit de 9.040 euros, la base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes a l'exercici, inclosos les despeses originades que hagen anat a càrrec del contribuent i, en el cas de finançament alié, l'amortització, els interessos i altres despeses derivades de la mateixa.

  L'import màxim amb dret a deducció pel conjunt de les inversions en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de vivenda habitual i quantitats depositades en compte vivenda és de 9.040 euros.

 • Percentatges de deducció:

  S'establix un tram estatal i un altre d'autonòmic de la deducció.