Condiciones y requisitos de carácter general

 • Concepte de vivenda habitual.

  S'entén per vivenda habitual, a efectes d'esta deducció, l'edificació que complisca els següents requisits.

  1. Que constituïsca la residència del contribuent durant un termini continuat de tres anys com a mínim.
   Això no obstant, s'entendrà que la vivenda va tindre el caràcter d'habitual, quan, tot i no haver transcorregut este termini, es produïsca la defunció del contribuent o hi  concórreguen altres circumstàncies que necessàriament exigisquen el canvi de domicili, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de la primera ocupació  o canvi d'ocupació o altres anàlogues justificades.
  2. Que el contribuyente la habite de manera efectiva y con carácter permanente, en un plazo no superior a doce meses, contados desde la fecha de adquisición o de terminación de las obras.
   No obstante, se entenderá que la vivienda adquirida no pierde el carácter de habitual, cuando, se produzcan las circunstancias establecidas en el Reglamento del Impuesto
  3. Conceptes que s'assimilen a la vivenda habitual, a efectes de la deducció:
   • els annexos o qualsevol altre element que no constituïsca la vivenda pròpiament dita, sempre que s'adquirisquen juntament amb la vivenda.
   • Les places de garatge adquirides conjuntament amb esta, amb el màxim de dos.
 • Bases màximes d'inversions deduïbles. 
  • Inversions en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de la vivenda habitual.

   L'import màxim de les inversions amb dret a deducció pel conjunt d'estos conceptes està establit en 9.040 euros anuals. Este límite se aplicará en idéntica cuantía en tributación conjunta.L'excés de les quantitats invertides sobre l'esmentat import no podrà traslladar-se a exercicis futurs.

  • Quantitats destinades a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual del contribuent per raó de discapacitat.

   L'import màxim de la inversió amb dret a deducció per este concepte està establit en 12.080 euros anuals, sense que l'eventual excés de les quantitats invertides sobre l'esmentat import puga traslladar-se a exercicis futurs.

 • Comprovació de la situació patrimonial:base efectiva d'inversió deduïble.

   La aplicación efectiva de las deducciones por inversión en vivienda habitual está condicionada a que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación.