Adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual

Se suprimix, amb efectes des d'1 de gener de 2013, la deducció per inversió en vivenda habitual.

No obstant això, per als contribuents que venien deduint-se per vivenda habitual anteriorment a 1 de gener de 2013 (excepte per aportacions a comptes vivenda), s'introduïx un règim transitori, regulat en la nova disposició transitòria dihuitena de la Llei de l'IRPF, que els permet continuar divertint-se de la deducció en els mateixos termes i amb les mateixes condicions existents a 31 de desembre de 2012.

A qui s'aplica el règim transitori

A partir de l'1 de gener de 2013 només tindran dret a aplicar la deducció per inversió en vivenda habitual per les quantitats satisfetes en el període que es tracte els següents contribuents:

  1. Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o satisfecho cantidades para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2013.
  2. Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017.
  3. Els contribuents que hagueren satisfet quantitats per a la realització d' obres i instal·lacions d'adequació de la residència habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a l'1 de gener de 2013, sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguen concloses abans de l'1 de gener de 2017.

En tot cas, per a poder aplicar el règim transitori de deducció s'exigix que els contribu­yentes hagen aplicat la deducció per l'esmentat habitatge el 2012 o en anys anteriors, tret que no l'hagen pogut aplicar encara perquè l'import invertit en la mateixa no haja superat l'import exempt per reinversió o les bases efectives de deducció d'habitatges anteriors.

Concepte d'adquisició d'habitatge.

Se entiende por adquisición de vivienda habitual, a efectos de deducción, la adquisición en sentido jurídico del derecho de propiedad o pleno dominio de la misma, aunque éste sea compartido, siendo indiferente el negocio jurídico que la origine.

Concepte de rehabilitació d'habitatge.

A efectes d'esta modalitat de deducció, es considera rehabilitació de vivenda habitual les obres realitzades en la mateixa que complisquen qualssevol dels següents requisits:

  • Que les obres hagen estat qualificades o declarades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d'vivendas, en els termes previstos reglamentàriament. 
  • Que les obres tinguen per objecte la reconstrucció de l'habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres d'anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedisca dels límits establits al Reglament de l'Impost.

Quantitats invertides amb dret a deducció (base de la deducció).

Amb subjecció al límit de 9.040 euros, establit amb caràcter general, la base de la deducció està constituïda per l'import satisfet pel contribuent en l'ejercicio per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual.

Quan l'adquisició o rehabilitació es realitzen amb finançament alié, les quantitats finançades s'entenen invertides a mesura que es vagen amortitzant els préstecs obtinguts.En estos supuestos, formarán parte de la base de la deducción tanto la amortización del capital como los intereses y demás gastos derivados de dicha financiación.

També formen part de la base de la deducció les despeses i els tributs originats per l'adquisició que hagen estat a càrrec de l'adquirent.

L'import màxim amb dret a deducció pel conjunt de les inversions en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de vivenda habitual i quantitats depositades en compte vivenda és de 9.040 euros

Porcentajes de deducción aplicables

S'establix un tram estatal i un altre d'autonòmic de la deducció.