Compensació fiscal per deducció en adquisició de la vivenda habitual

D'acord amb la regulació anterior a 15 de juliol de 2012, els contribuents que hagueren adquirit la seua vivenda habitual anteriorment al dia 20 de gener de 2006 utilitzant finançament alié i que a l'exercici corresponent tingueren dret a deducció per les quantitats satisfetes com a conseqüència de l'esmentada adquisició, podien tindre també dret a la compensació fiscal de la diferència, entre la deducció que correspondria aplicar de seguir vigent la normativa anterior a 2007 i l'import de la deducció per inversió en vivenda habitual que procedira en exercicis posteriors.

A partir del 15 de juliol de 2012 se suprimix la compensació.