Arrendatari. Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses

En l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses l'arrendatari d'un habitatge tributa conforme a l'escala que haja aprovatla Comunitat Autònoma corresponent al lloc en què hi haja situat l'habitatge o si la Comunitat Autònomano l'hauria aprovat, conforme a la que figura en l'art 12 del RD legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (BOE de 20 d'octubre).