Arrendatari IRPF

Les quantitats percebudes per l'arrendatari en els supòsits de traspàs o cessió dels drets d'arrendament tenen la consideració de guanys de patrimoni, però les que perceba en el supòsit de subarrendament són rendiments del capital mobiliari.

Deducció per lloguer de la residència habitual:

Sense perjudici de l'aprovat sobre això per cada Comunitat Autònoma, des de l'1 de gener de 2008 els contribuents podien deduir-se un percentatge de les quantitats satisfetes en el període impositiu per al lloguer de la seua vivenda habitual.

Des d'1 de gener de 2015 se suprimix la deducció per lloguer de la vivenda habitual prevista a l'article 68.7 de la Llei de l'IRPF, i s'establix un règim transitori que permet continuar gaudint d'esta deducció d'acord amb la regulació continguda en la Llei de l'IRPF, a la seua redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, als contribuents que:

  • Haurien subscrit un contracte d'arrendament anteriorment a 1 de gener de 2015 pel que hagueren satisfet, anteriorment a l'esmentada data, quantitats pel lloguer de la seua vivenda habitual.
  • Haurien tingut dret a la deducció per lloguer de la vivenda habitual en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer de l'esmentat habitatge en un període impositiu meritat anteriorment a 1 de gener de 2015.

L'esmentada regulació disposava una deducció del 10,05 per cent de les quantitats satisfetes en el període impositiu, sempre que la seua base imposable siga inferior a 24.107,20 euros anuals. Es tracta d'una deducció exclusivament estatal, que afecta solament la quota íntegra estatal i no l'autonòmica (a part d'esta deducció general, algunes comunitats autònomes han aprovat deduccions pròpies similars i compatibles amb esta deducció general).

La base màxima d'esta deducció serà:

  • 9.040 euros anuals quan la base imposable siga igual o inferior a 17.707,20 euros anuals.

  • 9.040 - [1,4125 x (base imposable - 17.707,20)], quan la base imposable se situe entre 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals.

  • Si la base imposable és igual o superior a 24.107,20 euros anuals, en tributació individual o en tributació conjunta, no podrà deduir-se cap quantitat.

Al Manual de l'IRPF de l'exercici corresponent trobarà informació sobre possibles deduccions autonòmiques per lloguer de la vivenda habitual.