Rendimiento neto

 • El rendiment net està constituït per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses deduïbles, podent resultar negatiu.Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora i altres despeses de finançament, així com les despeses de reparació i conservació de l'immoble, no podran ultrapassar per a cada bé o dret la quantia dels rendiments íntegres obtinguts, i es pot deduir l'excés en els quatre anys següents, amb el mateix límit per a cada bé o dret.

  Reduccions del rendiment net

  Arrendament d'immobles destinats a habitatge:reducció del 60 per 100.

  En els supòsits d'arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net positiu, calculat per diferència entre la totalitat d'ingressos íntegres i les despeses necessàries que tinguen la consideració de deduïbles, es reduirà en un 60 per 100, qualsevol que siga l'edat de l'arrendatari.Com que es tracta de rendiments nets positius, la reducció solament serà aplicable respecte dels rendiments declarats pel contribuent.

  El 2015 desapareix la reducció del 100 per 100 que s'aplicava quan l'arrendatari tenia una edat compresa entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball o d'activitats econòmiques en el període impositiu superiors a l'IPREM.

  Rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps:reducció del 30 per 100.

  Una vegada practicada, en el seu cas, la reducció anterior que siga procedent, podrà practicar-se la reducció del 30 per 100 del rendiment net resultant a què es referix l'article 23.3 de la Llei de l'IRPF en els següents supòsits:

  • Rendiments nets el període de generació del qual siga superior a dos anys., sempre que s'imputen en un únic període impositiu.
  • Rendiments nets obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, quan s'imputen en un únic període impositiu.

  Import màxim del rendiment a què s'aplica la reducció:
  Una vegada aplicada, si és procedent, la reducció per arrendament d'habitatge, la quantia del rendi­miento net resultant sobre la qual s'aplicarà la reducció del 30 per 100 no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

  Rendimiento neto