Gastos deduïbles

 • Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari es poden deduir dels rendiments íntegres totes les despeses necessàries per obtindre-los, així com les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb este, sempre que responguen a la seua depreciació efectiva.

  El Rendiment Net podrà ser negatiu.

  No seran deduïbles com despeses, entre d'altres:

  • Els pagaments efectuats per raó de sinistres ocorreguts en els béns immobles que donen lloc a disminucions en el valor del patrimoni del contribuent.
  • L'import de les millores efectuades en els béns immobles, sense perjudici de la recuperació del seu cost per una via d'amortitzacions.

  S'establix un límit màxim per a la deducció dels interessos dels capitals aliens, despeses de finançament i despeses de reparació i conservació, que no podran ser superiors a l'import del rendiment íntegre de cada bé o dret.Això no obstant, l'excés podrà compensar-se en els quatre anys següents amb el mateix límit per a cada immoble.

  Despeses Deduïbles Renda