Concepte de rendiments del capital immobiliari

  • Tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari els que es deriven del arrendament o de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre béns immobles rústics i urbans o de drets reals que hi recaiguen, la titularitat del qual corresponga al contribuent i no es troben afectes a activitats econòmiques realitzades pel mateix.

    Los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles tienen la consideración de rendimientos del capital inmobiliario, salvo que el arrendamiento se realice como actividad económica.A estos efectes, s'entén que l'arrendament de béns immobles es realitza com a activitat econòmica quan per a l'ordenació d'esta s'utilitze, almenys, una persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa.

    En este cas, les quantitats obtingudes no tenen la consideració de rendiments del capital immobiliari sinó d'activitats econòmiques, dins de l'apartat específic de les quals hauran de ser declarats.

    El 2015 desapareix el requisit de comptar, almenys, amb un local exclusivament destinat a la gestió dels immobles arrendats que s'exigia perquè l'arrenda­miento de béns immobles es considerar-se com a activitat econòmica.