Càlcul dels ingressos íntegres

  • Arrendament de béns immobles o constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi sobre els mateixos.

   Constituïxen rendiments íntegres del capital immobiliari les quantitats que per tots els conceptes reba o tinga dret a percebre el propietari (o titular del dret real sobre l'esmentat immoble) de l'adquirent o cessionari dels drets o facultats d'ús o gaudi constituït sobre els béns immobles o, en el seu cas, de l'arrendatari o sotsarrendatari de tals immobles, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit o, en el seu cas, l'Impost General Indirecte Canari.

  • Sotsarrendament o traspàs.

   En els supòsits de subarrendament o traspàs, el propietari o usufructuari de l'immoble haurà de computar com ingressos íntegres del capital immobiliari les quantitats percebudes en concepte de participació en el preu de tals operacions, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit o, en el seu cas, l'Impost General Indirecte Canari.

  • Rentas estimadas del capital inmobiliario.

   Les prestacions de béns o drets susceptibles de generar rendiments del capital immobiliari es presumixen retribuïdes, tret de prova en contrari, pel valor normal al mercat dels mateixos (s'entén per valor normal al mercat la contraprestació que s'acordaria entre subjectes independents).

   No obstant això l'anterior, tractant-se d'arrendaments o subarrendaments de béns immobles o de constitució o cessió de drets o facultats d'ús sobre els mateixos realitzats a familiars, fins al tercer grau inclusivament, el rendiment net total no podrà ser inferior a la renda imputada derivada de l'esmentat immoble